Įtraukusis ugdymas bendradarbiaujant

Renata Bernotienė
,
Vilniaus Medeinos prad. m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektų 2017 m. konkursas, kurį inicijavo VšĮ Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namai padalinio Vilniaus švietimo pažangos centras, paskatino Vilniaus miesto mokyklas bendradarbiauti, nustatyti tobulintinas veiklos sritis ir jas spręsti bendradarbiaujant su kaimyninėmis mokyklomis.

Mokyklų komandos buvo kviečiamos teikti paraiškas ir gauti finansinę paramą, kad galėtų įgyvendinti savo idėjas. Komandą turėjo sudaryti dvi skirtingų pasiekimų mokyklos, kad kolegos galėtų perimti gerąją patirtį.

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla, bendradarbiaudama su Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželiu, parengė paraišką dalyvauti projekte „Įdomus ir auginantis įtraukusis ugdymas bendradarbiaujant“, siekdama dalytis gerąja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integracijos patirtimi. Projektas buvo įgyvendinamas 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais.

 

Kokios veiklos organizuotos vykdant projektą?

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotos dvi konferencijos. Per įžanginę konferenciją aptarti įtraukiojo ugdymo teigiami aspektai ir sunkumai, ugdymo turinio pritaikymas, pedagogų požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje. Projekte bendradarbiaujančių mokyklų pedagogai konferencijoje pristatė integruotos veiklos modelius, kuriuos išbandė, skaitė pranešimus. Per baigiamąją konferenciją aptarti projekto įgyvendinimo laikotarpiu pasiekti rezultatai: skirtingų tipų mokyklose parengti ir išbandyti Skirtingų gebėjimų mokinių bendradarbiavimo modeliai įstaigose.

 

Per projektą organizuoti mokytojų kvalifikacijai tobulinti įtraukiojo ugdymo srityje skirti mokymai, per kuriuos pedagogai pagilino žinias apie įtraukųjį ugdymą, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje gebėjimus, diskutavo, aiškinosi, kaip geriau pažinti ir tenkinti individualius mokinio poreikius, sukurti kuo palankesnę aplinką, kurioje būtų galima sėkmingai mokytis.

 

Rengtos integruoto / įtraukiojo ugdymo veiklos be sienų, per kurias vyko skirtingų gebėjimų mokinių bendradarbiavimo modelio išbandymas, organizuojant integruotas atviras veiklas skirtingo tipo įstaigose. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti integruotose veiklose, aktyviai veikdami, bendradarbiaudami atlikti įvairias užduotis, įsivertinti. Pedagogai stebėjo kolegų vedamas integruotas veiklas, jas vertino, aptarė, dalijosi gerąja patirtimi. Veiklos buvo vertinamos pagal mokinių bendradarbiavimo gebėjimų ugdymosi veiksmingumą.

 

Kaip vyko integruoto, įtraukiojo ugdymo veiklos be sienų? Kaip jas įvertino mokiniai?

Integruotas veiklas be sienų sumanyta organizuoti skirtingose įstaigose, skirtingu laiku, kad pedagogai turėtų galimybę stebėti vieni kitų vedamas veiklas, jas analizuoti ir perimti gerąją patirtį. Užduotis integruotoms veikloms rengė mokyklų pedagogai. Išskirtinė pradinio ugdymo ypatybė – integralumas, todėl užduotys buvo rengiamos integruojant skirtingus dalykus. Dalykų teminė integracija skatino sieti skirtingų dalykų žinias ir jas pritaikyti praktikoje. Savarankiškai atlikdami užduotis, mokiniai ugdėsi bendradarbiavimo grupėje gebėjimus, pagilino turimas žinias. Keliaudami iš vienos stotelės į kitą, turėjo galimybę kūrybingai ir išsamiai nagrinėti tam tikrą temą. Kai mokiniai įsivertino savo darbą grupėje, žymėdami savo įsitraukimą kelionės lape, apmąstė ne tik gautą rezultatą, bet ir patį procesą, per kurį buvo skatinama bendradarbiauti, t. y. išgirsti komandos nario nuomonę, gebėti ją tinkamai priimti, išsakyti savo nuomonę apie atliekamą užduotį, mandagiai paklausti, perklausti, pasitikslinti.

 

Mokytojai pastebėjo, kad ne visose komandose buvo stebima nuosekli, kryptinga veikla, kai kurios laiką, skirtą užduočiai atlikti, panaudojo bendro sutarimo paieškoms. Procesas, per kurį mokiniai turėjo ne tik susipažinti su naujais komandos nariais, bet ir siekti bendro rezultato, mokinių teigimu, buvo įdomus, aktyvus, įtraukiantis. Abiejų projekte dalyvavusių mokyklų mokinių komandos išsakė savo nuomonę apie dalyvavimą integruotose veiklose. Dauguma teigė, kad integruotos veiklos jiems buvo įdomios, nes „turėjome galimybę susipažinti su kitų klasių mokiniais“. Mokiniai įsitikino, kad „dirbti grupėmis nėra lengva, bet galima sutarti“, „svarbiausia gerbti kitus ir pačiam norėti dirbti drauge“. Didesnė dalis ugdytinių atskleidė, kad bendradarbiauti grupėse sekėsi labai gerai. Mokinių mintys leidžia teigti, kad aktyvus mokymasis bendradarbiaujant padeda geriau suprasti savo gebėjimus, išsiaiškinti, kaip kito žmogaus gebėjimai gali padėti siekti bendro tikslo. Taip pat ši patirtis leidžia ugdytis pakantumą, toleranciją kitokiai nuomonei. Mokiniai, bendradarbiaudami grupėse, pratinosi sukaupti dėmesį ilgesniam laikui, siūlyti savo pagalbą atliekant užduotį, pajusti sėkmę. Bendradarbiaudami komandoje ir išsiaiškindami kiekvieno komandos nario gebėjimus, suvokė, kad visi visko mokėti negali, bet kiekvienas moka tam tikrų dalykų, kuriuos susiejus galima prieiti prie bendros nuomonės, susitarti dėl tam tikrų žingsnių, kurie padės pasiekti norimą tikslą, bendrą rezultatą. Atlikę užduotis tam tikroje erdvėje, į kitą stotelę mokiniai eidavo geriau nusiteikę, labiau pasitikintys savo jėgomis ir grupe. Patirta asmeninė ir komandinė sėkmė sustiprino mokinių motyvaciją, pasitikėjimą savo galiomis.

 

Kaip projekto veiklas įvertino dalyvavusių projekte mokyklų mokytojai?

Mokytojai turėjo galimybę tobulinti savo kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo srityje dalyvaudami mokymuose, per kuriuos pagilino žinias apie įtraukųjį ugdymą, apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atpažinimą, ugdymo ypatumus ir pan. Kad parengtų integruotas veiklas, mokytojai susibūrė į bendradarbiaujančias grupes. Aktyviai diskutuodami, ieškodami originalių idėjų įdomioms, turtingoms, mokinius įtraukiančioms, integruotoms veikloms parengti, mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, tobulino komandinio darbo gebėjimus. Teminė integracija skatino į veiklą pažvelgti naujai, netradiciškai, kūrybingai, atsižvelgiant į vaikų poreikius.

 

Mokytojų teigimu, dalyvavimas projektinėje veikloje „skatina tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegėmis, suteikia džiaugsmo ir paįvairina ugdymo procesą, stiprina toleranciją, empatiją“, „aktyvus mokymasis skatina mokinių bendradarbiavimą, kelia mokymosi motyvaciją“, „vaikams – įdomu, mokytojams – naudinga“, „tai puiki galimybė įgyti naujos patirties“.

Bendradarbiaujančių mokyklų mokytojų patirta sėkmė – perimta geroji įtraukiojo ugdymo patirtis. Pedagogai turėjo galimybę stebėti skirtingų gebėjimų turinčių mokinių įsitraukimą į veiklą, gebėjimą bendradarbiauti. Mokytojai pastebėjo, kad mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, buvimas ir veikla su bendraamžiais padeda ugdytis socialinius įgūdžius, plečia žinias apie supantį pasaulį.

 

Mokinių ir mokytojų patirtis praturtina tada, kai mokyklos bendruomenė yra įsitikinusi veiklos prasmingumu ir sėkme. Kasdienė veikla tampa išskirtinė, įdomi ir įtraukianti, kai mokykla tampa dar labiau sava, siekia bendro tikslo, o kiekvienas bendruomenės narys yra pripažintas, išklausytas, suprastas. Tada galima užtikrintai pasakyti, kad mes visi drauge praturtėjome, nuėjome dar vieną bendro kelio atkarpą.

 

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos svetainėje www.medeinosmokykla.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.