Dalyko mokymasis – po gebėjimo skaityti

Kalbino Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Tęsiame skaitymo skatinimo temą. Skaitančių suaugusiųjų skaičius Lietuvoje auga, o kaip paskatinti skaityti vaikus? Į „Švietimo naujienų“ klausimus atsako Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Danguolė DAUKŠIENĖ, vedanti mokymus kritinio mąstymo, skaitymo skatinimo strategijų tema.

Vedate seminarus „Skaitymo skatinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo etape“. Kuo svarbus skaitymas, kas vyksta seminaruose?

Sąmoningas skaitymas ir gebėjimas kritiškai įvertinti gautą informaciją – vienas svarbiausių gebėjimų, lemiančių mokymosi ir tolesnės veiklos sėkmę. Skaitydami grožinius ir kitokio pobūdžio tekstus žmonės įgyja emocinės bei estetinės patirties, ugdosi vaizduotę, kūrybinį mąstymą. Apmąstydami tekstuose reiškiamus požiūrius, teigiamas vertybes jie pažįsta savo ir kitų dvasinę patirtį, kuria, keičia vertybes. Būtų naivu tikėtis, kad šių svarbių gebėjimų žmogus įgis savaime. Įvairiose ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai turi nemažai patirties, tačiau „Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant“ programa seminarų dalyviams siūlo įvairias praktines veiklas, per kurias klausytojai ne tik išgirsta apie skaitymo strategijas, bet ir jas išbando, atsirenka tinkamas, adaptuoja įvairioms amžiaus grupėms. Svarbu suvokti, kad, norėdami paskatinti vaiką skaityti, turime suteikti jam tokią galimybę per pamokas. Paskatinti (pasiūlyti) skaityti ne tik vadovėlį, bet ir savo atsineštą knygą, rasti laiko su juo padiskutuoti. Mokytojas gali tapti pavyzdžiu, įdomiu pašnekovu mokiniui. Kartais kyla klausimas – kada? Juk programos tokios sudėtingos, laiko mažai. Tačiau sudominę mokinį skaitymų, skyrę tam laiko, ateityje galime tikėtis daug geresnių mokymosi rezultatų.

 

Skaitytojų praktikumas – vienas iš būdų, kuris pedagogams pasirodė produktyvus, o vaikams patrauklus. Papasakokite apie jį plačiau.

Skaitymo praktikumas – tai mokymo ir mokymosi strategija, padedanti geriau suvokti ir apmąstyti tekstą: reguliarus, tikslingai suplanuotas, konkretus laiko periodas, per kurį mokiniai skaito pačių pasirinktas knygas ir rašydami ar diskutuodami bendrauja su kitais, dalijasi mintimis apie perskaitytus tekstus. Praktikumas mokinius sužavi tuo, kad jiems suteikiama galimybė pasirinkti: ką skaityti, kaip skaityti, skiriama laiko skaitymui ir socialiniam bendravimui su bendraamžiais. Mokytojams ši strategija patinka dėl to, kad mokiniai, įgydami skaitymo patirties, daug sužino, įsitraukia ir susižavi skaitymu. Skaitymo praktikume svarbūs trys elementai: laikas, asmeninė kontrolė ir reakcija.

 

Mokiniams reikia skirti pakankamai laiko. Atrodytų, kad per įvairių dalykų pamokas jie ir taip daug skaito. Tačiau, mokytojų teigimu, daugėja mokinių, nenorinčių ir nemėgstančių skaityti, mieliau laiką leidžiančių prie kompiuterio. Viena iš priežasčių – pamokose dažniausiai apsiribojama vadovėliuose pateiktų tekstų skaitymu ir analize. Skirdami mokiniams laiko savo pasirinktos literatūros skaitymui akivaizdžiausiai parodome, kad vertiname skaitymą. Kai mokiniams leidžiama pasirinkti ką skaityti, jie turi ką pasakyti apie skaitomą knygą, gali ir tikrai pradės patys kontroliuoti savo skaitymą.

Organizuojant skaitymo praktikumus reikia pasirinkti konkretų laiką (pvz., antradienis, 3 pamoka) ir šį laiką skirti savo knygai skaityti bei jai aptarti. Mokiniai, nesvarbu, kokių pomėgių turėtų ar kokį skaitymo lygį būtų pasiekę, įpranta laukti šių valandėlių. Galimybė pasidalyti įspūdžiais, kuriuos sukelia perskaityta knyga, daugeliui mokinių yra tikroji skaitymo paskata. Jiems reikia reaguojant pasipasakoti apie tai, ką skaitė, taip pat išklausyti, apie ką skaitė kiti, išgirsti vieniems kitų reakciją, kuria turi būti pasidalinama su kitais, mokomasi kultūringai diskutuoti, vertinti perskaitytą literatūrą.

Skaitymo praktikumas – konkreti veikla, turinti savo taisykles. Nuo to, kaip mokiniai jų laikosi, priklauso taip organizuotos pamokos sėkmė. Su šiomis taisyklėmis mokinius reikėtų supažindinti iš anksto. Tada jiems bus aišku, kokių rezultatų laukiama. Įvairaus amžiaus, nevienodą skaitymo patirtį turintiems mokiniams gali būti sudaromos skirtingos skaitymo praktikumo taisyklės.

 

Skaitymo praktikumo pradžioje mokytojas veda mini pamokėlę. Per ją gali įgyvendinti pamokai išsikeltus uždavinius, Bendrosiose programose įvardytus dalyko tikslus… Mokiniai turi žinoti, kad po aktyvaus skaitymo jų bus paprašyta reaguoti į tai, ką perskaitė: atsakyti į klausimus, išsakyti nuomonę, išklausyti kitų. Paskui mokiniai paskatinami skaityti savo atsineštą knygą, tai daro nurodytą laiką. Paskutinė skaitymo praktikumo dalis – įvairiai organizuojami pokalbiai. Kartais tai būna mokytojo ir vieno mokinio dialogas, kartai ieškoma kitų būdų prašnekinti mokinį, visus įtraukti į diskusiją. Dialogui padėti gali tikslingai paruošti klausimai.

 

Kaip vieną iš savo sėkmių galėčiau įvardyti klasėje organizuotą „Skaitytojų klubą“. Per skaitymo praktikumą 7–8 mokiniai susėsdavo į ratą ir padedami mokytojo diskutuodavo apie perskaitytas knygas, mokydavosi formuluoti klausimus, į juos atsakyti. Tuo metu nedalyvaujantys pokalbyje mokiniai skaitydavo. Per kitą skaitymo praktikumą mokiniai pasikeisdavo. Šis refleksijos būdas labai patiko ir mokiniams.

 

Kokie kiti veiksmingi būdai ir priemonės skatina mokinius skaityti?

Mokinys turėtų suvokti skaitymą kaip vertybę. Manau, ankstyvajame amžiuje ypač svarbus tėvų, vyresnių brolių ir sesių pavyzdys. Svarbu ne tik turėti knygų, bet ir jas skaityti. Mokykloje mokinys tampa aktyviu skaitymo bendruomenės nariu, todėl įvairios su skaitymu susijusios veiklos, akcijos tęsia skaitymo vertybių puoselėjimą. Džiugu, kad ir įvairūs renginiai, organizuojami valstybinių institucijų, nukreipti į skaitytoją. Dabar per valstybinio transliuotojo programas girdime pasakojimus apie rašytojus, knygas, vyksta knygų rinkimai. Tai formuoja mokinių nuostatą, kad skaitymas – svarbu ir vertinga.

Galime pasidžiaugti, kad neseniai išsakyti nuogąstavimai, jog knygas gali pakeisti kompiuteriai, nepasitvirtina. Knygų pardavimai net didėja.

 

Esate tarptautinės programos „Kritinis mąstymas skaitant ir rašant“ lektorė. Papasakokite apie šią programą ir savo veiklą joje.

Programa „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ Lietuvoje pradėjo gyvuoti kaip to paties pavadinimo projektas, kurį 1997 m. inicijavo Atviros Lietuvos fondo programa „Švietimas Lietuvos ateičiai“.

Dabar šią programą vykdo „Šiuolaikinių didaktikų centras“. Organizuojami seminarai pradinių, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, dėstantiems įvairius dalykus. Galima pasidžiaugti, kad per ilgus gyvavimo metus programa tebėra aktuali ir naudinga mokytojams. Nemažai pedagogų susipažino su programos turiniu, jį taiko savo darbe.

Dirbu Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, kuri yra viena iš šios programos centrų. Kartu su kitomis mokytojomis siekiame taikyti įvairias strategijas, ugdančias sąmoningą skaitytoją. Dar viena iš veiklų – seminarai mokytojams, kuriuose dalijuosi programos turiniu ir savo patirtimi.

 

Vedate mokymus kritinio mąstymo, skaitymo skatinimo strategijų tema. Kokios tos skaitymo skatinimo strategijos?

Yra daug veiksmingų strategijų, kurias taiko arba galėtų taikyti mokytojai. Tai ir atvirų klausimų taikymas, teksto skaitymas dalimis su numatymu, „Dvipusis dienoraštis“… Mokinys turi suprasti, kodėl taip dirbama, kokia jam iš to nauda. Juk kiekvienas mūsų turime savitus, mums geriausiai tinkančius mokymosi būdus. To turime išmokyti ir mokinį. Pasirinktas strategijas mokytojas turėtų taikyti nuosekliai, ilgą laiką. Tada galime tikėtis rezultatų.

 

Ką patartumėte mokytojams ir tėvams, norintiems paskatinti vaikus skaityti?

Mokytojams ir tėvams norėčiau patarti – skaitykite patys ir rodykite tai vaikams. Turėkime kantrybės ir padėkime mokiniui tapti skaitytoju. Nesitikėkime, kad tai įvyks savaime. Skaitymas turėtų tapti malonumu. Dalyko mokymasis eina po gebėjimo skaityti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Danutė

    Vertinga tai, kad mokytoja Danguolė moka sudominti savo mokinius, kad skaitymas mokytojai ir vaikui yra svarbus. Linkiu visuomet turėti ant stalelio gerą knygą, o mes -kolegės ateisime padiskutuoti.