Leidinys pavaduotojų lyderystei stiprinti

Vida Kazragytė
,
Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė

Pasirodė naujas elektroninis leidinys „Ugdymo procesas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdais: iššūkiai, patirtys, atradimai. 2021“. Tai jau antras leidinys, parengtas pagal viešųjų konsultacijų, skirtų švietimo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, vaizdo ir garso įrašų medžiagą. Pirmas panašaus pobūdžio elektroninis leidinys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“ išleistas 2020 m.

 

Daugiau dėmesio pavaduotojams ugdymui skiriama atsižvelgiant į „Lyderystės ir vadovavimo švietimo įstaigose stiprinimo gaires“ (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1817). Pavaduotojai – viduriniosios grandies vadovai, galintys kilti karjeros laipteliu aukščiau, pretenduoti į švietimo įstaigų vadovų pareigas. Tai ypač aktualu dabar, rengiantis atnaujinto ugdymo turinio reformai. Pavaduotojai ugdymui yra geriausi ugdymo programų ir jų įgyvendinimo proceso žinovai mokyklose. Tačiau duomenys, pradedant nuo 2017 m., rodo, kad kiekvienais metais vis mažiau pavaduotojų, pretenduojančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas, kompetencijų vertinimas pasiekia pakankamą lygį. Būtina padrąsinti lyderystės ir vadovavimo gebėjimų turinčius pavaduotojus tobulinti kompetencijas prieš renkantis švietimo įstaigos vadovo kelią. O jei tokio kelio ir nesirinktų, geresnės vadybinės ir lyderystės kompetencijos turėtų leisti jiems pakilti virš administratoriaus funkcijų, įgyti pasitikėjimo ir galių daugiau nulemti mokyklos veiklos sprendimus.

 

Šiemet, kaip ir pernai, vyko 10 viešųjų konsultacijų. Jos surengtos kovo–spalio mėnesiais. Konsultacijų vaizdo ir garso įrašai tebėra prieinami per „Youtube“ kanalą, jie paskelbti ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) interneto svetainėje (Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius).

 

Pernai per viešąsias konsultacijas iš 59 kalbėtojų, švietimo įstaigų atstovų, 23 (39 proc.) buvo pavaduotojai. Šiemet ši procentinė dalis kiek išaugo: iš 43 kalbėtojų, švietimo įstaigų atstovų, 20 (46,5 proc.) buvo pavaduotojai. Kalbėjo ir švietimo įstaigų vadovai, savivaldybių administracijų atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, mokinės. Komentarus ir rekomendacijas teikė švietimo ekspertai: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros vadovai, specialistai.

 

Konsultacijų metu susiliejo dalijimasis veiklų patirtimi ir praktinių problemų sprendimų paieška, tikėtina, itin dominusi klausytojus. Vyravo bendradarbiavimo, kolegialaus mokymosi nuotaika. Pavaduotojai rengdami pranešimus turėjo galimybę kritiškai peržvelgti veiklą, ją susisteminti, apibendrinti, įžvelgti svarbiausius akcentus, susijusius su vadovavimo ir lyderystės sėkmėmis. Tai naudinga profesionalumui – kompetencijoms išlaikyti ir atnaujinti.

 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos skyrius koordinavo viešųjų konsultacijų turinį. Visas konsultacijas siejo tema „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“. Išankstinio konsultacijų plano neturėta. Tai padėjo būti lankstiems, pasirinkti nagrinėtiną problemą atliepiant einamuoju momentu mokykloms rūpimą aktualiją. Konsultacijoje stengtasi pateikti ir naujausią tyrimų bei numatomų švietimo pokyčių informaciją.

Apie ką galima paskaityti naujajame leidinyje?

 

Pradinių klasių mokinių grįžimas į klases, atlaisvinant karantiną. Koks mokinių, tėvų, mokyklų vadovų, mokytojų požiūris? Medicininės grįžimo į mokyklas sąlygos (testavimas dėl COVID-19 ligos – koronaviruso infekcijos). Vienas pirmųjų – Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pradinukų grįžimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, visuomenės sveikatos biuro, progimnazijos vadovų, tėvų tarybos bendradarbiavimo veiksmai. Kaip pavaduotojai ugdymui priima iššūkį ir prisideda prie sėkmingo ugdymo organizavimo kontaktiniu ir hibridiniu būdu?

Jūratė Paurytė, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skaito pranešimą

 

Papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. Mokymosi praradimų dėl COVID-19 priemonių planas: konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo(si). Savivaldybės administracijos ir mokyklų vadovų, pavaduotojų veiksmai, paskirstant papildomas finansines lėšas. Pavaduotojų lyderystė, pagrindžiant konsultacijų poreikį ir veiksmingumą duomenimis. Lankstaus ir aiškaus tvarkaraščio sudarymas. NŠA parengtos pagalbos pasirengti egzaminams priemonės. Mokymosi praradimai ir spragos.

 

Nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke. Projektų, neformaliojo švietimo programų, SEU programų įgyvendinimo tęstinumas nuotoliniu būdu. Pavaduotojos lyderystė, integruojant socialinį ir emocinį ugdymą į visą mokyklos ugdymo turinį. Lauko klasės ir veikla jose. Dendrologinio tako panaudojimas ugdymui. Neformaliojo švietimo veiklos vasaros laikotarpiu. Švietimo pagalbos specialistų patarimai, kaip atkurti prarastus, sumenkusius socialinius ir emocinius įgūdžius per neformalųjį švietimą. Pavaduotojų ugdymui asmeninis profesionalumas. Pavaduotojos ugdymui mokyklos vizija ir jos įgyvendinimas. Pavaduotojos ugdymui požiūris į nuolatinį tarimąsi su mokytojais ir mokiniais. Pavaduotojos ugdymui lyderystė, kuriant palankią ugdymo aplinką specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Mokinio tėvo atsiliepimas apie mokyklos ir šeimos bendravimą nuotoliniu būdu. Sąveikos kūrimo per kompiuterio ekraną problema. Ilgamečio mokyklos vadovo Mišos Jakobo požiūris į matematikos mokytojų sąveiką.

 

Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimai (2 konsultacijos). LAMA BPO duomenys apie modulių pasirinkimus. Profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui bendradarbiavimo veiksmai. Modulių pasirinkimų augimas antrais metais. Mokinių profesinio informavimo ir ugdymo karjerai praktiniai pavyzdžiai. Mokinių, baigusių modulius, atsiskaitymo darbai – pavyzdžiai, jų įsivertinimas, mokytojo įvertinimas. Duomenys apie mokinių pasitenkinimą, mokantis pagal modulius. Tinkamas mokymo metodų ir ugdymo organizavimo pritaikymas. Pavaduotojų lyderystė savivaldybės mastu, plečiant STEAM, kuriant modulių ir profesinio mokymo programų patrauklumą.

 

Mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas mokykloje ir savivaldybėje (3 konsultacijos). NŠA diegiami nauji mokinių pasiekimų patikrinimo būdai, ataskaitų formos, grįžtamosios informacijos formatai savivaldybėms, mokykloms, mokiniams ir jų tėvams. Nacionalinių duomenų (NMPP, PUPP, VBE) lyginamoji analizė, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sąlygas. Pavaduotojų ugdymui lyderystės pavyzdžiai, nagrinėjant gautus nacionalinius duomenis, analizuojant, telkiant bendruomenę, kad būtų pagerinti mokinių pasiekimai.

Daiva Lebednikaitė, Vilniaus Senvagės gimnazijos pavaduotoja ugdymui, skaito pranešimą

 

Savivaldybės švietimo padalinių veiksmai, ieškant priežasčių, kodėl kai kurie duomenys yra žemesni, mokyklų telkimas kaitos procesams. Projekte „Lyderių laikas 3“ išbandytas tikslingo Alytaus savivaldybės mokyklų bendradarbiavimo modelis.

Vytuolis Valūnas, Alytaus miesto administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, skaito pranešimą

 

NŠA veiksmai, vienodinant išorės vertintojų ir mokyklose vykstantį mokinių darbų vertinimą. Rekomendacijos dėl konsultacijų skyrimo, lėšų naudojimo, rengimosi TŪM programai. EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimo rezultatai, esantys „už“ akademinių mokinių mokymosi pasiekimų.

 

Leidinio įžangoje Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė linki „mokyklų vadovams būti stipriais švietimo lyderiais ir kurti sėkmingą Lietuvos ateities mokyklą“. O Šiaulių r. Dubysos aukštupio pagrindinės mokyklos vadovas Vaidas Bacys reiškia įsitikinimą, kad tam svarbiausia „neužsidaryti socialiniuose burbuluose, išvysti, kaip su problemomis dorojasi kolegos“, ir…  niekada nepasiduoti.

 

Dėkojame visiems už kūrybinį indėlį. Džiaugsimės, jei leidinys bus perskaitytas kiekvienoje švietimo įstaigoje.

 

Leidinį parengė Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius. Išleido Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir leidybos skyrius.

 

Leidinį galite rasti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.