Elektroninės priemonės autistiškų vaikų ugdymui: Tomas ir Ula

Aušrinė Šniokienė, Asta Lapėnienė
,
Prano Daunio ugdymo centras, Kaunas
Rita Melienė
,
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Autizmas yra vienas iš neurologinių raidos sutrikimų, kuriam būdingi trys pagrindiniai požymiai: sutrikęs bendravimas, sutrikusi socialinė sąveika, riboti interesai bei pasikartojantis ir stereotipinis elgesys (Faras, Al Ateeqi, Tidmarsh, 2010). Šis sutrikimas apima spektrą, kurio vienoje pusėje yra autistiški vaikai su reikšmingais kalbos ir pažinimo procesų sutrikimais, o kitoje jo pusėje – tie, kurių intelektas yra normalus arba aukštas, daugiau ar mažiau tipiški kalbiniai gebėjimai, tačiau pastebimi sunkumai socialinės sąveikos ir emocijų valdymo srityse (Colvin, Sheehan, 2014). Manoma, kad autizmo spektro sutrikimą (toliau – ASS) turi 1 proc. pasaulio žmonių ir jų skaičius sparčiai auga iš dalies ir dėl to, kad sutrikimas yra intensyviai tyrinėjamas ir vis geriau atpažįstamas.

 

Autizmą atpažinti nėra lengva. Autizmo bruožų turintys žmonės kitaip suvokia aplinką – jie dažnai sutelkia dėmesį į detales, todėl jiems tampa sunku pamatyti bendrą situacijos kontekstą. Autistai retai ieško akių kontakto, jiems sunku atpažinti kito žmogaus nuotaiką veide[1]. Tačiau ne visais atvejais šie požymiai yra akivaizdūs.

Šiandienos mokykla tampa vis atviresnė mokinių įvairovei, tačiau pasirengimas priimti visus, taip pat ir skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, vis dar kelia daug klausimų. Autistiški mokiniai gali pasižymėti ribotomis socialinėmis sąveikomis, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos sunkumais, ribotais, stereotipiškais elgesio, interesų, veiklų šablonais, netipiškomis reakcijomis į sensorinius pojūčius, kognityvinių gebėjimų trūkumais, fizinės ir emocinės ugdymosi sveikatos sutrikimais, motorinių įgūdžių nepakankamumu (Colvin, Sheehan, 2014). Tai reikalauja gerai veikiančios pagalbos sistemos, pedagogų pasirengimo, tinkamų ugdymo įrankių ir kt.

 

Autizmo požymiai gali būti pastebimi jau ankstyvoje vaikystėje, tačiau sutrikimas dažnai nustatomas tik daug vėliau. Dauguma autorių teigia, kad vaikų autizmas pasireiškia labai įvairiomis formomis, esant skirtingiems intelekto, kalbos ir socializacijos lygiams. Vaikų gebėjimai ir poreikiai yra skirtingi, laikui bėgant gali keistis, tačiau iš autizmo „neišaugama“. Vis dėlto, pritaikius atitinkamą ugdymo metodą konkrečiam vaikui, autizmo požymius galima sėkmingai sumažinti. Beveik visi ASS turintys vaikai patiria sunkumų mokydamiesi skaityti, o įprasti ugdymo metodai dažnai būna nepakankamai veiksmingi. Specialistai, dirbantys su ASS vaikais, turi parinkti specifinius ugdymo metodus, kurie atitiktų šių vaikų ugdymosi poreikius ir gebėjimus.

„Globalaus skaitymo metodo taikymas kuriant mokymo(si) procesą ASS vaikams“ („Erasmus+“ projektas)

 

Šiandienos mokykloje kiekvieno vaiko pažinimas, priėmimas ir personalizuoto ugdymo turinio kūrimas yra aktualija ir siekiamybė. Ne visiems vaikams pavyksta išmokti skaityti sėkmingai ir laiku taikant tuos pačius metodus, o kai kuriems reikia papildomų sutelktų šeimos ir pedagogų pastangų ugdantis bendravimo gebėjimus. Veiksmingų būdų paieškai ir priemonėms kurti susitelkė 5 partneriai iš 3 Europos šalių: Kauno Prano Daunio ugdymo centro (Lietuva), Rezeknės pagrindinės mokyklos-raidos centro (Latvija), Klodzko Jono Pauliaus II antrosios pradinės mokyklos (Lenkija), VšĮ „Mokymosi idėjos“ (Lietuva), Vytauto Didžiojo universiteto (Lietuva). Įgyvendindami „Erasmus+“ projektą „Globalaus skaitymo metodo taikymas kuriant mokymo(si) procesą ASS vaikams“ jie tyrinėjo globalaus skaitymo metodo svarbą, gilinosi į autistiškų vaikų ugdymą ir su tuo susijusias problemas, dalijosi patirtimi ir parengė tris produktus autizmo spektro sutrikimą turinčių ir neturinčių, bet patiriančių sunkumų ugdant(is) socialinius ar (ir) skaitymo įgūdžius, vaikų ugdymui:

  1. E. priemonė „Tomas ir Ula: mokausi skaityti“, skirta skaitymo gebėjimui ugdyti.
  2. E. priemonė „Tomas ir Ula: socialinės istorijos“, skirta socialiniams gebėjimams ugdyti.
  3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Globalaus skaitymo metodu grįstų e. priemonių kūrimo ir taikymo praktikos autizmo spektro sutrikimą turinčių mokinių ugdyme“.

 

Priemonių turinys buvo nuolat testuojamas kiekvienoje iš partnerių mokyklų dirbant su vaikais, šios patirtys buvo kaupiamos ir pagal tai buvo gryninamas priemonių turinys. Sukurtos priemonės išverstos į 4 kalbas: anglų, lietuvių, lenkų ir latvių, yra laisvai prieinamos internete.

Globalaus skaitymo metodas ir jo taikymas

 

Mokydamasis skaityti tradiciniu metodu vaikas pirmiausia turi išmokti raides, tada skiemenuoti (skaityti žodį skiemenimis), paskui perskaityti visą žodį ir galiausiai perskaityti visą sakinį. Išmokti šiuo būdu kai kuriems vaikams būna sunku, nes jis reikalauja gebėjimų atlikti žodžio garsinę analizę ir sintezę, gero vizualinio suvokimo, kitų gebėjimų. Globalaus skaitymo metodas – tai metodas, kuris apverčia skaitymo mokymosi procesą „aukštyn kojomis“ – iš karto „perskaityti“ žodį, o tai leidžia besimokančiajam greičiau patirti sėkmę, kuri yra labai reikšminga mokymosi motyvacijai.

Globalaus skaitymo metodą, susidedantį iš 4 žingsnių – reikšmingų žodžių atpažinimo, jų perskaitymo, frazių perskaitymo, frazėse užpildymo – pasiūlė Glenn Doman (Pertiwi, Wagino, Mudjito, 2020). Globalaus skaitymo metodo pagrindinis principas yra „Nuo visumos prie dalies“, metodas paremtas vizualizacija, o vizualizacija yra labai svarbi mokant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Tai susiję su vaikų mąstymo operacijomis ir jų seka: nuo konkretaus mąstymo pereinama prie mąstymo vaizdais ir tada prie verbalizacijos (informacijos išreiškimo žodžiu). Remdamiesi šiuo metodu mokyti pradedame tarsi atvirkščiai – nuo žodžių atpažinimo ir priskyrimo konkrečiam vaizdui, skiemenų dėjimo pereiname prie raidžių, iš kurių surenkame žodžius ir sakinius.

Priemonių dizainas

 

Priemonių dizainas sukurtas atsižvelgiant į autistiškus vaikus, nes kas tinka neurotipiniams vaikams, ne visada tinka autistiškiems. Kuriant iliustracijas buvo renkamasi naudoti skaidrius, šviesius, tolygius atspalvius išryškinant reikšmingų elementų siluetus, juos kontūruojant. Vaizduojamos tik būtinos detalės, vengiama nebūtinų. Parinktos harmoningai kontrastingos spalvos, kurios patraukia dėmesį ir padeda sutelkti jį į pagrindinį mokymosi objektą. Nors priemonė kurta galvojant apie mokymąsi, tačiau joje vaikas gali rasti ir žaidybinių elementų, nes kiekvienam vaikui, ypač turinčiam ASS, yra svarbu pasiekti sėkmę ir gauti apdovanojimą už pasiekimus.

Priemonė „Tomas ir Ula: mokausi skaityti“

 

Priemonė skirta autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų skaitymo gebėjimui ugdyti. Ją sudaro 54 interaktyvios užduotys-žaidimai, kurių turinys susijęs su vaiko artimiausia aplinka. Priemonė yra parengta remiantis vizualumo ir pasikartojamumo principais. Interaktyvūs žaidybiškumo elementai mokymosi procesui suteikia patrauklumo ir įdomumo. Užduotys pateiktos trimis sudėtingumo lygmenimis sunkėjančia tvarka. I lygmenyje mokoma susieti paveikslėlį su tinkamu žodžiu ir rasti žodžio pirmąją raidę, II lygmenyje žodžių daugėja, jie tampa sudėtingesni ir skatinama sudėti žodį iš raidžių. III lygmenyje atsiranda veiksmažodžiai, ilgesni žodžiai, mokoma(si) sudėti sakinį ir kurti istoriją. Dalis žodžių ir sakinių yra įgarsinti. Visi lygiai tarpusavyje susiję ir nuosekliai veda į vaiko išmokimo sėkmę.

Priemonė „Tomas ir Ula: socialinės istorijos“

 

Priemonė skirta autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų socialiniams gebėjimams ugdyti, ją sudaro 6 socialinės istorijos. Istorijų turinys susijęs su vaiko diena, kuri prasideda mokykloje ir baigiasi vakaro rutina. Socialinės istorijos skatina pageidaujamą vaiko elgesio formavimąsi konkrečiose gyvenimiškose veiklose ir situacijose. Priemonę galima naudoti tiek prevenciškai, tiek padedant konkrečiam vaikui įveikti iškylančius sunkumus. Socialinės istorijos pateiktos trimis sudėtingumo lygmenimis. I lygmenyje pateikiami paveikslėliai susieti su raktiniais žodžiais, II lygmenyje paveikslėliai siejami su trumpais sakiniais, III lygmenyje sakinių daugėja ir jie tampa sudėtingesni. Žodžiai ir sakiniai yra įgarsinti. Kiekvieno lygio pabaigoje kaip apdovanojimas pateikiamas žaidimas – dėlionė.

Taikymo rekomendacijos

 

Nors priemonės buvo kurtos specialiai ASS turintiems vaikams ugdyti, tačiau rekomenduojama jas naudoti ir dirbant su visais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, siekiant žaismingo mokymosi skaityti ir sklandaus pasirengimo mokyklai. Ugdytojai ir tėvai gali kūrybiškai taikyti priemones, atsižvelgdami į vaiko gebėjimus ir konkrečius mokymosi tikslus. E. priemonės – tai šaltinis visiems, ieškantiems interaktyvių edukacinių priemonių vaikams – tiek turintiems ASS, tiek ir neurotipiniams, bet susiduriantiems su mokymosi sunkumais.

Kvalifikacijos tobulinimo programa

 

Siekiant geresnio ugdytojų (pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokinių tėvų) supratimo apie autistiškų vaikų ugdymosi ypatumus ir kad sukurtos priemonės būtų kuo veiksmingiau ir plačiau naudojamos praktikoje, buvo parengta kvalifikacijos tobulinimo programa. Programa buvo išversta į 4 kalbas (anglų, latvių, lenkų, lietuvių), joje nuo 2022 m. spalio 20 d. iki 2023 m. sausio 15 d. pareiškė norą dalyvauti daugiau kaip 70 asmenų.

Programos tikslas – ugdyti dalyvių kompetencijas planuoti ir organizuoti ugdymo(si) veiklas ASS turintiems mokiniams, taikant e. priemones, skirtas skaitymo („Tomas ir Ula: mokausi skaityti“) ir socialiniams įgūdžiams ugdyti („Tomas ir Ula: socialinės istorijos“).

Programos dalyviai turi galimybę ne tik susipažinti su ASS vaikų ugdymo proceso ypatumais, globalaus skaitymo metodu, bet ir praktikuotis, įvairiais būdais taikant e. priemones profesinėje praktikoje, dalytis ASS turinčių mokinių skaitymo ir socialinių įgūdžių ugdymo patirtimi.

Technologijos kaip neatsiejama šiuolaikinio ugdymo dalis

 

Šiuolaikinis ugdymas yra pagrįstas skaitmeninėmis technologijomis, padedančiomis mokymui ir mokymuisi, turimoms žinioms ir gebėjimams įtvirtinti. Daugybė tyrimų rodo, kad pedagogų naudojamos skaitmeninės priemonės, kurios kuriamos apgalvotai, orientuojantis į vartotojo pasiekimus ir pažangą, skatina mokinių susidomėjimą mokymusi ir didina įsitraukimą. Nauji metodai, technologijos ir skaitmeniniai įrenginiai sukuria daug galimybių ir iššūkių. Lietuvos ir kitų ES šalių pedagogai, dirbdami su ASS turinčiais vaikais, susiduria su didele problema, nes trūksta metodų, elektroninių priemonių, mokymo kursų mokytojams. Sukurti elektroniniai įrankiai ir parengta kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti taikomi ne vienoje šalyje, nes iššūkiai, su kuriais susiduria mokytojai, yra bendri visoje Europos Sąjungoje.

Literatūra

 

Faras, H., Al Ateeqi, N., & Tidmarsh, L. (2010). Autism spectrum disorders. Annals of Saudi medicine, 30(4), 295–300. https://doi.org/10.4103/0256-4947.65261.

Colvin, G., Sheehan, M. R. (2014). Managing the Cycle of Meltdowns for Students with Autism Spectrum Disorder. Skyhorse Publishing, New York.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy. P, Drucker, K. T. PIRLS 2011 (2012). International Results in Reading. Boston College is an equal opportunity, affirmative action employer.

Pertiwi, Sh. I. Wagino, Mudjito (2020). Glenn Doman Method Improves Early Reading Ability in Children With Autism. Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201201.03.

 

 

 

[1] https://asociacija.lietausvaikai.lt/apie-autizma/kas-yra-autizmas

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)