Per bendradarbiavimą – į mokymosi sėkmę

Zina Rimgailienė
,
projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

Ketvirtojoje projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų apžvalgoje – pažintis su dar trijų Pietų Lietuvos savivaldybių – Kauno, Druskininkų ir Alytaus miestų – pokyčio projektais. Juos vienija tai, kad problemų sprendimų čia ieškota per mokytojų asmeninės kompetencijos ir prestižo didinimą. Bet primename, kad šios apžvalgos – tik pradinė informacija ir skatinimas nuodugniau pasidomėti veiklomis, vykdytomis siekiant pokyčio.

Savivaldybių švietimo konferencijoje, rugpjūtį organizuotoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ministras Algirdas Monkevičius taip pat pabrėžė pedagogų rengimo pertvarką, orientuotą į šiuolaikinį ugdymo turinį.

Sukūrė priemones, didinsiančias mokytojo profesijos prestižą

 

Kauno miesto savivaldybės pokyčio projekto tema „Stiprus ir darbu patenkintas Kauno mokytojas“. Projekto kūrybinei komandai vadovauja Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė.

Pokyčio projektu spręsta pagalbos vaikui, motyvuojant mokytoją, problema. Vykdant jį keturiose švietimo įstaigose sukurta ir išbandyta nuosekli motyvavimo sistema švietimo organizacijoms. Sistemą sudaro motyvacijos stiliaus nustatymo įrankis, motyvacijos žemėlapis ir organizacijos termometras. Motyvacijos stiliui nustatyti buvo adaptuotas Marcia’os L. Corne sukurtas įrankis. Remiantis gautais rezultatais sudarytas motyvacijos žemėlapis, kuris leidžia vadovams ir mokytojams susitarti dėl atsakomybių ir veiklų skyrimo. Organizacijos termometras matuoja, kaip labai yra išreikšti 8 jos aspektai – gera darbo atmosfera komandoje, geras atlyginimas, geras vadovas, karjeros galimybės ir kt. Šį įrankį mokykloms sukurti padėjo projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė Alisa Miniotaitė.

 

Kiti spręsti savivaldybės pokyčio projekto uždaviniai – kryptingas mokytojų asmeninės kompetencijos ugdymas, pagalbos sistemos, mentorių tinklų sukūrimas, organizacijų mikroklimato gerinimas. Visa tai įtraukta į švietimo įstaigų strateginius, veiklos, ugdymo planus ir mokyklų vadovų metines veiklos užduotis.

Mentorystės tinklo kvalifikacijai tobulinti esmė – mokytojų, auklėtojų ir švietimo įstaigų vadovų profesinės galios auginimas per socialinę sąveiką. Tikimasi, kad tai padės pritraukti jaunų ar naujų mokytojų į mokyklas. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre steigiamas naujas skyrius „Aplikacija į mokytojo profesiją“ ketinantiems tapti mokytojais.

Taip pat, vykdant pokyčio projektą, sudarytas 3 dalių duomenų bankas: švietimo įstaigų, per išorinį vertinimą surinkusių 4 balus iš kurios nors srities; mokytojų, kurie gali tapti mentoriais; ugdymo įstaigų vadovų ar vadovų komandų.

Mokytojai teikė pasiūlymą inicijuoti ir vaduojančių (pakaitinių) mokytojų bazę.

 

Pokyčio projekto tvarumą užtikrina tai, kad sukurta elektroninė prieiga prie projekto produktų. Informacija kaskart atnaujinama per Kauno miesto vadovų asociaciją, metodinę mokytojų tarybą. Savivaldybė įsipareigojo projekto rezultatus – pokytį skatinančius įrankius – naudoti ir projektui pasibaigus. Nutarta ir toliau per pokytį formuoti Kauno miesto mokyklų vidaus politiką ir tobulinti projekte sukurtą įrankių sistemą, siekiant ilgalaikės investicijos.

Tikimasi, kad, sistemingai viešinant projekto rezultatus, per dvejus metus pokyčio idėjos bus įgyvendintos daugiau nei 70 proc. Kauno ugdymo įstaigų. Iniciatyvas skatinti ir palaikyti įsipareigoja Kauno miesto švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, pokyčių projektą kūrę lyderiai. Palaikymui numatomi ištekliai, į projekto įrankių taikymą bus įtraukiamos vis kitos tikslinės grupės.

Pagalbos sistemą koordinuos savivaldybėje sukurta darbo grupė projekto „Lyderių laikas 3“ inicijuotų veiklų tąsai užtikrinti.

Pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas

 

Druskininkų savivaldybės pokyčio projekto tema „Pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas, motyvuojantis mokytojus sukurti mokiniams tinkamiausią augimui terpę“. Savivaldybės kūrybinei komandai vadovauja Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown.

Pokyčio projektu savivaldybėje užsibrėžta spręsti bendradarbiavimo švietimo bendruomenėje trūkumo ir kokybės problemas. Šiuo tikslu sukurtos naujos ugdymo proceso organizavimo ir profesinės bendrystės praktikos, įgyvendinta 10 naujų iniciatyvų, tokių kaip savitarpio pagalbos grupės, pedagogų praktinės dirbtuvės, neformalaus bendravimo iniciatyvos, savaitiniai pasitarimai su mokyklos darbuotojais, kuratoriaus diena įstaigoje, valanda su direktore, tėvų įtraukimo iniciatyvos, idėjų bankas, pasiūlymų dėžutė ir kt.

 

Inicijuoti aktyvių tėvų klubai leido į ugdymo procesą aktyviau įsitraukti tėvams, kurie to pageidauja. Įgyvendinus pokytį kiekvienoje įstaigoje veikė bent po 3 savitarpio pagalbos grupes, kiekvienoje įstaigoje sukurta ir patvirtinta komunikacijos sistema, kurioje dalyvauja 70 proc. bendruomenės narių. Daug dėmesio skirta pedagogų mokymuisi. Be įvairaus pobūdžio savitarpio pagalbos grupių, sukurta ir naujų bendradarbiavimo formų – praktinės dirbtuvės.

Įgyvendinant pokyčio projektą ne tik inicijuota pedagogų grupių kai kuriose mokyklose veikla, bet ir sukurtas Druskininkų mokytojų klubas, mokyklų direktorių pavaduotojų metodinis būrelis.

Pokyčio veiklos viešintos savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir svetainėje www.druskininkai.lt. Sukurta feisbuko paskyra „Lyderių laikas 3“ Druskininkuose“, kuri vienija daugiau nei 100 aktyvių švietimo bendruomenės narių.

 

Projekto tvarumą jau savaime užtikrina pasikeitusi bendradarbiavimo kultūra savivaldybėje. Įgyvendintos iniciatyvos įformintos savivaldybės ir švietimo įstaigų veiklos plėtros ir planavimo dokumentuose. Juose įtvirtinti prioritetai – dėmesys darbo aplinkai ir mokytojų tarpusavio santykių, bendradarbiavimo kultūros gerinimas.

Svarbus vaidmuo čia tenka savivaldybės švietimo skyriui, kuris ir toliau turi formuoti pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo politiką. Numatyta toliau organizuoti projekto kūrybinės komandos susitikimus, svarstoma galimybė inicijuoti švietimo tarybos kūrimą. Ją sudarytų mokinių tėvų atstovai, verslo ir nevyriausybinių organizacijų nariai. Tarybos paskirtis – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Druskininkų savivaldybės švietimo politiką.

 

Bendradarbiavimo modelio kūrimas – mokymosi sėkmei

 

Alytaus miesto savivaldybės pokyčio projekto tema „Bendradarbiavimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas mokinių mokymosi sėkmei Alytaus mieste“. Savivaldybės kūrybinei projekto „Lyderių laikas 3“ komandai vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė.

Šią temą alytiškiai pasirinko todėl, kad savivaldybėje stokojama kokybiško įvairių švietimo lygmenų ir socialinių grupių bendravimo ir bendradarbiavimo. Vyraujanti konkurencija tarp miesto švietimo įstaigų neskatina mokytojų ir mokyklų vadovų dalytis vertingomis praktikomis, o susitelkimas į pasiekimų patikrinimo rezultatus mažina dėmesį vertybiniams raidos tikslams ir įdomesniems mokymo(si) metodams. Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos įvertinimas atskleidė, kad įvairių mokyklų mokinių gebėjimai yra labai nevienodi, sudėtinga adaptacija pereinant iš vienos įstaigos į kitą.

 

Pokyčio vizija – sukurti bendradarbiavimo modelį ir remiantis juo įgyvendinti praktines idėjas ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Miesto tarybos sprendimu patvirtintas kūrybinės komandos parengtas Alytaus švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis. Jo gairės – mokyklos vadovų metinių uždavinių pagrindas.

Visų švietimo įstaigų veiklos tikslai derinami su miesto švietimo prioritetais, remiantis kiekvienos mokyklos turimu potencialu. Bendri seminarai, mokymai švietimo įstaigoms, bendra metodinė diena visai švietimo bendruomenei – klostosi ir bendras požiūris.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba ėmėsi kuruoti mokyklų pedagoginę metodinę veiklą. Veiklos tobulinimas planuojamas atsižvelgiant į profesinio kapitalo duomenis ir sistemingai įgyvendinama kolegialaus grįžtamojo ryšio sistema. Organizuojami metiniai vadovų ir darbuotojų pokalbiai.

 

Taip pat pamokose diegiamas savivaldus mokymasis, atnaujinta individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema. Aptariant mokinių pažangą ir numatant tolesnius mokymosi žingsnius, organizuojami trišaliai pokalbiai (mokinys, tėvas, mokytojas). Mokytojai dalykiškiau bendrauja su mokinių tėvais.

Išbandoma nauja veikla „Pamokos studija“, kurioje stebėjimo objektas yra mokymosi būdai, poreikiai, o vadovas kartu su mokytojais tampa pamokos kūrėju, vertintoju, tobulinimo planuotoju. Taikomi mokymąsi skatinantys metodai: mąstymo žemėlapiai, skaitymo kortelės, grafinės tvarkyklės.

Pamokose daugiau dėmesio kreipiama į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą ir vertybines nuostatas. Daugiau dėmesio ir kaupiamajam vertinimui, mokinio veiklos įsivertinimui, tam ieškoma patogių ir veiksmingų būdų bei formų. Stiprinant grįžtamąjį ryšį siekiama padėti mokiniui išmokti mokytis, pastebėti ir fiksuoti pokyčius.

Ikimokyklinėse įstaigose skatinamas individualus vaiko ugdymas, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio poreikius ir gebėjimus.

 

Pokyčio projekto tvarumo užtikrinimas. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis užtikrins pokyčio projekto tąsą. Švietimo įstaigose veiklų tąsą garantuoja sukurti nauji mokyklos dokumentai: Kolegialaus grįžtamojo ryšio veiklos aprašas, Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo reglamentas, Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka, Mokymosi pagalbos teikimo aprašas.

 

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.