Didesnės garbės nėra…

Aušra Židžiūnienė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Kasmet Vilniuje, minint Lietuvos vėliavos dieną, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai prieš pakeldami naująją trispalvę nuleidžia visus metus bokšte plevėsavusią vėliavą. Pagal susiklosčiusią tradiciją senoji vėliava perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų. Iniciatyva perduoti mokyklai saugoti Gedimino pilies bokšto Lietuvos trispalvę kilo 2005 m., siekiant pagerbti ir paskatinti mokyklas, aktyviai dalyvaujančias ugdant vaikų ir jaunimo pilietiškumą, visuomeninį ir pilietinį aktyvumą, skatinant šalies istorijos, kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimą.

 

Krašto apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos nacionalinis muziejus parengė bendrus nuostatus, pagal kuriuos visos mokyklos, atitinkančios nuostatų kriterijus, turi galimybę dalyvauti atrankoje Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti. Mokykla, kuriai perduodama Lietuvos vėliava iš Gedimino pilies bokšto, nominuojama bendru Krašto apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijų bei Nacionalinio muziejaus sprendimu. Šiais metais Lietuvos valstybinė vėliava, 2018 m. plevėsavusi Gedimino pilies bokšte, buvo perduota Joniškio r. Skaistgirio gimnazijai. Kuo ši mokykla kitokia, kaip puoselėjamas pilietiškumas pasienio ruože, kokios vertybės pabrėžiamos ir kodėl, kalbamės su mokyklos direktore Edita AUKSELIENE.

Gimnazijoje įgyvendinama veikla mokiniams norime pasakyti ir įrodyti akivaizdžią tiesą, kad laimė randama tėvynėje ir kad galima didžiuotis savimi bei savo mokyklos bendruomene.

 

Ką reiškia mokyklai gauti Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinę vėliavą? Kodėl Jums tai svarbu?

Svarbiausia, kad mūsų ugdytiniai stengtųsi kalbėti savo gimtąja kalba ir gyventi gimtojoje šalyje pagal savo tautos tradicijas. Gimnazijoje įgyvendinama veikla mokiniams norime pasakyti ir įrodyti akivaizdžią tiesą, kad laimė randama tėvynėje ir kad galima didžiuotis savimi bei savo mokyklos bendruomene. Iš meilės gimtajai kalbai, krašto istorijai, etninei kultūrai kyla ir rūpinimasis gimtuoju kraštu, jo ateitimi. Geroji žinia apie Skaistgirio gimnaziją sklinda vis plačiau, savita ir įdomi mokyklos kultūra garsina kraštą. Tvirtai ir drąsiai atsigręžėme į tautinėse idėjose slypėjusios moralės filosofiją, pasinaudojome jos vertybėmis ir stipriosiomis pusėmis, nebijojome būti savimi. Gedimino pilies bokšto vėliava – tai didelė garbė ir įvertinimas mokyklai, mokyklos vertybė, rodanti prisirišimą prie savo tautos ir kultūros. Tai mums buvo svarbu vakar, svarbu šiandien ir bus svarbu rytoj, nes mes nuoširdžiai tikime, kad Lietuva yra nuostabi šalis, dėl kurios verta stengtis.

 

Tikėjome ir tuo, kad esame verti saugoti Gedimino pilies bokšto vėliavą, nes mes pilietiškumo ugdymu ir istorinės atminties puoselėjimu pasižymėjusi mokykla. Didesnės garbės nėra. Didžiuojuosi įvertinimu – tai mūsų bendro darbo rezultatas.

Pilietiškumą mes suprantame kaip meilės ir pagarbos savo valstybei, šeimai, žmogui ugdymą ir mūsų pačių gimnazijoje priimtų susitarimų laikymą vertybe.

 

Ką išryškintumėte, pristatydami gimnaziją?

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija įsikūrusi Joniškio rajono savivaldybės pakraštyje, pasienio ruože, Skaistgirio miestelyje. Mokyklos įkūrimo pradžia laikytini 1910 m. Šiuo metu mokyklą lanko 265 Skaistgirio miestelio ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantys ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai. 2018 m. gimnazija išleido 60-ąją abiturientų laidą. Mokykla turi įvairaus amžiaus mergaičių ir berniukų bei moterų ir vyrų futbolo komandas, bendruomenės tautinių šokių kolektyvą, bendruomenės teatro studiją, veikia jaunimo klubas ir skautų draugovė, plėtojama įvairi popamokinė veikla. Mokyklos bendruomenė – besimokanti, solidari, veikli, vienijanti atvirus, kūrybingus ir atsakingus žmones. Mokiniams siekiame suteikti kiek įmanoma daugiau galimybių tobulėti, atsižvelgiant į jų amžių, gebėjimus ir poreikius. Čia kiekvienas mokosi ir nori būti mokomas. Esame mokykla, į kurią norisi eiti.

Gimnazijos prioritetai – emocinio saugumo, mokymo(si) kokybės ir pilietinių nuostatų stiprinimas. Šiuos prioritetus priimame kaip užduotį.

 

Emociniam saugumui skiriame ypatingą reikšmę. Būtina užtikrinti ugdymą psichologiškai saugioje aplinkoje ir kurti bendravimo kultūrą be fizinės ir emocinės grėsmės. Apklausos rodo, kad mokiniai palankiai vertina mokyklą, nes čia jie laikomi asmenybėmis, ugdomos jų vertybinės nuostatos, kritinis mąstymas, tačiau kasdienėse situacijose visgi pastebima nekultūringo elgesio, nemandagumo, nepakantumo apraiškų. Siekis – stengtis, kad šios apraiškos būtų vertinamos kritiškai, kad tokiais atvejais visada būtų reaguojama. Tikėtina, kad tokia iš pažiūros paprasta, bet visuotinė reakcija būtų paveiki siekiant emocinio saugumo.

 

Kitas mūsų siekis – mokymo(si) kokybės visuotinumas. Džiugina geri standartizuotų testų rezultatai, pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir varžybose. Turime gražių mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo pavyzdžių – mokinių metinius projektinius darbus. Parengtos ir įgyvendinamos pažangos ir pasiekimų vertinimo, pagalbos mokiniui ir mokinių kuravimo tvarkos padeda gerinti mokymo(si) kokybę. Taip pat turime suprasti, kad pagerinti mokymo(si) kokybę galime tik padedami tėvų. Mokymo(si) kokybės gerinimą gimnazijoje suprantame kaip bendrą mokytojų, mokinių ir jų tėvų veiklą, susitarimų įgyvendinimą. Pamokos kokybė, metodų įvairovė, pastangos siekti kiekvieno mokinio pažangos, mokymas ir mokymasis, pamokų lankymas – tai kiekvieno iš mūsų asmeninė atsakomybė. Mokinio įsipareigojimų vykdymą suprantame ir kaip jo tėvų išskirtinę atsakomybę.

 

Kaip manote, kodėl pilietinis ugdymas, tautiškumas yra svarbu?

Mokinių pilietiškumo, visuomeninio ir pilietinio aktyvumo ugdymas, krašto istorijos, kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimas yra visa apimanti ir svarbiausia mokyklos gyvenimo dalis, todėl mūsų mokiniai turi gerokai aukštesnį pilietinės galios indeksą. Būsiu atvira: ugdyti pilietišką jaunimą – nelengvas uždavinys ir iš vadovėlių to neišmokstama, bet mes dirbame iš širdies „vardan tos Lietuvos“.

 

Kaip įtraukiate į pilietines iniciatyvas visuomenę: mokinių tėvus, senelius ir kt.?

Gimnazijos teatro studija, vienijanti mokinius, jų tėvus, mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus, kasmet parengia po spektaklį, kurį parodo vietos ir aplinkinėms bendruomenėms. 2018 m. spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ (pagal Kazį Inčiūrą) skirtas Lietuvos šimtmečiui pažymėti. Kasmet vyksta iki dešimties renginių naktį. Jie yra itin populiarūs tarp mokinių. Pavyzdžiui, „Naktis gimnazijoje“ – klasės mikroklimato gerinimo ir problemų sprendimo kolektyvinė talka, kurioje dalyvauja mokiniai, klasės auklėtojas ir tėveliai savanoriai.

 

Taip pat itin mėgstama yra projektinė tiriamoji veikla: atlikti Skaistgirio seniūnijos neveikiančių kapinių tyrinėjimai ir inventorizacija, Joniškio r. koplyčių inventorizacija, Skaistgirio miestelio kapinių inventorizacija, vykdoma Joniškio parapijos dvarų ir jų savininkų tiriamoji analizė, sudarytas žemėlapis „Joniškio parapija XIX a. antroje pusėje – išnykusių kaimų pėdsakais“, atlikta savanorių kapų paieška Skaistgirio miestelio kapinėse, organizuota rajoninė konferencija Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje „Sakralinis paveldas Joniškio rajone“.

Nepaisant visų Lietuvai kasmet skiriamų renginių, įspūdingai paminėtas valstybės šimtmetis, kai visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo žygyje į Šimtmečio klevų sodybą: skambėjo dainos, tautinėmis juostelėmis ir vėliavėlėmis papuošti jubiliatai – Klevai… Žygio dalyviai Lietuvai ir Klevams linkėjo ilgo gyvenimo ir sėkmės…

 

Lietuvos 100-mečiui paminėti skirti metai baigėsi, kaip juos minėjote, kokias vertybes pabrėžėte?

Mūsų mokykla – Joniškio rajono, miestelio ir aplinkinių bendruomenių renginių, kultūros ir mokymo įstaigų, įvairių projektinių veiklų, pilietiškumo akcijų iniciatorė, dalyvė ir partnerė. Dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Gerų darbų sąrašas Lietuvai“, per kurią gimnazistai sutvarkė Joniškio r. Taučiūnų kaimo neveikiančias kapines. Įsitraukėme į Europos socialinio fondo projektą „Piliečiai kartu“, projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, VšĮ „Lietuvos jaunimo centras“, VšĮ „Darni socialinė raida“. Nuo 2014 m. kasmet dalyvaujame tarptautiniame jaunimo kultūrinių mainų projekte „AUCE“ (Latvijoje), kur pristatomas lietuviškas tautinis kostiumas, dainos, šokiai ir kitas mūsų krašto tautinis paveldas bei tradicijos. 2018 m. mūsų mokykla atrinkta į pilietinį projektą „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Taip pat esame neformalios iniciatyvos „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ nariai, nes puoselėjame sąžiningumo ir skaidrumo vertybes. Mūsų gimnazija – sertifikuota Olweus vardo mokykla, nes mokinių ugdymas grindžiamas prieš patyčias nukreiptais principais. Mokykloje plėtojamas socialinio ir emocinio ugdymo raštingumas, dalyvavome iniciatyvoje „Draugiškoji socialinio ir emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“, kur laimėjome didįjį prizą – Dramblys.lt iniciatyvos pusės metų emocinio intelekto programos mokymus gimnazijos bendruomenei. 2018 m. organizuota respublikinė konferencija-praktikumas „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: Kodėl? Kaip? Kada?“. Kasmet mokykloje vyksta tradiciniai miestelio ir aplinkinių bendruomenių stalo teniso ir salės futbolo turnyrai, skirti Laisvės gynėjų ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti, tradicinis spartusis pėsčiųjų žygis Skaistgirys–Mato Slančiausko sodyba–Skaistgirys, skirtas Kovo 11-ąjai paminėti. Mokinių, kurie mėgsta fotografuoti, fotografijų parodos: „Lietuva, aš Tavo vaikas!“, „Augu gražioj šaly“, „Lietuvai“.

 

Nepaisant visų Lietuvai kasmet skiriamų renginių, įspūdingai paminėtas valstybės šimtmetis, kai visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo žygyje į Šimtmečio klevų sodybą: skambėjo dainos, tautinėmis juostelėmis ir vėliavėlėmis papuošti jubiliatai – Klevai… Žygio dalyviai Lietuvai ir Klevams linkėjo ilgo gyvenimo ir sėkmės… Atidaryta instaliacija „Lietuvai 100“, surengta visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“, išleista gimnazijos mokinių kūrybos darbų rinktinė „Šermukšnių gatvėj uogos sirpsta“, taip pat skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

 

Kokiomis pilietinėmis iniciatyvomis galite didžiuotis mokykloje?

Galime pasidžiaugti, kad Skaistgirio gimnazijoje veikia itin aktyvus Jaunimo klubas „SJK“, kuris nuo 2003 m. vykdo prevencinę jaunimo programą „Sniego gniūžtė“, rengia respublikines stovyklas ir organizuoja kasmečius susitikimus su Jacku Irwinu – „Sniego gniūžtės“ programos pradininku iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Jaunimas dalyvavo žygyje „Tauriečiai“, kuris skirtas „Tauro“ apygardos partizanams ir jų 1945–1953 m. kovoms. Praėjusių metų kovą žygeiviai naktį įveikė 26 km Kauno rajono miškais… Už surinktas lėšas nupirkta dažų, kurie panaudoti piešiniais atnaujinant Skaistgirio autobusų stotelę. Vasarą dalyvauta pėsčiųjų žygyje per visas Baltijos šalis: Lietuvą, Latviją ir Estiją.

 

Nuo 2016 m. gimnazijoje veikia Šiaulių skautų tuntui priklausanti Skaistgirio skautų draugovė, kuri vienija 35 narius, dalyvaujančius respublikiniuose skautų žygiuose, organizuoja skautų naktis „Skautanakčius“ gimnazijoje, rengia įvairius renginius su kitomis draugovėmis, globoja specialiosios mokyklos mokinius. Gimnazijoje yra populiaru būti šauliu, todėl jau daug metų mūsų mokiniai yra nuolatiniai Joniškio šaulių 606-osios kuopos nariai ir dalyvauja įvairiose šaulių veiklose, kasmet mokykloje pristato šaulių veiklas.

 

Didžiuojamės ir pedagogų iniciatyvomis. 2018 m. dvi pedagogės per savo atostogas savanoriškai dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose vasaros kursuose Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pasirenkamasis modulis „Pilietis ir šalies gynyba“ ir mokymuose „Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos įgyvendinimas mokykloje“. Nuo 2018 m. rugsėjo gimnazijoje įgyvendinama nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa „Pilietis ir šalis“: pasirenkamasis modulis 11 klasei. Veikia ir neformalaus ugdymo būreliai „Piliečiai“ ir „Drąsuoliai“, su kuriais dalyvavome Krašto apsaugos dienos renginyje, vykusiame Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione Radviliškyje.

 

Dėkojame mokyklos vadovei už pokalbį, linkime ir toliau nepavargti auginant pilietiškus, tvirtas vertybes turinčius jaunus žmones.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.