XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje

Sausio 9–14 d. Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje vyko XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 30 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus ir Kanados.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (ULJS) kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba.

 

Suvažiavime dalyvavo jo įkūrėjas ir globėjas prelatas Edmundas Putrimas, Pasaulio lietuvių bendruomenės Sielovados reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, ir Cecilia Hernández Svobas, LR garbės konsulė Urugvajuje.

 

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija antradienį, sausio 9 d., Lietuvių kultūros draugijos patalpose Montevidėjaus mieste. Dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Rodrigo Martinezas Simanskis. Jis dėkojo svečiams už apsilankymą, pabrėžė jaunimo suvažiavimo svarbą lietuviams, gyvenantiems šiame krašte.

Po formalaus prisistatymo lietuvių klube buvo surengtas susipažinimo vakaras, kad suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų galėtų pabendrauti ir vieni apie kitus daugiau sužinoti.

Sausio 10 d. ryte dalyviai mokėsi įvairių tradicinių lietuviškų žaidimų ir dainų. Jaunimui buvo paruošti įvairūs žaidimai ir bendros užduotys, padėjusios artimiau susipažinti su Lietuvos istorija, geografija ir papročiais. Taip pat apžvelgtos dabartinės Lietuvos aktualijos.

Po pietų delegacija aplankė Montevidėjų. Šis miestas yra Urugvajaus pietuose, prie Sidabro upės (Rio de La Plata). Tai Urugvajaus sostinė ir didžiausias miestas, didelis jūrų uostas. Po turo surengtos diskusijos. Per diskusijas Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovai formaliame posėdyje pristatė savo veiklą kitiems dalyviams, informavo apie tolesnius planus 2018 m.

Argentinos lietuvių jaunimas savo metinę stovyklą 2018 m. ruošia vasario 24–25 d. Beriso mieste. Joje dalyvaus apie 120 jaunuolių. Nauja valdyba bus išrinkta birželį Buenos Airių mieste, o tam, kad kuo daugiau narių dalyvautų rinkimuose, tą pačią dieną yra numatyta „Sporto šventė“ įvairaus amžiaus jaunimui. Spalio mėnesį per Susivienijimą lietuvių Argentinoje vyks jaunimo pamėgtas „Kaukių balius“. Pagrindinis Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos tikslas šiais metais – sudominti, pritraukti į savo veiklą jaunesnius dalyvius, kurių vien tik Beriso mieste šiuo metu yra daugiau kaip 30 (vidutinis amžius 16–17 metų). Argentiniečiai intensyviai ruošiasi dalyvauti ateinančią vasarą Lietuvoje vyksiančioje Dainų ir šokių šventėje.

 

Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos rūpesčiai labiau susiję su išlikimo klausimais, mažas bendruomenės narių skaičius yra pagrindinis veiklos priešas. Visos pastangos įdėtos tam, kad jauniausios lietuvių kartos dalyvautų ULJS veikloje. Birželio pabaigoje kartu su Urugvajaus lietuvių bendruomene bus organizuojama tradicinė Joninių šventė. (Brazilijos Lietuvių jaunimo sąjunga prisiėmė atsakomybę organizuoti 22-ąjį Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą 2019 m. sausį San Paulo mieste.)

 

Sausio 11 d. ryte dar vyko įvairūs tradiciniai lietuviški žaidimai ir ekskursija po Sero pilį, kuri yra Generalinio Artigo tvirtovė (Fortaleza General Artigas). Po pietų organizuota lietuvių folkloro šokių veikla – bendra repeticija.

Sausio 12-osios ryte delegacija išvyko į Mino miesto sodybą, Lavaljechos provinciją. Po pietų vyko oficiali suvažiavimo dalis, per kurią buvo perskaitytas Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henkės sveikinimas suvažiavimo atstovams ir dalyviams. Vakare uždegtas laužas.

 

Šeštadienį, sausio 13 d., jaunimą žadino lietuviški žaidimai, o po pietų visi rinkosi į lietuviškų dainų pamokėlę. Tos pačios dienos vakare kartu su prelatu E. Putrimu prasidėjo „Studijų dienos“, per kurias jaunimas buvo kviečiamas diskutuoti apie lietuvių bendruomenių charakteristiką ir įvaizdį skirtingose Pietų Amerikos bei viso pasaulio bendruomenėse. Kiekvienas atstovas galėjo pasisakyti apie tai, ką reiškia būti lietuviu, pateikti savo nuomonę, kaip išsisklaidę po pasaulį žiūrime vienas į kitą. Pagrindinė tema – tapatybė. Prelatas E. Putrimas taip pat vedė smagų motyvacinį pokalbį, kurio tema „Lietuvos šimtmetis yra ir mūsų šventė“.

 

Per diskusijas keturi buvę Vilniaus universiteto Lituanistikos kursų studentai pasidalijo savo įspūdžiais ir patyrimais apie studijas Lietuvoje. Nicolas Oviedo Sosa Stunguris (Argentina) papasakojo apie savo asmeninę patirtį ir galimybes studijuoti lietuvių kalbą Vilniaus universitete, kuriame sėkmingai baigė lietuvių kalbos semestro studijas. Studijų programa apėmė ne vien tik lietuvių kalbą: Nicolas susipažino su Lietuvos istorija, geografija, daile, kultūra, politika, šalies aktualijomis, dalyvavo edukacinėse ekskursijose ir t. t. Po diskusijų vyko šv. Mišios, kuriose dalyvavo visi Jaunimo sąjungos atstovai. Kadangi ši suvažiavimo diena sutapo su Laisvės gynėjų diena, buvo aukojamos šv. Mišios stovyklavietės koplyčioje. Mišiose dalyvavo visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai, vietiniai lietuviai. Maldose prisiminėme sausio 13-osios aukas, žuvusius ir sužeistus tą 1991 m. naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

 

Sekmadienį, sausio 14 d., delegacija persikėlė į Montevidėjų. Uždarymo pietūs vyko Urugvajaus lietuvių draugijoje. Žodį tarė Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos valdybos pirmininkė Veronica Kavaliauskas. Prelatas E. Putrimas padėkojo visiems suvažiavimo organizatoriams bei dalyviams ir palaimino maistą. Suvažiavimą vainikavo visų susirinkusiųjų „Ilgiausių metų“ daina ir linkėjimai, kad suvažiavimas taptų tradicija bei tęstųsi ilgus metus.

 

Parengta pagal Argentinos lietuvių bendruomenės valdybos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.