Visos dienos mokykla: trijų ugdymo įstaigų pavyzdžiai

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), siekdama įgyvendinti LR Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą. Rugsėjį–spalį pagal šį projektą pradėjo veikti 40 visos dienos mokyklų, kiekviena iš jų yra išsikėlusi konkretų tikslą – švelninti vaikų socialinę atskirtį švietimo priemonėmis, diegti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, STEAM) dalykų ugdymą ar labiau įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Pradinių klasių mokiniai, kol jų tėvai dirba, gali likti ugdymo įstaigose iki 17–19 val. ir atlikti namų darbus, ilsėtis, lankyti būrelius, su jais dirba pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.

Holistinis ugdymas

 

Kaišiadorių Vaclavo Giržado progimnazijos direktorė Jolita Morkūnaitė „Švietimo naujienoms“ pasakojo, kad šios ugdymo įstaigos visos dienos mokyklos tikslas – holistinis, visuminis ugdymas, siekiama, kad vaikai nebūtų „įkalinti akademiniame turinyje“, t. y. ne tik mokytųsi, ugdytųsi, bet ir jaustųsi kaip namuose – ilsėtųsi, valgytų ir pan. Nuo rugsėjo 10 d. visos dienos mokyklą čia lanko daugiau nei 100 pradinukų. Po pamokų nuo 12 val. pirmokams organizuojamas laisvalaikis ar sportas gryname ore, vėliau prisijungia vyresni pradinukai, kad visi lauke praleistų bent valandą ar ilgiau, jei leidžia oro sąlygos. Vaikai su pedagogais eina į Kaišiadorių parką, Girelės miško pažintinį taką. Grįžus iš lauko, viena akademinė valanda skiriama atlikti namų darbams – tuo metu mokiniai išsiskirsto į grupeles (iki 15 vaikų), kurioms tenka vienas mokytojas. Vėliau užsiėmimus vaikams veda mokykloje dirbantys ar būrelių vesti ateinantys pedagogai – visos dienos mokykla integruota su neformaliuoju švietimu, būreliais. Pirmokai ir antrokai gali rinktis dailės, muzikos, šokio, šaškių ar šachmatų būrelius, lankyti anglų kalbos pamokėles, futbolo treniruotes. Mokykloje yra tyrimų laboratorija, kurioje vaikai, padedami ateinančio gamtos mokslų mokytojo, atlieka eksperimentus. Kol kas trūksta specialiojo pedagogo, norėtųsi daugiau darbuotojų, juolab kad mokykla įsikūrusi dviejose patalpose. Privalumas būtų ir nemokamas maitinimas, kuris šiuo metu kainuoja, ne visus tėvus tai tenkina. Trūksta lėšų edukacinėms priemonėms, tačiau direktorė viliasi, kad 2019 m. dėl to rūpesčių nebekils.

 

Ugdomos mokėjimo mokytis kompetencijos

 

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras vykdo veiklas pagal I modelį. Nuo šio rugsėjo organizuojama visos dienos mokykla sulaukė 60 pradinių klasių ir 15 priešmokyklinės ugdymosi grupės vaikų, kurių tėvai parašė prašymus. Visos dienos mokyklos mokytoja Rasa Poškienė „Švietimo naujienoms“ teigė, kad jų pasirinktas tikslas – organizuoti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą stiprinančias veiklas, tenkinant tėvų lūkesčius (mokėjimo mokytis kompetencijas) ir mokinių poreikius (judumas, bendravimas tarp skirtingo amžiaus vaikų, asmeninė ir pažintinė kompetencijos). Turiningai ir saugiai ugdytis pailgintos dienos mokyklos grupėse vaikams padeda čia dirbančios 5 auklėtojos ir mokytojos padėjėja.

 

Pailgintos dienos grupė šioje ugdymo įstaigoje veikia keliuose sektoriuose: priešmokyklinė ugdymosi grupė, pradinių klasių mokiniai, kurie grupėje būna iki 15 val. ir važiuoja namo su mokykliniu ar miesto transportu, pradinių klasių mokiniai, kurie pasilieka iki 18 val., ir specialiojo ugdymosi mokinių grupė. Mokiniai, mokykloje būnantys iki 15 val., ugdosi kompetencijas žaisdami kūrybinius, stalo, judriuosius žaidimus, klausydami pasakų, eilėraščių ar juos skaitydami ir aptardami. Tie, kuriems reikalinga pagalba, atlieka namų darbus, dalis mokinių mokykloje lanko neformaliojo ugdymo (sporto, šokio, baleto, robotikos ir kt.) būrelius.

 

Bendrabutyje esančiose patalpose mokyklos administracija sudarė galimybę ugdytis įvairius gebėjimus: kurti, kūrybiškai prisidėti prie darnaus vystymosi, gamtosaugos, aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo, tobulinti informacinių ir komunikacinių technologijų gebėjimus, puoselėti sveiką gyvenseną ir judumą. Svarbus dėmesys yra ir bus teikiamas mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti stebint, eksperimentuojant, dalyvaujant konkursuose (piešinių, skaitovų, „Žalioji olimpiada“), projektuose („Mano augintinis“), teatro festivaliuose („Saulės skraistė“, „Po kauke“), išvykose traukiniu į Klaipėdą ar aplinkines vietoves (piliakalniai, apžvalgos bokštai). Taip pat vykdomos veiklos, kuriose įgyvendinama OLWEUS patyčių prevencijos programa. Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: miesto Vytauto Vitkausko biblioteka, vaikų literatūros skyriumi (piešinių parodos organizavimas, viktorina), Šiaulių Auksinio rato Rotaract ir Vykinto klubų nariais (sporto šventės, pokalbiai apie profesijas ir išvykos į objektus), Kūrybos namais (dalyvavimas dailiųjų amatų, gamtininkų edukaciniuose užsiėmimuose). Tėvai gali būti ramūs, kad jų vaikai laiku nueis į neformaliojo ugdymo būrelius Kultūros centre, Meno mokykloje ar Kūrybos namuose bei į kitas įstaigas ir po jų vėl grįš į pailgintos dienos grupę.

 

Priešmokyklinės grupės ir ilgiau grupėje pasiliekantiems mokiniams tėvų lėšomis organizuojamas maitinimas mokyklos valgykloje. Mokiniai naudojasi mokykloje (2 klasės, biblioteka, sporto salė, aktų salė, valgykla) ir mokyklos bendrabutyje (lėlių teatro studija, ekodirbtuvės, linksmoji klasė, ABC klasė, poilsio ir arbatos kambarys ir t. t.) esančiomis patalpomis. Įstaigos teritorijoje yra 4 ha plotas, kuriame ugdytiniai gali tobulinti gamtamokslinę kompetenciją ir globoti paukščius, mokytis atpažinti medžius, augalus, vabalus, įgyti darbinių įgūdžių prižiūrėdami gėlyną arba tiesiog žaisti, sportuoti, dūkti.

Pasidalys patirtimi

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje rugsėjį, kol buvo intensyviai ruoštasi visos dienos mokyklos veiklai, veikė pailgintos dienos grupė. O spalį mokykla jau buvo pasirengusi vaikus sutikti visos dienos mokyklos užsiėmimuose. Pasak direktorės pavaduotojos ugdymui, socialinės pedagogės Linos Adomaitienės, sunkiausia buvo sudaryti individualaus užimtumo grafikus, suvaldyti mokinių srautus, užtikrinti jų saugumą, atitikti kiekvieno vaiko poreikius ir lūkesčius. Po pamokų ugdytiniams yra atvira progimnazijos biblioteka, skaitykla, sporto salė. Užimtumas, pasitarus su tėveliais, organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius. Kiekvienam stengiamasi sudaryti sąlygas užsiimti mėgstama veikla.

„Esame gavę daugiau nei 70 prašymų (iš viso 1–4 klasėse mokosi 253 mokiniai). Visos dienos mokyklos užsiėmimus pas mus lanko pradinukai. Kiekvienoje visos dienos mokyklos grupėje dirba po du darbuotojus: auklėtojas ir mokytojo padėjėjas, visi jie turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą“, – pasakoja progimnazijos direktorė Tereza Sotnik. Per dieną namų darbų ruošai ir individualioms konsultacijoms skiriama 1 val. Tuo metu su vaikais būna 3 pedagogai.

 

Rugsėjo pabaigoje mokykla sudarė individualius vaikų užsiėmimų planus. Kiekvienas mokinys gali rinktis iš 4 pagrindinių užsiėmimų krypčių: nuo 13 iki 14 val. galima sportuoti, vėliau prasideda namų darbų ruoša, konsultacijos, socialinė-pažintinė veikla, išvykos. Nuo lapkričio 1 d. mokiniai mokykloje gali likti ilgiau – nuo 17 iki 19 val. vaikai ilsėsis: žais, skaitys knygeles ir bendraus su grupės auklėtoja. Mokykla bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kiekvieną pirmadienį Visuomenės sveikatos biuro specialistė vaikams veda užsiėmimus sveikos gyvensenos tema, taip pat kviečiami mokytojai senjorai, socialinių partnerių ratas plečiasi. Prisidėjo verslininkai, kurie skyrė lėšų poilsio erdvei įrengti, priemonėms pirkti. Žaidimus ir kitas priemones dovanoja bendruomenės nariai, mokyklos bendruomenė turi minčių, kaip dar galės pasipildyti priemonėmis, skirtomis mokinių laisvalaikiui.

 

L. Adomaitienė papasakojo, kaip ugdymo įstaiga organizuoja visos dienos mokyklos ugdytinių maitinimą: „Būna dvi pertraukėlės (po 20 min.), per kurias mokinukai gali užkandžiauti valgykloje. Kreipėmės į Kėdainių r. savivaldybės tarybą dėl priešpiečių skyrimo visiems mokiniams. Kadangi šiuo metu ruošiamos LR Socialinės paramos įstatymo pataisos, kuriose bus numatyti atvejai, kada galima papildomai skirti paramą mokiniams. Įsigaliojus naujoms įstatymo pataisoms, pratęsime bendradarbiavimą su rajono savivaldybe.“

Mokyklos vadovė sako, kad pinigų darbuotojams, dirbsiantiems visos dienos mokykloje, užtenka, šiemet jiems taip pat skirtas papildomas mokytojo padėjėjo etatas. Mokslo metų pabaigoje ugdymo įstaiga ketina įgyta patirtimi su visais rajono mokytojais pasidalyti konferencijoje.

 

ŠMM šiems mokslo metams įdarbino 34 mokytojų padėjėjus, jų etatams įsteigti iš ES lėšų ministerija skyrė 230 tūkst. eurų. Visos dienos mokyklų veiklos finansuojamos iš lėšų, skirtų bendrajam ugdymui, neformaliajam vaikų švietimui, savivaldybių biudžetų, prisidedant rėmėjams (pavyzdžiui, vietinėms verslo įmonėms). Apibendrinus projekte dalyvaujančių mokyklų patirtį kitąmet bus parengtos rekomendacijos ugdymo įstaigoms, ketinančioms įgyvendinti visos dienos mokyklos idėją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.