Ugdytinių įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas per projektinį ugdymą(si) darniose aplinkose

Dr. Asta Tamušauskaitė
,
Kauno l.-d. „Linelis“ direktorė

Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ sistemingai siekia užtikrinti darnų įtraukųjį ugdymą(si) įvairių poreikių vaikams per projektinį ugdymą(si). Siekdami šio tikslo, nuo 2022 m. sausio 1 d. užtikrinome įtraukųjį ugdymą(si) įvairių poreikių vaikams per projektinį ugdymą(si).

 

2021 m. baigtas įgyvendinti įstaigos tarptautinis „eTwinning“ projektas „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“, kuris 2021 m. apdovanotas Nacionalinės paramos tarnybos kokybės ženkleliu už unikalų ugdymo(si) turinį. 2022 m. buvo parengtas projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ tęsinys – individualius kiekvieno vaiko poreikius, išgales tenkinantis tarptautinis „eTwinning“ projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“. Jį vykdėme su dviem pagrindiniais partneriais: VDU Užsienio kalbos katedros studentais ir KTU Vaižganto progimnazija (koordinatorė – pavaduotoja ugdymui doktorantė K. Grigaitė-Bliūmienė), įtraukdami ugdytinių šeimas, bendruomenę, socialinius partnerius, Lietuvos ir užsienio partnerius. Į projektą įtraukta daugiau kaip 300 narių – Lietuvos partnerių iš 60 švietimo įstaigų (55 iš Kauno ir Kauno rajono), 8 užsienio šalys. Projekte dalyvauja visi įstaigos vaikai. Pagerėjo vaikų įsitraukimas, iniciatyvumas, kūrybiškumas ir aktyvus pažinimas projektinėse veiklose. Sukurtas projekto narių Lietuvoje tinklas: dalijamasi informacija, veiklomis, priemonėmis apie atliktas veiklas įstaigose ir tinklaveikoje, ieškoma sau partnerių bendroms tikslinėms veikloms.

 

Kartu su bendruomene, projektų nariais ir partneriais suorganizuotas respublikinis vaikų folkloro festivalis „Šėltinis – 2022“, bendradarbiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru, įstaigoje vyko rytmečiai, integruotos veiklos, veikė kūrybinės dirbtuvės, plenerai, atlikta daugiau kaip 20 veiklų, suorganizuota 20 renginių ir 25 išvykos; sukurtos edukacinės ir mokymosi aplinkos įstaigoje ir lauke, vaikai, mokytojai, vadovai ir bendruomenė mokėsi kurti ir veikti darniose aplinkose pagal darnaus vystymosi principus. Ruošiant vaikams ugdymosi aplinkas bendradarbiauta su ugdytinių tėveliais ir, žinoma, karpinių ir raižinių menininke Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė.

 

Projekto metu įstaigos vaikai sistemingai darniai veikė tinklaveikoje su Lietuvos švietimo įstaigomis (darželiais, mokyklomis, gimnazijomis, progimnazijomis), VDU Užsienio kalbų katedros studentais, Lietuvos švietimo, verslo ir neformaliomis organizacijomis. Įgyvendinant integruotas veiklas taikytos naujos ugdymo(si) ir mokymo(si) naudojant IKT veiklos formos – tiltai, plenerai, nuotolinės kūrybines dirbtuvės ir kt., taikyti šiuolaikiniai mokymo(si) būdai – mokymas(is) „čia ir dabar“, adaptyvus mokymas(is), ugdymasis menu, ugdymas mene, mokymasis stebint. Pagerėjusi ugdymo(si) formų ir metodų įvairovė skatino vaikus veikti aktyviai, spontaniškai ir savarankiškai.

 

Siekiant vaikų socialinių gebėjimų ugdymo(si), projekte integruotos socialinės programos ir metodai – taikytas doc. L. Navickienės „Emocinio imitavimo metodas“ ir dr. A. Tamušauskaitės parengta programa „Vaikų emocinio intelekto ugdymasis ikimokyklinėje / priešmokyklinėje įstaigoje naudojant M. Arorą metodiką“.

Siekiant įtraukaus ugdymo(si) principų įgyvendinimo per projektinį ugdymą(si) 80 proc. mokytojų ir specialistų dalyvavo tiksliniuose mokymuose, mokėsi patys kurti, vizualizuoti ir dalytis su partneriais skaitmeniu ugdymo(si) turiniu naudodami IKT programas: https://www.canva.com/, https://learningapps.org/, https://www.qrcode-monkey.com/, https://artsandculture.google.com/. Patobulinta mokytojų profesinė kompetencija – ugdymo(si) aplinkų kūrimo gebėjimai: kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką; saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti informacijos ir komunikacijos technologijas, įrankius ir priemones; kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje ugdytinis turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių; kurti pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje ugdytinis jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais.

 

Nuo 2023 m. įgalinti projekto kūrėjos ir koordinatorės dr. A. Tamušauskaitės 70 proc. mokytojų, du specialistai, vadovai ir dalis projekto narių jau pradėjo veikti naujoje Europos mokyklų švietimo platformoje https://school-education.ec.europa.eu/. Įstaigoje sukurtas IKT mentorystės tinklas, sistemingai vyksta individualios konsultacijos.

 

Daug dėmesio buvo skirta mokytojų ir specialistų įtraukiojo ugdymo(si) nuostatoms ir vertybėms formuoti, įtraukiojo ugdymo(si) per projektinį ugdymą(si) gebėjimams įgyti. Pagrindinė vertybė įstaigoje – visų narių mokymasis: situacinis mokymasis, nuolatinis mokymasis, mokymasis komandoje, veikimas pagal 3R principą: ramiai, reikliai, ryžtingai. Projekto esminė vertybė – sistemingas šiuolaikinis visų narių mokymas(is) visais lygmenimis (visur ir visada). Nuo 2022 m. sausio vyksta projekto mokymai – Kauno švietimo inovacijų centre nuotoliniu būdu įgyvendinama 40 val. akredituota programa „Tarptautinis „eTwinning“ projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (vadovams, pedagogams, specialistams). Programos rengėja dr. A. Tamušauskaitė.

 

2022 m. vasario 1 d. įstaigoje sukurtas ir įdiegtas prevencinės veiklos modelis, įgyvendinamas per projektą „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo įgalinimas“, ugdymo turinyje įdiegiant naujos programos „Socialinio mąstymo programa ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ pirmą knygą ir taikant dvi prevencijos programas. Modelio pristatymas čia.

 

Taikant projektinį ugdymąsi, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis padidėjo 9 proc.

Vaikų atradimų ir pasiekimų sklaida vyko:

  • „Švietimo pažangos asamblėjoje“ Lietuvos prezidentūroje 2022 m. birželio 1 d. pristatant projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ unikalų ugdymo(si) turinį.
  • Respublikiniame renginyje vaikams „Vaikų teisės ir pareigos – 2022“ bendradarbiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru, Kauno lopšeliu-darželiu „Vilnelė“ (koordinatorius – direktorius dr. R. Bulotas). Sukurta projekto narių įgyvendintų veiklų ir priemonių elektroninė knyga.
  • Vaikų folkloro respublikiniame festivalyje „Šėltinis – 2022“ bendradarbiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru.
  • Konkurse dr. M. Lukšienės premijai gauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 2022 m. spalio 5 d.
  • KŠIC metodiniame renginyje „Tarptautinio eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas rezultatų apibendrinimas“ ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams“ 2022 m. gruodžio 19 d. Metodinėje dienoje projekto kūrėja ir koordinatorė skaitė pranešimą „Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ įtraukumo strategijos ir galimybės“. Skaityta 11 suskaitmenintų pranešimų, kuriuos parengė įstaigos vadovai, mokytojai ir du specialistai, ir 11 kitų švietimo įstaigų – projekto partnerių – pranešimų. Sukurta metodinio renginio pranešėjų veiklų su vaikais patirčių suskaitmeninta elektroninė knyga linoit.com skelbimų lentoje.
  • Įstaigos metodiniame renginyje „Inovacijos vaikų darželyje“ pagal ES projekto paketą „Inovacijos vaikų darželyje“.
  • Įstaigos interneto svetainėje https://www.kaunolinelis.lt/naujienos/, el. dienyne „Mūsų darželis“, projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ „Twinspace“ erdvėje, projekto „Facebook“ paskyroje, skelbimų lentoje com.

 

2022 m. projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ buvo įvertintas kaip viena pažangiausių švietimo inovacijų, pateko tarp dešimties geriausių projektų už unikalų ugdymo(si) turinį ir buvo pristatytas Lietuvos prezidentūros organizuotoje „Švietimo pažangos asamblėjoje“. Projektą prezidentūroje pristatė projekto kūrėja ir koordinatorė dr. A. Tamušauskaitė.

 

Projektas taip pat įvertintas Nacionalinės paramos tarnybos švietimo projektų kokybės ženkleliu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.