Respublikinė konferencija Kauno Jono Laužiko mokykloje

Audronė Vekterienė, Virginija Marija Šukštienė
,
Kauno Jono Laužiko m-klos mokytojos metodininkės

Gegužės 11 d. Kauno Jono Laužiko mokykloje vyko respublikinė konferencija „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių ugdymas netradicinėse aplinkose“, į kurią susirinko specialieji pedagogai ir logopedai iš visos Lietuvos. Konferencijos tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi kūrybiškai organizuojant mokymo(si) procesą netradicinėse aplinkose.

 

Muzikiniu etiudu „Istorijų karuselė“ konferenciją atidarė Kauno Jono Laužiko lavinamosios klasės mokiniai. Šeštokai nežodinėmis komunikacijos priemonėmis ir meno kalba atskleidė savo mylimiausių knygelių personažus.

Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Rimkevičienė konferencijos dalyviams pasakojo apie ugdymui ir mokymuisi pritaikomą lauko aplinką (mokyklos šiltnamį, lauko laboratoriją, bandymų zonas, muzikinę žaidimų aikštelę, poilsio zonas). Pabrėždama pedagogo profesinį tobulėjimą ir išradingumą prof. habil. dr. Irena Leliūgienė iš Lietuvos edukologijos universiteto nagrinėjo svarbiausias Lietuvos švietimo aktualijas ir naujienas, aptarė svarias profesoriaus Jono Laužiko pedagogines tiesas, kuriomis verta vadovautis ir šiandien. Gerąja patirtimi apie SUP mokinių ugdymo netradicinėse aplinkose ypatumus pasidalijo Kauno J. Laužiko mokyklos specialioji pedagogė Aurika Stepankevičienė.

 

Per pertrauką konferencijos svečiai susipažino su mokykla, įstaigos fojė apžiūrėjo stendinius pranešimus: „Logopedinės pratybos netradicinėse erdvėse“ (logopedės Virginija Marija Šukštienė, Vida Rugienė, Ita Lengvenienė, Živilė Jakimavičienė, Ona Padaigienė), „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose“ (mokytoja Diana Marozienė), integruotos pamokos „Aš kepėjas“ (mokytojos Daiva Krutėjevienė, Nijolė Milaknienė), „Nepamokinis SUP mokinių ugdymas netradicinėse aplinkose“ (Neformaliojo ugdymo ir socializacijos skyriaus vedėja Loreta Navalinskienė), „Mokomės ne tik klasėje“ (mokytoja Lida Svylienė).

 

Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ direktorė Edita Gaižauskienė išsamiai pristatė Nežiniuko miesto idėja grįstą edukacinių aplinkų kūrimą SUP vaikams. Pasisėmėme įvairiausių idėjų, išklausėme naudingų minčių. „Netradicinė veikla – integracijos tiltas į visuomenę“, – savo pranešime teigė Kėdainių specialiosios mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Dalia Kvedarienė ir informacinių technologijų mokytoja Vaiva Siutilienė. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė metodininkė Aldona Jarmulkienė kalbėjo apie klausos negalią turinčių mokinių ugdymą netradicinėse aplinkose. Konferencijos klausytojai susipažino su Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos specialiųjų pedagogių Rasos Danilavičienės ir Birutės Elenos Jakaitienės patirtimi dirbant ir ugdant mokinius netradicinėse erdvėse. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytoja Dalia Varnaitė dalijosi gerąja patirtimi apie ergoterapijos priemonių taikymo programą, tikslingas veiklų rūšis, pokyčius ir reikšmę funkciniam savarankiškumui didinti. „Patyrimu grįstas mokymas yra įdomus“, – teigė netradicines pamokas ir praktinę mokinių veiklą jose įdomiai pristačiusi Kauno J. Laužiko mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė Lida Svylienė. Pilietiškumo veiklas netradicinėse aplinkose aptarė mokytoja metodininkė Loreta Vasiliauskienė.

 

Gyvenimas mokykloje įdomus ir prasmingas tiek, kiek leidžiame mokiniams ir sau tobulėti. Viskas, į ką sutelkiame dėmesį šiandien, padės augti mūsų vaikams. Mokyklos administracijos ir pedagogų vardu dėkojame konferencijos pranešėjams, svečiams, klausytojams.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.