Projekto patirties sklaidos konferencija

Birželio 15 d. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ patirties sklaidos konferencija. Projekto koordinatorė, mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė pasveikino konferencijos dalyvius ir pasidžiaugė, kad po bendravimo nuotoliniu būdu renginys subūrė visus projekto partnerius: Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Elektrėnų savivaldybės Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos projekto veiklų kuratorius ir pradinio ugdymo mokytojus.

 

Konferencijoje viešėjusi Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė dėkojo už ryžtą diegiant inovacijas, norą tobulėti ir plėsti kompetencijas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaidutė Slavinskienė priminė, kad vykdydami projekto veiklas pradinių klasių mokytojai siekė bendro tikslo – įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo bei matavimo sistemą, veiksmingai taikyti „Atvirkščios pamokos“ metodą ir ugdyti  mokėjimo mokytis kompetenciją  matematikos  pamokose, pristatė projekto metu sukurtus įrankius.

 

„Thinking Organisations“ direktorė, projekto mokymų lektorė, veiklų konsultantė Giedrė Lečickienė dėkojo projekto pradininkei S. Venckūnienei, veiklose dalyvavusių mokyklų pedagogams už atliktą didžiulį darbą – drauge sukurtą interaktyvų mokinių pažangos vertinimo įrankį. Konferencijoje pristatė IT įrankio galimybes ir naudą – sukurtoje platformoje mokytojas mokinių mokymuisi skiria diferencijuotas užduotis, pasiekimų įvertinimui – diagnostinius ir baigiamuosius testus. Mokinių daromą pažangą platformoje stebi ne tik mokytojas, bet ir tėvai.

 

Patirtimi pasidalino Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Miglutė Budriūnienė ir Rima Viederienė. M. Budriūnienė kalbėjo apie mąstymo žemėlapių ir „Atvirkščios pamokos“ metodo taikymą matematikos pamokose, pristatė patyriminio mokymo naudą mokinių žinių įtvirtinimui, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimui. R. Viederienė pasidalijo patirtimi, kaip įvairių dalykų pamokose galima praktiškai taikyti mąstymo žemėlapius – sėkmingą įrankį organizuojant ugdymo procesą.

 

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja Danguolė Briedienė pristatė projekte dalyvavusių mokyklos mokytojų patirtį. Mokytoja teigė, kad projekto veiklos skatino įdiegti nuoseklų, sistemingą, inovatyvų mokinio pažangos stebėjimą. Mąstymo žemėlapių, mąstymo raktų, Edward de Bono kepurių taikymas padėjo mokinius įtraukti į praktinę veiklą, suteikė jiems įvairesnes bendradarbiavimo galimybes pamokose.

 

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos vyresnioji mokytoja Sigita Vinciūnienė kalbėjo apie projekto metu sukurto mokinio individualios pažangos stebėjimo įrankio naudą, kuriuo užtikrinama grįžtamojo ryšio kokybė, duomenys naudojami trišalių pokalbių metu aptariant mokinio individualią pažangą.

 

Elektrėnų savivaldybės Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja Asta Marcinkevičienė džiaugėsi, kad vykdytos veiklos buvo naudingos ir mokytojams, ir mokiniams, ir tėvams: mokytojai sėkmingai bendradarbiavo, pamokose įprasmino savo kaip konsultanto, mentoriaus vaidmenis, mokiniai buvo skatinami tapti aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais, net tėvai aktyviai domėjosi, ko mokosi vaikas, tapo ugdymo proceso dalyviais.

 

Giedrė Lečickienė organizavo projekto veiklų refleksiją „Pasaulio kavinės“ metodu. Dalyviai pasidalijo įžvalgomis apie tai, ką naujo išmoko projekto metu, ką taikys ugdymo procese projektui pasibaigus, kokie mąstymo mokyklos metodai padėjo sėkmingai tobulinti ugdymo procesą.

 

Biržų švietimo pagalbos tarnybos atstovė Vaiva Baranauskienė projekto dalyviams  įteikė padėkas už projekto „Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ įgyvendinimą, linkėjo neprarasti kūrybiškumo ir noro tobulėti.

 

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079

 

Biržų „Aušros“ pagr. m-klos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.