„Pagalba vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“

Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje balandžio 5 d. vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pagalba vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“. Konferencijos tikslas – pasidalyti patirtimi, aptarti įtraukiojo ugdymo sėkmes, iššūkius ir galimybes, siekiant veiksmingo mokinių ugdymo(si) bendrojo lavinimo įstaigoje ir tikslingos pagalbos vaiko sėkmei.

 

Aktualiai temai gvildenti buvo numatytos probleminės sritys: specialiųjų mokymo metodų, būdų, priemonių parinkimas ir taikymas kuriant palankią ugdymosi aplinką įvairių gebėjimų mokiniams, veiksmingas mokytojų ir pagalbos specialistų, administracijos atstovų bendradarbiavimas; tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė siekiant užtikrinti kompleksinę pagalbą mokiniui bendrojo ugdymo įstaigoje, bendrojo ugdymo mokyklų pritaikymo įvairių raidos sutrikimų turintiems mokiniams aktualijos ir kt. Taip pat aptarėme specialiųjų poreikių mokinio bendrojo ugdymo klasėje iššūkius ir integravimo galimybes bei sugrįžusių iš užsienio, pabėgėlių ar imigrantų vaikų ugdymo patirtį Lietuvoje.

 

Sulaukėme susidomėjimo ir iš kitų Lietuvos miestų, rajonų, miestelių. Konferencijos dalyvius pasveikino Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Dobrovolskienė. Plenariniame posėdyje pranešimą „Inkliuzinio ugdymo praktikos link…“ skaitė Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Lina Miltenienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė drIrena Leliūgienė kalbėjo tema „Atvira aplinkai mokykla kaip įtraukaus ugdymo sėkmės garantas“. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytoja metodininkė, I kategorijos vadybininkė Renata Greimaitė-Collins skaitė pranešimą „Specialusis ugdymas JAV“. Mūsų rajono atstovė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Vida Šerėnienė, pasidalijo įžvalgomis tema „Iššūkiai mokyklai organizuojant įtraukųjį ugdymą“, o Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė pristatė temą „Švietimo ir specialiosios pagalbos aktualijos ir teikimo galimybės Kretingos rajone“. Į konferenciją atvyko tėvų atstovė Kristina Radžvilaitė, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė. Ji skaitė pranešimą „Mokymasis kaip kelionė. Ką svarbu įvertinti ir suprasti, kai vaikas turi autizmo spektro sutrikimą“. Po plenarinio posėdžio dalyviai išsiskirstė į darbo grupes, kur gilinosi į pasirinktos inkliuzinio ugdymo srities aktualijas.

 

Darbo grupėse veiklą moderavo ir pagrindinius pranešimus skaitė mokyklos direktorė Ina Skurdelienė, socialinė pedagogė metodininkė Vaida Jakuitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Kilimienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Egita Gabužienė ir rusų kalbos mokytoja metodininkė Dalia Mockienė. Darbo grupėse rajono ir kitų miestų pedagogai dalijosi praktine patirtimi, buvo prisiimami įsipareigojimai, ieškoma aktualiausių klausimų, formuluojamos išvados, siūlymai įstatymų leidėjams ir kolegoms.

Baigiamojoje konferencijos dalyje pristatytos darbo grupių išvados liudijo, kad mažais žingsniais judama teisinga linkme. Įtraukiojo ugdymo sėkmė ir galimybės priklauso nuo mūsų, bendruomenės požiūrio, bendro darbo ir susitelkimo. Nuo to, kaip jaučiasi mokykloje, priklauso vaiko noras mokytis ir ugdymosi sėkmė.

 

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, reikia kūrybiškai naudoti įvairias mokymo priemones, taikyti netradicinius darbo būdus ir metodus, lavinti vaikų socialinius įgūdžius, bendradarbiauti dalykų mokytojams, vaiko pagalbos specialistams, įtraukti šeimą į ugdymo procesą. Mokinių pasiekimus vertinti naudojant formuojamąjį vertinimą, skatinant mokymosi motyvaciją, padedant atskleisti individualius pasiekimus bei pažangą ir pan. Tik asmeninio įsipareigojimo, atsakomybės ir drąsos vedami, vienas kitam padedami, galime leisti, kad šie pokyčiai lemtų sėkmingas veiklas, siekiant veiksmingos inkliuzijos bendrojo ugdymo mokykloje.

Apibendrinti siūlymai ir įsipareigojimai leidžia džiaugtis konferencijos dalyvių neabejingumu, giliomis įžvalgomis.

 

Dalyviai siūlė:

 • priimant svarbius sprendimus (naikinant specialiąsias mokyklas, rengiant naujus teisės aktus, organizuojant pagalbą mokytojui) organizuoti diskusijas-konsultacijas su praktikais, kad būtų išgirstos mokyklos kasdienos aktualijos ir siūlymai;
 • integruojant užsieniečius į bendrojo lavinimo klases, mažinti mokinių skaičių klasėse, vyresnius vaikus mokyti individualiai; tobulinti mokytojų, dirbančių su užsieniečiais, kvalifikacijos kėlimo galimybes bei suteikti mokiniams galimybę pasiekimų patikrinimą atlikti gimtąja kalba;
 • didinti specialistų skaičių mokyklose, siekti, kad kiekvienas mokytojas pamokoje turėtų bent vieną padėjėją, o sudėtingesniais atvejais klasėje dirbtų du mokytojai;
 • mažinti mokinių skaičių klasėse;
 • siekti, kad konferencijose dalyvautų tėvai, valdžios ir kitų suinteresuotų bendruomenių atstovai.

 

Norėdami užtikrinti, kad mokytojai nelieka nuošalyje, konferencijos dalyviai įsipareigojo:

 • ieškoti būdų ir metodų dalytis gerąja patirtimi siekiant gerinti įtraukųjį ugdymą;
 • prisiimti atsakomybę ir ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
 • vaiko labui aktyviau į ugdymo procesą įtraukti tėvus, bendradarbiauti su jais ir visomis ugdymo institucijomis;
 • domėtis ugdymo naujovėmis ir skleisti patirtį, perduoti įgytas žinias savo mokyklos bendruomenei;
 • daugiau viešai kalbėti apie aktualias švietimo problemas;
 • bendrauti ir bendradarbiauti;
 • naudoti 3R (ramiai-reikliai-ryžtingai) taisyklę.

 

Per pertraukas buvo pristatomi stendiniai pranešimai, pristatytos ir gamintos mokymo priemonės.

Tikime, kad renginyje kiekvienas atrado tai, ko tikėjosi: pasidalijo gerąja patirtimi, pasisėmė idėjų ir minčių kasdieniam darbui, užmezgė svarbių kontaktų, padėsiančių sprendžiant aktualius klausimus ateityje.

 

Ina Skurdelienė

Jonavos „Lietavos“ pagr. m-klos direktorė

Jolita Tumėnienė

Specialioji pedagogė logopedė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.