Metodų patirties sklaida Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Nuo 2009 m. Šiaulių Salduvės progimnazijoje išskirtinis dėmesys skiriamas asmeniniam profesiniam tobulėjimui (sutrumpintai – APT). Per ketverius metus progimnazijos vadovė Natalija Kaunickienė sukūrė sistemingą APT modelį, kuris progimnazijoje gyvuoja jau septynerius metus. Mokytojai kiekvieną rugsėjį išsikelia profesinio tobulėjimo tikslą, kurio kryptingai siekia visus mokslo metus. Sistemingai apmąstydami savo veiklą, reflektuoja asmeninio profesinio tobulėjimo užrašuose. Atsižvelgiant į iškeltus tikslus, vieneriems metams formuojamos APT grupės, kurių nariai kartą per mėnesį susitikimų metu aptaria taikytus metodus, jų naudojimo ugdymo procese efektyvumą, numato tobulintinus dalykus.

 

2020 m. vasarį progimnazijoje vyko Metodų mugė, kurios metu visi mokytojai pristatė savo I pusmečio APT patirtį – veiksmingiausius taikytus ugdymosi metodus, apie kuriuos sužinojo bendradarbiaudami APT grupėse. Metodų mugės metu pristatyti įrankiai ir priemonės, taikomos siekiant sukurti palankų klasės mikroklimatą, skatinant mokinių individualią pažangą ir sąmoningą įsivertinimą. Dalytasi patirtimi apie tai, kaip ugdymo procesą grįsti tiriamąja veikla, tarpdalykine integracija ir aktyvių metodų įvairove. Visi dalyviai turėjo galimybę būti ir pranešėjais, ir klausytojais, nes patirties sklaida vyko taikant stotelių principą.

 

Aktyvaus ugdymo(si) organizavimas yra vienas iš mokyklos prioritetų, todėl mugėje mokytojai gausiai dalijosi metodais, skatinančiais aktyvų mokymą(si): „Varžytuvės“, „Venno“ schema, „Įvardyk mane“, „Mąstymo žemėlapiai“, „Dėlionė“, „Misija (ne)įmanoma“, „Dešinysis kampas“, tiriamieji darbai ir projektinės veiklos bei projektinio darbo veiklos tai – tik nedidelė dalis metodų, skatinančių mokinių įtraukųjį ugdymą. Ne mažiau dėmesio sulaukė ir metodai, skirti apibendrinti, įtvirtinti, pasitikrinti, pasikartoti išmoktą medžiagą: „Aukcionas“, „Autobusas“, „Sūkurys“, „X faktorius“. Atsižvelgdami į šiandienos mokinių poreikius, mokytojai taiko ir daug įvairių internetinių įrankių bei programėlių, kurios visada sulaukia didelio mokinių susidomėjimo: „Quizizz“, „Learning Apps“, „Canva“, „ClipGrab“, „Movie Maker“, „Class Dojo“, „ActionBound“ ir kt. Minėtosios programos paįvairina ugdymosi procesą įsivertinant, pasitikrinant, kuriant apklausas, viktorinas, atliekant kūrybinius darbus, rašant kvietimus, atvirukus.

 

Metodų mugės pabaigoje mokytojai reflektavo apie įgytą patirtį, naudą, atrastas naujas mokymo galimybes. Mugės metu vyravusi darbinga, įtraukianti, pozityvi mokymosi atmosfera atsispindėjo ir mokytojų refleksijose. Džiaugiamės, kad esame besimokantis kolektyvas, nuolat siekiantis ieškoti naujų mokymo(si) būdų bei gebantis pasidalyti patirtimi su kolegomis. Kiekvienas Metodų mugės dalyvis atrado naujų idėjų, kurias pritaikys savo pamokose. Per daugiau kaip dešimtmetį progimnazijoje susiformavo nuostatos, kad labiausiai mokytojus įkvepia pačių kolegų taikomų metodų pavyzdžiai, o galimybė išvysti jų taikomus įrankius bei rezultatus – neįkainojama patirtis kiekvienam mokytojui.

 

Edita Čėsnienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Inga Sapažinskienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Neringa Juškevičiūtė

Biologijos vyresnioji mokytoja

Ina Poškuvienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.