Metodinė-praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“

Justina Valterė
,
specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė
Gražina Stepanova
,
lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

Šių metų vasario 15 dieną Vilniaus rajono Pagirių gimnazijoje įvyko metodinė-praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“. Gimnazijos mokytojai klausėsi pranešimo „Pasirengimas įtraukčiai švietime: nacionalinis lygmuo į pagalbą mokyklai“, kurį skaitė Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialiosios pedagogės Asta Lauciuvienė ir Ana Pavilovič-Jančis. Pranešėjos pristatė įtraukiojo ugdymo pamatines nuostatas, įtraukiojo ugdymo visos švietimo sistemos pamatinius principus ir filosofiją, taip pat universalaus dizaino principus, supažindino su pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.

 

Vėliau vyko interaktyvus praktinis užsiėmimas buriant mokytojų komandas, kurį vedė vaiko raidos specialistė, logopedė, specialioji pedagogė, Geštalto psichoterapijos praktikė, ankstyvosios intervencijos centro VŠĮ ‚,Gandriukas“ steigėja ir vadovė Lina Liutvinienė. Pagirių gimnazijos mokytojai dirbdami grupėse išsiaiškino, jog įtraukusis ugdymas – tai ne tik požiūris, mokymas, bet ir kitoks ugdymo organizavimas, kai būtina: sieti bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas, laikytis interakcinio požiūrio į negalią, ugdyti mokinį, orientuotą ne į akademinius pasiekimus, o bendrąsias kompetencijas, pritaikyti ir veiksmingai įgyvendinti ugdymo programas, realiai diferencijuoti ugdymą, vertinti ir fiksuoti vaikų individualią pažangą bei teikiamos pagalbos veiksmingumą, kurti paramos mokiniui sistemą, tobulinti mokytojų ir specialistų kompetencijas, gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tikslingai panaudoti išteklius.

 

Darbo grupių įžvalgos leidžia džiaugtis konferencijos dalyvių neabejingumu, juk įtraukiojo ugdymo sėkmė pirmiausia priklauso nuo teigiamo mokytojų ir visos gimnazijos bendruomenės požiūrio ir susitelkimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.