Meno ir mokslo jungtys STEAM projektuose

Mokslo ir meno susitikimo vieta yra metodas.

/Edward Bulwer-Lytton/

 

Ar yra metodas, kuriame susitinka menas ir mokslas? Taip, XXI amžiuje ugdant mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą, bendradarbiavimo ir inovacijų taikymo gebėjimus, STEAM koncepcija tampa neatsiejama ugdymo dalimi, apjungiančia įvairias disciplinas, tame tarpe ir menus. STEAM ugdymas, integruojant gamtamokslinius bei meno dalykus, yra orientuotas į aktyvų moksleivių įsitraukimą, mokymąsi per problemų sprendimą, tyrinėjimą, kompetencijų, kurios padeda spręsti realaus pasaulio problemas ugdant kritiškai mąstančią ir kūrybišką asmenybę, plėtotę. Nors STEAM ugdymas Lietuvos švietimo bendruomenei  nebėra terra incognita, jį taiko vis daugiau darželių ir mokyklų, tačiau tiek teoriniu, tiek ir praktiniu lygmenimis vis dar stokojama projektų įvairovės, gerosios patirties pateikčių, gilesnės STEAM praktikos analizės. Nevienareikšmiškai suprantamos, todėl ir fragmentiškai integruojamos meninės disciplinos. Todėl neišnaudojamos jų galimybės mokinių įsitraukimui stiprinti, kūrybiškumui ir bendradarbiavimo gebėjimams ugdyti.

 

 

Klaipėdos Vydūno gimnazijos pedagogai kartu su Klaipėdos universiteto mokslininkais dvejus metus įgyvendino „Erasmus+“ projektą „Mokytojų kompetencijos tarpdalykinei integracijai pradinėse klasėse“: dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, inicijavo ir įgyvendino 12 STEAM projektų, savo patirtimi dalinosi su Lietuvos kolegomis. Vienas iš projekto tikslų – veiksmingai pasitelkti menus STEAM idėjoms įgyvendinti. Tuo tikslu aiškintasi, kuo skiriasi integruotas ir STEAM ugdymas, kaip galima veiksmingai apjungti matematikos, gamtos ir technologijų mokslų žinias bei menines disciplinas, kokie galimi dalykų integracijos būdai. Savo įžvalgas ir radinius projekto įgyvendintojai sudėjo į leidinį „Kai mokslas susitinką meną. STEAM projektai pradinėse klasėse“.

 

Pirmoje leidinio dalyje parodomas šios koncepcijos aktualumas šiandieninėje švietimo sistemoje, aptariamos svarbiausios STEAM ugdymo idėjos, analizuojami meno įtraukties privalumai, pateikiamos gairės šios ugdymo koncepcijos taikymo ir siejimo su menu, kaip mąstymo būdu, vedančiu mokslinio tikrovės pažinimo ir atradimo keliu, galimybės. Antrojoje dalyje pateikiami 11 projektų aprašų, kuriuose parodoma, koks įvairus gali būti STEAM ugdymas tematiniu, integruojamų disciplinų, įgyvendinimui skirto laiko, bendradarbiaujančių mokytojų skaičiumi, rezultatų pateikčių pobūdžiu. Visi projektai siejami su atnaujinamomis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis (Projektas, 2021).

 

Leidinio rengėjos tikisi, kad Klaipėdos Vydūno gimnazijos pradinių klasių mokytojų patirtis įkvėps šalies pedagogus, studentus, menų dalykų mokytojus savaip pritaikyti ir plėtoti pateiktas idėjas, o kartu – padėti STEAM ugdymo procese susitikti mokslui ir menui.

 

Leidinį galite rasti čia

 

Leidinys parengtas vykdant „Erasmus+“ K1 finansuojamą projektą „Mokytojų kompetencijos tarpdalykinei integracijai pradinė se klasėse“ (Nr. 2019-1-LT01-KA101-060357)

 

Klaipėdos Vydūno g-jos pedagogai

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.