Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos tiesiami „Patirčių tiltai“

Janina Palenskienė
,
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos kolegialus bendradarbiavimas „Patirties tiltai“ tarpusavyje ir su Mažeikių mokyklomis – ne naujiena. Jis ypač sustiprėjo 2019 m. m. pabaigoje pasibaigus LL3 projekto pirmajam etapui bei įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo planą. Užsimezgė savitarpio pagalbos tinklas tarp Kalnėnų progimnazijos, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bei kitų rajono mokyklų. Juo sprendžiamas bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą(si), motyvuojantį mokytojo asmeninį augimą bei mokinio pažangos skatinimą.

 

Džiaugiamės, kad ir ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu mokyklų bendradarbiavimas nenutrūko: vyksta metodiniai seminarai, dalijamasi patirtimi dalykinėse grupėse. Gimnazijos matematikos mokytojai Albina Jasinskaitė, Asta Jonuškytė, Laima Petrauskienė, Sandra Vaišvilienė, Stasys Dambrauskas, Romualda Vaitkutė ir Audronė Matutienė vedė seminarą rajono matematikams apie šiuolaikinių metodų taikymą mokant matematikos nuotoliniu būdu.

Gimnazijos anglų kalbos mokytojos Daiva Goštautienė ir Renata Šaltkauskienė vedė mokymus Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojams tema: „Google įrankių bei programų „Mentimeter“, „Quizlet“, „Socrative“ panaudojimas įvairių dalykų pamokose: apklausų kūrimas, grįžtamojo ryšio gavimas“. Supažindino su programų naudojimo pagrindais, kai ką išbandė praktiškai. Dalyvavo gausus mokytojų būrys.

Rusų kalbos mokytoja Laima Novakienė, su rajono rusų kalbos mokytojais, dalijosi patirtimi apie IT panaudojimą rusų kalbos pamokose, sudarant testus, naujų žodžių mokymuisi ir kartojimui.

Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė rajono istorijos mokytojų metodiniame seminare  dalijosi savo patirtimi apie nuotolinį mokymą, pristatė „Edmodo“ platformą.

 

Džiugina ir nuolat vykstantis kolegialus grįžtamasis ryšys su bendradarbiaujančių mokyklų dalykų mokytojais – pamokų stebėjimas (vienas dėstomas dalykas – po vieną pamoką kiekvienoje mokykloje). Net 11 gimnazijos mokytojų visą gegužės mėnesį planuoja vesti ir stebėti kolegų vedamas pamokas. Jau pravestos anglų kalbos (mokytoja Vaida Petkevičienė, Kalnėnų progimnazijos mokytoja Olga Pileckienė), istorijos (mokytoja Silva Paulauskienė, Kalnėnų progimnazijos mokytoja Elvyra Vainauskienė), geografijos (mokytojas Dainius Stasys, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytoja Vida Strakšienė), biologijos (mokytoja Lina Vičiulienė, Kalnėnų progimnazijos mokytoja Jūratė Fridrikienė), dailės (mokytoja Asta Milėškienė, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytoja Inga Šilinskaitė), rusų kalbos (mokytoja Ramutė Čiutienė, Kalnėnų progimnazijos mokytoja Violeta Sėmčėnkienė).

 

Nuotolinio mokymo metu „patirčių tiltai“ nusidriekia į įvairias sritis. Kiekvieną rytą, prieš pamokas, gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė organizuoja nuotolinį susirinkimą, kuriame dalyvauja visi pedagoginiai darbuotojai. Jie turi galimybę išsakyti, kas neramina, kas labiausiai džiugina dirbant šiuo sudėtingu laikotarpiu, mokytojai išgirsta nuotolinio mokymo aktualijas, gimnazijos naujienas, pasidžiaugiama bendruomenės narių sėkmėmis. Visiems labai svarbu darbo dieną pradėti puikiomis emocijomis. Mokytojai, negalintys iš ryto prisijungti, apie viską, kas buvo kalbėta, sužino kiekvieną dieną direktorės rašomame Dienoraštyje uždaroje „Facebook“ grupėje, kurioje visi gimnazijos pedagoginiai darbuotojai nuolat bendrauja, nes, kaip niekad svarbu dalintis idėjomis, keistis informacija, dalintis emocijomis ir visas problemas spręsti kartu.

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Lena Krigelienė, Janina Palenskienė ir Laimonas Terasius – kuruojantys atskiras metodines grupes, individualiai bendrauja su savo mokytojais, reaguoja į tėvų ir mokinių pageidavimus, kartu sprendžia iškylančias problemas, skatina mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą ir padrąsina susidūrus su įvairiais iššūkiais. Pavaduotojai kiekvieną trečiadienį dalyvauja ŠMSM organizuojamose respublikinėse vaizdo konferencijose, susirinkimų metu, kurie vyksta kiekvieną penktadienį, ir „Facebook“ grupėje mokytojams perduoda kitų respublikos mokyklų patirtį. Pavaduotoja L. Krigelienė su antrų klasių gimnazistais sudarinėja kitų metų individualius ugdymo(si) planus.

 

Karantino metu, tiesiogiai prisijungdamos, aktyviai dirba pagalbos mokiniui specialistės – socialinė pedagogė Gitana Svirskienė ir psichologė Jūratė Pivariūnienė. Jos vykdo mokinių, tėvų ir mokytojų apklausas, pristato apibendrintus rezultatus, nuolat teikia pagalbą mokiniams ir jų tėvams, vykdo tėvų ir mokinių švietimą bei veda ugdymo karjeros užsiėmimus.

Mokytojų metodinė taryba, bendraudama kartu su administracija, priima sprendimus, teikia siūlymų dėl sklandaus darbo nuotolinio mokymo(si) metu. Klasių kuratoriai veda tėvų susirinkimus nuotoliniu būdu ir perduoda ne tik informaciją, bet ir tėvų bei vaikų emocijas, mokymo(si) trikdžius, į tai operatyviai reaguojama.

Tiesioginio prisijungimo tiltais su gimnazijos bendruomene susisiekia ir veikliosios mokinių tarybos atstovai. Jie perduoda gimnazistų nuotaikas, apibendrintas apklausas bei rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo(si).

 

„Patirčių tiltai“ skatina ne tik mokyklų bendradarbiavimą, bet ir atskirų mokytojų ir \ ar jų grupių tarpusavio bendravimą, dalijantis pozityviąja ugdymo patirtimi, kuriant ilgalaikę perspektyvą sėkmingam mokinių ugdymuisi.

 

Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos mokytojams, rajono mokyklų direktoriams ir mokytojams, už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą bei „Patirčių tiltus“ vardan vieno tikslo – ugdymo kokybės.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.