Matematiniai žaidimai

Rūta Lanauskienė
,
mokyklos direktorė
Rasa Kavaliauskienė, Ieva Juozapavičiūtė
,
mokytojos

Matematika yra svarbi mokslo, technologijų ir kultūros dalis. Europoje matematinės kompetencijos yra vienos reikalingiausių XXI a., su jomis susiduriama kasdieniame gyvenime, tačiau dauguma mokinių mano, kad tai dalykas, kurio labai sunku mokytis. Tad jungtinė penkių šalių mokytojų komanda nusprendė inicijuoti projektą, kuris padėjo išplėsti matematikos mokymo(si) erdves ir galimybes už klasės ribų, taip buvo skatinama motyvacija, susidomėjimas, keliamas matematinis raštingumas, tobulinami įgūdžiai, kuriami nauji mokymo(si) metodai ir būdai.

 

Vienintelė šalyje Šiaulių logopedinė mokykla, kurioje ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, antrus metus iš eilės vykdo „Erasmus+“ strateginės mokyklų partnerystės projektą „Matematiniai žaidimai“ (angl. „Math games“), finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Pagrindinis šio projekto tikslas – siekti, kad matematinių žinių būtų mokomasi ir įgyjama už klasės ribų, panaudojant kitokius mokymosi metodus, taip keliant mokinių motyvaciją ir gerinant jų pasiekimus. Dar vienas svarbus šio projekto tikslas – mokinių mainai, skatinantys ne vien matematinį, bet ir kalbinį bei kultūrinį pažinimą. Tarptautiniame projekte mokyklos bendruomenė dalyvauja antrus metus ir bendradarbiauja su mokyklomis partnerėmis iš Turkijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Italijos. Visose projekte dalyvaujančiose mokyklose mokiniai turi skirtingų gebėjimų. Šis projektas išskirtinis tuo, kad jį įgyvendinant bendradarbiauja mokytojai ir mokiniai, kurie, dalydamiesi savo gerąja patirtimi, kuria pozityvią mokymosi aplinką, analizuoja mokinių poreikius, jų gebėjimus, sieja tai su matematiniu ugdymu ir bando rasti veiksmingiausias edukacinių veiklų formas, tinkančias įvairioms mokykloms, neatsižvelgiant į jų specifiką.

 

Visos projekto dalyvės savo šalyse jau rengė po vieną susitikimą, per kuriuos mokinių mainuose dalyvavo apie 100 vaikų. Lietuvoje matematikos buvo mokomasi kitaip: kurtos dainos, eilėraščiai, surengta vieša paroda Šiaulių miesto erdvėse „Linksmoji matematika“, kuriose eksponuotos mokinių sugalvotos ir pasiūlytos linksmosios matematikos užduotys, galvosūkiai, karikatūros. Baigiamasis vizitas vyko Italijoje. Čia matematikos buvo mokomasi pagal temas „Matematika sportuojant“, „Matematika ir formos“. Rengtos apklausos, kurti vaizdo įrašai, skatinta domėtis, kaip matematika gali daryti įtaką sveikai gyvensenai, kurti loginiai žaidimai, geometriniai žaislai, knygų skirtukai, kalendoriai, plakatai. Per visas veiklas buvo integruojama matematika ir istorija, sportas, geografija, dailė, technologijos, anglų kalba. Vietoj pamokų organizuotos interaktyvios kūrybinės matematikos dirbtuvės, per jas mokiniai ir mokytojai iš penkių šalių praktiškai išbandė įvairaus komandinio darbo matematinius metodus, dalijosi gerąja patirtimi, skatindami vieni kitų domėjimąsi matematika, tobulindami užsienio kalbos, geografijos ir kultūros žinias, lyderystės bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Dvejų metų bendravimas, bendros veiklos visus suartino.

 

Per projektą taip pat organizuojamos įvairios papildomos veiklos, pavyzdžiui, atvirų durų dienos, kurių metu bendruomenė dalyvauja bendrose matematikos veiklose, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, netradicinės projektinės dienos ir integruotos pamokos, mokinių diskusijos, pokalbiai „eTwinning“ platformoje, vaizdo konferencijos, rengiami mokinių pristatymai apie matematiką kitaip, ieškant jos naudos tikrame gyvenime. Prie projekto sėkmės reikšmingai prisideda mokyklų bendruomenės. Pasak aktyviai renginiuose ir užsiėmimuose dalyvaujančių pedagogų, vaikai smalsiai ir noriai atlieka užsienio mokytojų parengtas užduotis, žaidžia bendraamžių iš Italijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Turkijos pamėgtus žaidimus, laukia bendrų švenčių. Tėvų nuomone, bendros projekto veiklos suartina ir sustiprina mokyklos bendruomenę, vaikų pasitikėjimą savimi, ugdo pažinimo kompetencijas keliaujant, bendraujant su kitataučiais.

Žinia apie „Matematinius žaidimus“ skleidžiama respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, mokyklų ir projekto interneto puslapiuose, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidos straipsniuose.

Dvejų metų trukmės projektas kiekvienoje šalyje bus baigiamas konferencijomis, per kurias projekto veiklose dalyvavę mokiniai pasidalys savo įspūdžiais, akimirkomis, diskutuos, kaip matematiką galima padaryti įdomią ir įveikiamą kiekvienam. Matematika mūsų mokyklos bendruomenei nebėra tik mokomasis dalykas, tai tapo pažinimo, bendrystės, kelionių, draugystės sinonimu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.