Kviečiame dalyvauti projekte-konkurse „Vaikų gebėjimų augimas kuriant, mąstant, atrandant“

Dijana Borisovienė
,
Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytoja ekspertė

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ kviečia ikimokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalyvauti respublikiniame projekte „Vaikų gebėjimų augimas kuriant, mąstant, atrandant“ ir Lietuvos vaikų ir pedagogų knygos „Aš ir mano gebėjimai“ sudaryme.

 

Projekto aktualumas ir siektinas rezultatas

Visų mūsų siekiamybė – kokybiškas ugdymas, siekiant kryptingos kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos atsižvelgiant į individualias jo galias. Projektu siekiama įsigilinti į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.

Tikimasi, kad organizuojant ugdymo procesą, mokytojai:

–  labiau atkreips dėmesį į ugdymo turinį, būdus, formas, vaikui siūlomas priemones;

–  įsigilins į vaiko pažangos ir pasiekimų atpažinimą bei vertinimą;

–  gebės numatyti veiklas tolimesniems vaiko žingsniams;

– apmąstys ir suplanuos ugdymo procesą taip, kad jis motyvuotų, aktyvintų vaiką, padėtų įgyti reikalingų įgūdžių ir gebėjimų.

Bus sudaryta knyga, skirta ugdytis įvairiems vaikų gebėjimams, numatytiems „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše“.

 

Projektas skirtas vaikų gebėjimų ugdymo patirties sklaidai respublikoje.

 

Projekto tikslas – skatinti mokytojus ieškoti naujų, originalių kūrybinių idėjų vaikų gebėjimų ugdymui(si) ir išleisti pedagogų bei vaikų užduočių – idėjų knygą „Aš ir mano gebėjimai“.

 

Projektas vyks nuo 2021 m. vasario 1 d. iki kovo 15 d.

 

Kviečiame dalytis savo ir savo ugdytinių darbo patirtimi.

 

Jei susidomėjote, daugiau informacijos rasite projekto nuostatuose.

2021 m. PROJEKTO nuostatai

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.