Juliaus Janonio gimnazijai skirtas Kokybės krepšelis

Sigita Stonkienė
,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos profesijos patarėja

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) atrinko 30 pavyzdinių ir 150 silpnų mokyklų, kurioms bus papildomai skirta 24 mln. eurų. ŠMSM naujai įvedamu kokybės krepšeliu siekia sudaryti prielaidas ugdymo kokybės gerinimui, sumažinti ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių „suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms“. Kartu siekiama palaikyti „geros mokyklos požymių raišką“ turinčių mokyklų lygį, sudaryti prielaidas, kad tokios mokyklos dalytųsi patirtimi su silpnesnėmis.

 

Šių metų pradžioje Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai skirtas Kokybės krepšelis – valstybinė dotacija, tikslinės lėšos, suteikiamos išimtinai mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui. Lėšos gimnazijai skirtos kaip mokyklai, turinčiai stiprią geros mokyklos požymių raišką.

Pateko į stipriųjų šalies mokyklų sąrašą

 

Pasak Zitos Stankevičienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, tai yra tos mokyklos, kuriose nedaroma mokinių atranka, jos nerūšiuoja vaikų, sugeba eliminuoti skirtumus ir skatinti mokinių pažangą. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti. „Gaunančios kokybės krepšelį mokyklos turėjo parengti dvejų metų veiklos tobulinimo planą, kuriame numatyta, ką ir kaip gerins. Ir tik po to buvo skirtos lėšos“, – procesą aiškino pavaduotoja. Per dvejus metus Juliaus Janonio gimnaziją turėtų pasiekti 152 400 eurų Kokybės krepšelio lėšų.

 

Lietuvoje Kokybės krepšeliui iš viso atrinkta 180 bendrojo ugdymo mokyklų. Tarp jų – ir trys stiprią geros mokyklos raišką Šiaulių miesto mokyklos: Juliaus Janonio gimnazija, Šiaulių Dainų progimnazija ir Šiaulių „Romuvos gimnazija.

Lėmė išorinis gimnazijos vertinimas 

 

Paklausta, kaip mokyklos buvo atrinktos, Z. Stankevičienė teigė, jog pagal nustatytus kriterijus buvo naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys. Juliaus Janonio gimnazijoje išorinis vertinimas vyko 2017 metų pavasarį, kuriame iš dešimties stipriųjų veiklos aspektų šeši buvo įvertinti „Labai gerai.“

„Mokyklos, kurioms skirtas Kokybės krepšelis, dalysis patirtimi su kitomis mokyklomis, plės savo inovatyvias ugdymo praktikas bei diegs naujas“, – aiškino pavaduotoja. Ji pažymėjo, jog Kokybės krepšelis taip pat skiriamas ir mokykloms, kuriose geros mokyklos požymių raiška yra silpna. Tikslas tas pats – lėšos bus naudojamos veiklos tobulinimui, mokinių pasiekimams gerinti. Mokyklas atrinko švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta komisija, kurią sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo padalinių vadovų asociacijos, Tėvų forumo, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai.

Lėšos – visokeriopai mokyklos pažangai

 

Kokybės krepšelio naudojimas gimnazijoje įsibėgėja. Pasak Z. Stankevičienės, šimtas dvidešimt septyniems I–III gimnazijos klasių mokiniams vyksta 28 įvairių dalykų konsultacijos (po 12 valandų.), kuriose mokiniai gerina savo mokymosi rezultatus. Mažose grupelėse po 3–8 mokinius mokytojai turi galimybę likviduoti vieno ar kito dalyko mokymosi spragas, parinkti mokymo(si) metodus, geriausiai atitinkančius mokinio mokymosi poreikius ir gebėjimus. Už mokinių konsultavimą mokytojams mokama iš Kokybės krepšelio lėšų.

 

Pavaduotoja pažymėjo, jog Kokybės krepšelio lėšos bus naudojamos ne tiktai konsultacijoms, bet ir gabių mokinių skatinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, edukacinių erdvių gimnazijoje kūrimui, kt. Štai sausio–vasario mėnesiais trys gimnazijos mokinės su sirgalių komanda dalyvavo Lietuvos televizijos projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. Viena iš dalyvių,  Guoda Šukytė, gavo kvietimą į finalą, kuriame vos vienu tašku garbingai pralaimėjo Palangos miesto atstovei. Janoniečių dalyvavimas televizijos projekte buvo finansuojamas iš Kokybės krepšelio lėšų.

 

Vasario mėnesį Kokybės krepšelio lėšos jau pasitarnavo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Per mokinių atostogas gimnazijos pedagogai „MN – Life“ mokymuose susipažino su unikalia asmenybės prigimčių ir intelektų sistema, kurią sukūrė ir pradėjo taikyti amerikietis pedagogas ir lektorius švietimo srityje Stevenas Rudolphas. Aštuonias valandas trukusio seminaro metu mokytasi geriau pažinti savo, kolegų, o svarbiausia, mokinių, su kuriais dirbama, potencialą, bei optimaliai jį panaudoti, aiškinantis sėkmių ir nesėkmių priežastis, padedant jaunam žmogui ieškoti būtent jam tinkamo saviraiškos, karjeros kelio.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.