Įspūdžių kaleidoskopas: darbo stebėjimo vizitas Paryžiuje

Margarita Pavilionienė, Viktorija Lipskienė, Rimas Marcinkus
,
švietimo ir sporto skyriaus specialistai

Pavasarinis lietus, žydintys narcizai, darbuotojų streikas ir neveikiančios metropoliteno linijos – taip mus, Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistus, pasitiko Prancūzijos sostinė ankstyvą 2023 m. pavasarį. Kovo 6–13 d. Savivaldybės komanda, įgyvendinant programos „Erasmus+“  bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“ (toliau – Projektas) planą, lankėsi Paryžiuje net 4-ose, išpažįstama ugdymo filosofija ir puoselėjama kultūra labai skirtingose, Paryžiaus mokyklose.

 

Stebėta patirtis, lyg mozaika, susidėliojo į spalvingą kaleidoskopą. Daugelis pamatytų dalykų žavėjo, dalis – stebino. Pavyzdžiui, Prancūzijos švietimo sistema: čia vaikai pradeda eiti į mokyklą nuo 6 metų ir mokosi pradinėje mokykloje 5 metus. Baigę pradinio ugdymo programą, tęsia mokymąsi koledže. Labai stebino tai, kad vaikai mokosi „atvirkštine“ eiga: pirmaisiais mokymosi koledže metais – 6-oje, antraisiais – 5-oje, po to – 4-oje ir galiausiai – 3-oje klasėje. Koledžo trečiosios klasės mokiniai atlieka stažuotę įmonėse – tai yra profesinio orientavimo programos dalis. Kiekvienas Prancūzijos koledžas turi profesinio orientavimo specialistą, kuris padeda mokiniams apsispręsti dėl tolesnio mokymosi. Galimybės yra trys: bendrojo ugdymo, bendrojo ir technologinio ugdymo, profesinio ugdymo licėjus. Pasirinktame licėjuje mokiniai ir toliau  mokosi „atgaline“ tvarka: 2-oje, 1-oje ir baigiamojoje klasėje.

 

 

Visose ugdymo pakopose mokyklos „pasirenkamos“ griežtai vadovaujantis teritorinio paskirstymo principu. Išimtis – privačios mokyklos, kurių Prancūzijoje yra tikrai daug. Dažniausiai tokios mokyklos kuriasi kaip alternatyva tradicinėms: jose įgyvendinamos savitos pedagoginės programos, išpažįstama savita ugdymo filosofija (pvz., katalikiškos,  Valdorfo, Montesori mokyklos ir pan.).

 

Viena iš tokių aplankytų, netradicinę pedagogiką praktikuojančių – Emilio Zola mokykla, kurioje įgyvendinama institucinės pedagogikos metodika, grindžiama kryptingu mokinių atsakomybės už mokymąsi, jų savarankiškumo ugdymu, mokyklos įstatymų bei elgesio taisyklių paisymu. Pasisvečiuota Montessori mokykloje Wi-school, kurioje mokosi 6–11 metų vaikai. Čia stebėtas optimalus mokymo metodų parinkimas pagal mokinių gebėjimus bei ugdymo(si) poreikius.

 

Trečioji aplankyta mokykla – Saint-Dominique vidurinė mokykla, kurios misija – užtikrinti ugdymo kokybę ir prieinamumą kiekvienam besimokančiajam, puoselėti toleranciją kitam ir kitokiam. Ypač akcentuojamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasirengimas savarankiškam gyvenimui, esminių įgūdžių, leidžiančių autonomiškai gyventi visuomenėje, ugdymas.

 

College Jean Charcot susipažinta su gabių vaikų ugdymu. Koledžo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinių mokslų daktaras, elgesio biologijos tyrinėtojas atskleidė ypatingų mokinių ugdymo „virtuvės“ paslaptis: ko gabius mokinius moko grafoterapeutas, kodėl šiems mokiniams yra reikalingi žongliravimo pratimai ir apie ką mums „kalba“ ypatingai dailus, stipriai įspaustas mokinio raštas ir pan.

 

Žinoma, vizito metu vyko ne mažiau įdomi Projekto komandos „popamokinė“ veikla: Triumfo arka, Luvro muziejus, Versalio rūmai, Eifelio bokštas, prancūziški kruasanai ir „tikra“ arba „prailginta“ kava…

 

Apie visas Projekto patirtis jau ne kartą pasakota Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams bei mokytojams. Tačiau akivaizdu, kad stebėta Projekto patirtis, išgyventi įspūdžiai verti ne tik trumpo pasakojimo ar aprašymo, bet ir atskiro leidinio. Ši mintis įgyvendinta: patirtis įgyta įgyvendinant Projektą transformavosi į gaires švietimo įstaigoms dėl ugdomosios aplinkos, palankios įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimui, kūrimo.

 

Už patirtus įspūdžius ir praturtintą patirtį Projekto komanda dėkinga darbo stebėjimo vizitą padėjusiai organizuoti Eurl Aristote direktorei, Naujosios Sorbonos universiteto dėstytojai Dr. Giedrei Cibulskaitei-Veršinskienei.

 

 

Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095. Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.