Inovacijos ugdymo procese: įvairovės ir išbandymo retrospektyva

Dr. Dalia Survutaitė
,
NŠA Švietimo pagalbos departamento Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė

Švietimo ir verslo sanglauda

 

Švietimo ir verslo ryšio paieškos stiprintos nuo 2017 m. Tuomet Ugdymo plėtotės centras (UPC) verslo įmones būrė į inovacijų forumus. Juose vyko inovacijų pristatymas ir sklaida švietimo bendruomenei. 2017–2018 m. buvo organizuoti net penki inovacijų forumai. Pristatyta naujausių mokymo ir mokymosi technologijų įvairovė – nuo skaitmeninių mokymo įrankių ir priemonių, aplinkos iki konkrečių mokymo metodikų. Forumus praturtino užsienio pranešėjai, pasidalinę gerąja patirtimi. Renginiai organizuoti Ugdymo plėtotės centro įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas. Ilgainiui radosi Forumas K12 kaip kasmetinis nemokamas renginys, skirtas informacinių technologijų integracijai švietime. Edukacinės inovacijos pristatomos ir kasmet vykstančioje parodoje „Mokykla“ – svarbiausiame Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginyje. Kūrybinėse dirbtuvėse ugdymo dalyviai ne tik supažindinami su edukacinėmis inovacijomis, bet ir įtraukiami jas išbandyti. Tęsdama mokytojų kompetencijų tobulinimą Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) plėtojo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas.

Inovacijas siūlantys tiekėjai

 

Per keletą metų inovacijas švietimui siūlė šios uždarosios akcinės bendrovės: UAB „Šviesa“, UAB „Baltos lankos“, UAB Biznio mašinų kompanija, UAB Officeday, UAB Baltic Orbis, UAB Lantelis, UAB Mokslo technologijos; viešosios įmonės: VšĮ Robotikos mokykla, VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas, VšĮ „Klaužada“, VšĮ Neformalaus mokymosi klubas „Mes“; asociacijos: Kūrybinės jungtys, Žinių ekonomikos forumas. Diskusijos, bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi sutelkė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus kartu su pedagogais bendradarbiauti siekiant ugdymo organizavimo ir mokymosi kokybės. Projektui „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandymo mokyklose paslaugų tarptautinio pirkimo viešu atviru konkurso būdu iš pasisiūliusių aštuoniolikos paslaugų tiekėjų 2019 m. pavasarį atrinkti inovacijas pagrindę ir geriausius pasiūlymus pateikę penki tiekėjai. Jie įsipareigojo ne tik pateikti inovacijas bendrojo ugdymo mokykloms, bet ir apmokyti mokyklų komandas, prižiūrėti bei padėti išbandomas inovacijas pritaikyti septyniose ugdymo srityse.

Inovacijų išbandymo ugdymo procese projektas

 

Inovacijos ugdymo procese išbandomos įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001. Projektu „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ siekiama sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Inovacijų išbandymas vykdytas septyniose ugdymo srityse: kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo, menų ir technologijų, pradinio ugdymo, specialiojo ugdymo. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2019 liepos mėn. pabaigoje ir tęsėsi iki 2020 m. gegužės mėn.

Mokyklų atranka inovacijoms išbandyti

 

Paviešinus skelbimą apie galimybes bendrojo ugdymo mokyklų komandoms išbandyti siūlomas inovacijas registravosi ir paraiškas pateikė 294 bendrojo ugdymo mokyklos (žr. https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/naujienos/atranka-inovacijoms-isbandyti.php). Atrankos komisija pagal paviešintus kriterijus atrinko 28 mokyklų komandas iš 25 Lietuvos savivaldybių (žr. https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/inovaciju-isbandymas.php). Pagal pajėgumą atrinktos mokyklų komandos per pakankamai trumpą laikotarpį įsipareigojo pažinti inovaciją ir ją taikyti atitinkamoje ugdymo proceso srityje. Kiekvienai iš septynių inovacijų išbandyti atrinktos mokyklų komandos. Skirtingas edukacines inovacijas išbandyti įsipareigojo 121 pedagogas.

Inovacijų išbandymas ugdymo procese

 

Ugdymą, nuolat besikeičiantį procesą, sąlygojamą daugelio veikėjų ir veiksnių, papildomai keitė edukacinių inovacijų taikymas. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. projekte dalyvavusių mokyklų komandų gyvenimas mokykloje ir ugdymo organizavimas kito. Vienoje mokykloje pasirinktos ugdymo srities inovacija pateikta ne trumpiau kaip du mėnesius. Per numatytąjį laikotarpį mokyklos komanda kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvavo išbandymo veiklose ir mokymuose, fiksavo ir reflektavo patirtį, dalinosi metodinėmis įžvalgomis. Pasisekus edukacinę inovaciją pritaikyti ugdymo procese radosi drąsių pedagogų, kurie savo atradimais dalinosi su mokinių tėvais, mokyklos metodine grupe ir kitais kolegomis. Dalis mokyklų bendruomenių viešino inovacijos išbandymo patirtį artimiausioje kaimyninėje mokykloje, savivaldybės organizuojamuose renginiuose, vietinėje spaudoje ar net užsienio delegacijos atstovams stebint atviras ugdomąsias veiklas. Įsimintinas atvejis, kai menų ir technologinio ugdymo procese taikytos inovacijos buvo pasitelktos mokyklos aplinkai puošti ar atributikai gaminti. Covid-19 karantino laikotarpiu minėta edukacinė inovacija sklido ir artimiausioje bendruomenėje skubiai gaminant apsaugines veido kaukes.

 

Mokyklų komandų įžvalgos apie inovacijų išbandymą

 

Mokytojai išbandydami inovacijas fiksavo veiklas, apmąstė jas ir dalinosi įžvalgomis baigiamuosiuose vaizdo susitikimuose. Inovacijų išbandymas skirtingose ugdymo srityse įkeltas MOKYTOJO TV puslapyje https://mokytojotv.emokykla.lt. Inovacijų išbandymo ugdymo procese refleksijas atrasite vaizdo susitikimų mediatekoje pagal inovacijų pritaikymo sritį:

Mokytojų kompetencijų tobulinimas inovacijų išbandymo metu

 

Projekto siekinį išbandyti edukacinę inovaciją stiprino pedagogų tobulintos dalykinės ir bendrosios kompetencijos. Atrinktų mokyklų komandos ir dalis mokytojų, integruodami inovacijas, puoselėjo ir plėtojo daugelį kompetencijų. Apibendrindami inovacijų išbandymą ugdymo procese pedagogai pabrėžė, kad didėjo jų pasitikėjimas. Ypač tai aktualu tapo įsigaliojusiu Covid-19 pandemijos laikotarpiu. Mokyklų komandos, tebetęsiančios inovacijas, pastebėjo, kad pasiūlytos edukacinės inovacijos sudarė prielaidas tinkamai pedagoginės sąveikos kūrimo kompetencijos plėtotei, pasireiškusiai palankių ugdymuisi aplinkų kūrimu bei bendravimu ir bendradarbiavimu su mokiniu, jo tėvais ir kolegomis. Apibendrinus pedagogų pasisakymus pastebėta, kad naudojant edukacines inovacijas visose ugdymo srityse tobulintos pažinimo, kūrybiškumo ir socialumo kompetencijos. Dažnas plėtojo arba įgijo technologijų taikymo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Apklausoje dalyvavę pedagogai sutartinai tvirtino tobulinę mokymo metodų ir priemonių parinkimo, įvertinimo ir mokinių įsivertinimo būdų taikymo gebėjimus.

Inovacijų išbandymo ugdymo procese rezultatas

 

Vykdyto edukacinių inovacijų išbandymo ugdymo procese projekto dėka sukaupta mokytojų patirtis, ugdomųjų veiklų aprašymai, refleksijos sudaro didžiulį lobyną. Nacionalinė švietimo agentūra, pasitelkusi ekspertinį vertinimą, sukauptos metodinės praktikos sėkmingiausią sektiną raišką publikuos atskiru metodiniu leidiniu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.