Dailininkės vaikams: Lietuvos vaikams ir jaunimui skirtų leidinių iliustracijos (1918–1940)

Ieva Burbaitė
,
parodos kuratorė

Ko reikia, kad knyga išliktų jaunojo skaitytojo vizualinėje atmintyje? Dėmesį patraukiančio viršelio, laiko dvasią atitinkančių išraiškingų iliustracijų, teksto ir vaizdo dermės? Kokius tikslus sau kėlė pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) dailininkės, iliustravusios jaunajai kartai skirtą literatūrą, kokiomis meninėmis priemonėmis priartino tekstą prie skaitytojų?

Atsakymų į šiuos klausimus kviesime ieškoti Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos salėse. Parodoje pristatome daugiausiai XX a. 4 dešimtmetyje dailininkių apipavidalintas vaikų knygas ir periodinius spaudinius, kurių iliustracijos žavėjo jaunuosius skaitytojus anuomet, nepalieka abejingų ir šiandien.

 

Pirmojoje galerijos salėje eksponuojamos tarpukario Lietuvos dailininkių iliustruotos vaikų ir jaunimo knygos, iliustracijų faksimilės bei originalai, viršelių projektai. Antrojoje – jauniesiems skaitytojams skirti žurnalai, kuriems viršelius kūrė to meto menininkės. Parodos lankytojams pristatomi ryškų pėdsaką Lietuvos knygų grafikoje palikusių dailininkių – Domicelės Tarabildienės, Marcės Katiliūtės, Konstancijos Petrikaitės-Tulienės – darbai, itin produktyvios vaikų literatūros iliustruotojos Vlados Stančikaitės-Abraitienės kūryba. Suteikiama proga susipažinti su Barboros Didžiokienės, Irenos Dobkevičiūtės-Paukštienės, Elenos Janulaitienės, Juzės Katiliūtės, Halinos Naruševičiūtės-Žmuidzinienės, Irenos Pacevičiūtės, Marijos Račkauskaitės-Cvirkienės, Irenos Trečiokaitės, Sofijos Urbonavičiūtės-Subačiuvienės kūrybos, skirtos jauniesiems skaitytojams, pavyzdžiais.

 

Šia paroda Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija jungiasi prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio istorinio naratyvo sklaidos. Kviečiame susipažinti su populiariais XX a. pirmosios pusės iliustracinės grafikos personažais ir motyvais, dailininkių pasitelktų išraiškos priemonių įvairove ir individualia jų kūrybos stilistika.

 

Organizatorius – Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija.

Partneris – Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Eksponatus skolino: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus.

Rėmėjai: UAB „Miranda Design Solutions“, dažai „Viva Color“, UAB „Upartas“, UAB „ŽVK“, UAB „Art Inn“, dienraštis „Lietuvos rytas“.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Artists for Children:

Illustrations from Publications for Lithuanian Children and Youth (1918-1940)

 

Exhibition presents illustrations created by female artists for children’s books and periodicals issued in Lithuania during the interwar period (1918-1940). The exhibition is organized by Vilnius Art Gallery for Children and Youth.

 

What is needed for a book to make an imprint in the visual memory of a young reader? Captivating cover, expressive illustrations which represent the spirit of the age, coherence of text and visuals? We invite you to look for answers to these questions in our exhibition halls.

 

One gallery hall is dedicated to displaying children and youth books, original illustrations as well as facsimiles, designs for book covers. Another hall contains journals for young readers. Exhibition visitors will be able to see works by following prominent graphic artists: Domicelė Tarabildienė, Marcė Katiliūtė, Konstancija Petrikaitė-Tulienė, Vlada Stančikaitė-Abraitienė, Barbora Didžiokienė, Irena Dobkevičiūtė-Paukštienė, Elena Janulaitienė, Juzė Katiliūtė, Halina Naruševičiūtė-Žmuidzinienė, Irena Pacevičiūtė, Marija Račkauskaitė-Cvirkienė, Irena Trečiokaitė, Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė.

 

Художницы для детей:

Иллюстрации из публикаций для детей и молодёжи Литвы (1918-1940)

 

На выставке представлены иллюстрации, созданные художниками-женщинами для детских книг и периодических изданий, выпущенных в Литве в межвоенный период (1918-1940). Выставка организована Галереей искусcтва детей и юношей в Вильнюсе.

 

Что нужно, чтобы книга сделала отпечаток в визуальной памяти молодого читателя? Увлекательная обложка, выразительные иллюстрации в духе времени, согласованность текста и образа? Приглашаем вас найти ответы на эти вопросы в наших выставочных залах.

 

Один зал галереи предназначен для показа детских и молодёжных книг, оригинальных иллюстраций, а также факсимиле, проектов обложек книг. В другом зале представлены журналы для молодых читателей. Посетители выставки смогут увидеть работы следующих мастеров графики: Домикели Тарабильдене, Марке Катиюте, Константике Петрикайтете-Тулене, Владе Стэнчикайте-Абрайтене, Барборе Диджоокене, Ирене Добкевичуте-Паукштене, Елене Янулайтене, Юзе Катиюте, Галине Нарушевичюте-Жмуйдзинене, Пачевичюте, Мария Рачкаускайте-Сквикене, Ирена Тречокайте, София УрбонавСубачювене.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.