Tarpdalykinė integracija – paveikus mokinių sudominimas ir priartėjimas prie gyvenimo

Inga Jurčikonytė-Kaminskienė
,
anglų kalbos mokytoja

Siekiant ugdytis kompetencijas, ugdymo(si) procese svarbu užtikrinti daugialypius ryšius tarp įvairių ugdymo sričių, dalykų ir realaus pasaulio. Tarpdalykinė integracija padeda mokiniui susiformuoti visapusišką nagrinėjamų reiškinių vaizdą, plėtoti bendrąsias kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal ugdytinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti pasikartojimo.

 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje balandžio–gegužės mėnesiais IIg klasėje vyko integruotų lietuvių kalbos, anglų kalbos ir biologijos pamokų ciklas, kurio tikslas – detaliau paanalizuoti aplinkosaugos temą lietuvių, anglų kalbų ir biologijos mokomųjų dalykų turiniuose.

 

Integruotos lietuvių kalbos pamokos, kurią vedė lietuvių kalbos mokytoja D. Bučinskienė, „Žmogus gamtai – draugas?“ tikslas – išsiaiškinti, kokios žinutės apie gamtą mums yra siunčiamos J. Marcinkevičiaus eilėraščiuose. Mokiniai kūrybiškai pristatė poeto gamtinės tematikos kūrinius: deklamavo pasirinktus eilėraščius, juos analizavo, rašė samprotavimus aplinkosaugos temomis, iliustravo.

 

 

Integruotoje anglų kalbos pamokoje, kurią vedė anglų kalbos mokytojos I. Jurčikonytė-Kaminskienė ir L. Kaluškevičienė, mokiniai dalyvavo „Atliekų kultūros egzamine 2022“. Per jį patikrino savo žinias apie atliekų prevenciją, tvarkymą, rūšiavimą ir jų perdirbimą, taip pat žiūrėjo filmą apie galimybes gyventi ekologiškiau, sumažinti vartojimą ir būti draugiškesniems aplinkai, diskutavo ir siūlė priemones, būdus tvaresnio gyvenimo link.

 

Integruotoje biologijos pamokoje, kurią vedė biologijos mokytoja A. Taputienė, mokiniai aptarė žmonių veiklos keliamą taršą, išsiaiškino pagrindinius žmogaus taršos šaltinius ir nurodė, kaip patys gali prisidėti prie aplinkos užterštumo mažinimo, taip pat parengė 2 sričių tobulinimo gimnazijoje planą. Mokiniai aiškinosi, ar Marijampolės Sūduvos gimnazija gali priklausyti Lietuvos darnių mokyklų grupei ir ar jie to nori. Atsakymas teigiamas, taip pat pateikti konkretūs planai dėl atliekų gimnazijoje rūšiavimo. Juos aktyviai įgyvendinti žadama pradėti jau kitais mokslo metais.

 

Integruotų pamokų ciklą vedusios mokytojos džiaugiasi, kad ugdymo turinio integravimas, problemų sprendimas, tyrinėjimai sudaro sąlygas mokiniams parodyti ir plėtoti kompetencijas: kartu planuoti ir veikti, bendradarbiauti, aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti, valdyti emocijas ir jausmus, reflektuoti veiklą ir jos rezultatus, numatyti tobulintinas sritis, ugdymą sėkmingai priartinti prie gyvenimo bei įtraukti ir sudominti ugdymo proceso dalyvius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.