Stažuotė Lenkijoje

Austėja Maskoliūnaitė

Įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ Nacionalinė švietimo agentūra organizavo 10 užsienio kalbų mokytojų iš visos Lietuvos atranką vykti į trumpąją penkių dienų stažuotę Lenkijoje, Liubline kovo 13–17 dienomis.

 

Stažuotės metu mokytojai lankėsi mokyklose, kuriose stebėjo anglų kalbos pamokas. Mokytojos turėjo galimybę stebėti pamokas I-ajame Stanislovo Stasziciaus licėjuje. Tai vidurinė mokykla įkurta dar 1586 m., vykdanti tarptautinio bakalaureato programą, akredituota kaip LCCI licencijuotas egzaminų centras, rengianti kursus pasiruošti šiems egzaminams.

 

Taip pat pedagogai lankėsi profesinėje K. K. Baczynskio mokykloje, kurioje vykdomas vidurinis ir profesinis mokymas, ypatingas dėmesys yra skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išbandomos ir diegiamos įvairios ugdymo naujovės ir metodikos.

 

Trečioji aplankyta ugdymo įstaiga buvo Šv. Jadvygos privati mokykla. Tai itin kompetentingus ir draugiškus administracijos bei aptarnavimo darbuotojus turinti mokymo įstaiga. Mokyklos siūlo patrauklią švietimo sistemą, apimančią užsienio kalbų pamokas aukštesniuoju lygiu pailgintu valandų skaičiumi. Mokykla kasmet gali pasigirti gausiu būriu konkursų ir olimpiadų nugalėtojų bei užimama 25 vieta visoje Lenkijoje.

 

Stažuotės dalyvėms buvo sudaryta galimybė apsilankyti Marijos Kiuri-Sklodovskos universitete (UMCS) Filologijos fakultete, kur susitiko su Monika Janicka (Taikomosios kalbotyros katedros germanistikos docente) ir anglų bei ispanų kalbų magistrantėmis ir diskutavo apie mokytojo profesijos dabartį ir ateitį. Filologijos fakultete yra siūlomos studijų programos apima įvairiausias kalbas bei informacijos architektūrą, elektroninį redagavimą ir redagavimo metodus, tarpkultūrinę komunikaciją švietimo ir darbo vietoje, kultūros studijas, taikomąją lingvistiką, logopediją su audiologija, skaitmenines technologijas kultūros animacijoje.

 

 

Stebėjus anglų kalbos pamokas ir pakalbinus anglų kalbos mokytojus, galima pasidžiaugti, jog mokytojai turi galimybę naudotis gausiomis duomenų, mokymo(si) priemonių bazėmis, pagal bendrąsias programas kurti savo programas, pritaikytas savo mokinių poreikiams, arba pasinaudoti jau sukurtomis programomis. Mokytojai aktyviai kuria savo metodinę medžiagą, užduotis ir jomis dalinasi su savo kolegomis.

 

Pamokų metu nėra išskiriamas kompetencijų ugdymas, tačiau į tai yra atsižvelgiama ir skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, jie ugdo mokėjimo mokytis kompetencijas ypač vyresnėse klasėse, besirengdami brandos egzaminui ir teigia, jog mokytis reikia pačiam, ir tai priklauso nuo paties mokinio. Mokiniai taip pat ugdosi kultūrines, pažinimo, kompetencijas.

 

Mažiausiai dėmesio yra skiriama skaitmeninei kompetencijai ugdyti, mokiniai daugiausia naudojasi vadovėliu ir mokytojo padalomąja medžiaga bei priemonėmis. Klasės nėra aprūpintos išmaniosiomis lentomis ar įrenginiais, kurie yra naudojami kartkartėmis pamokų paįvairinimui. Mokytojai naudoja įvairias programėles ir programas, tačiau neperkrauna mokinių jų gausa.

 

Lenkijoje mokiniai yra vertinami šešių balų sistema. Nuo 1–3 klasės mokiniai yra vertinami tik ideografiniu vertinimu. Pradinėje mokykloje mokytojai skiria ypatingą dėmesį mokinių individualiai pažangai stebėti, ir renka jų darbų portfolio. Mokiniai gauna labai nedaug pažymių (apie 6 per pusmetį) ir yra vertinami kaupiamuoju vertinimu. Į kaupiamojo balo sistemą įeina ir drausmės rodiklis, mat tai vienas iš rodiklių stojant į profesines mokyklas. Taip pat, mokiniai turi galimybę lankyti papildomas konsultacijas. Privačiose mokyklose mokiniai yra skirstomi į kalbos mokėjimo lygio grupes (iki 9 lygių), ir turi padidintą savaitinių pamokų skaičių.

 

Lenkijos švietimo sistemoje nėra taikoma tarpdisciplininių dalykų integracija pamokose. Tačiau mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, festivaliuose, tarptautiniuose projektuose, bendrose veiklose ir kuria bei puoselėja mokyklų aplinką, joje gausu mokinių darbų.

 

Antroji dalis įstaigų buvo skirta susipažinti su Lenkijos švietimo sistema, Liublino miesto švietimo, ugdymo proceso organizavimu, iškylančiais sunkumais, ir pasiteisinusiais sprendimais. Mokytojos iš Lietuvos lankėsi Liublino savivaldos mokytojų kvalifikacijos kėlimo centre – visapusiškoje, profesionalioje įstaigoje, kuri per bendradarbiavimą su pedagoginę priežiūrą vykdančiomis institucijomis ir vadovaujančiomis įstaigomis kuria mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir švietimo vadybos prioritetus, teikia konsultacijas ir pagalbą mokytojams, įtraukia visus darbuotojus į užsibrėžtų tikslų siekimą, skatina ir remia inovacinę veiklą mokyklose ir įstaigose, ugdo darbuotojų požiūrį, įgūdžius, skatina kūrybiškumą. Čia buvo diskutuojama apie Lenkijos ir Lietuvos švietimo sistemas, egzaminus ir pedagogų darbo krūvius.

 

Priešingai nei Lietuvoje, mokytojams nėra privalomas surinkti kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius, tačiau yra valdžios akcentuojama nuolat tobulėti, dalyvauti ir tobulinti kompetencijas. Mokytojai yra smalsūs, tad savomis lėšomis dalyvauja įvairiuose seminaruose, vebinaruose, mokymuose, konferencijose, kursuose, stovyklose ir t. t. Taip pat lenkai turi nemažai programų, kurias siūlo kitoms užsienio šalims ir pedagogams, yra aktyvūs tarptautinių konferencijų dalyviai.

 

Kita įstaiga – Kultūros, švietimo ir tautinio paveldo centras-departamentas – atsakingas už švietimo, kultūros ir paveldo, nacionalinių ir ginkluotųjų pajėgų tradicijų srities užduočių įgyvendinimo koordinavimą ministerijoje ir vykdo bendradarbiavimą su visuomene. Jame mokytojos sužinojo apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lenkijoje, aptarė įtraukiojo ugdymo perspektyvas.

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams yra skiriamas ypatingas dėmesys. Jie nepriklausomai nuo jų gebėjimų gali patekti į bendrojo lavinimo mokyklą, jei to pageidauja tėvai ir tai leidžia jo gebėjimai. Lenkijoje taip pat yra ir specialiosios mokyklos, kuriose mokosi ypatingų sunkumų turintys vaikai ir kuriems reikalingas išskirtinis dėmesys. Tokių mokyklų neplanuojama atsisakyti ir yra rūpinamasi, kad mokinių tėvai ir mokytojai bei specialistai gautų visą reikalingą ir naujausią informaciją, pagalbą ir palaikymą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

 

O Liublino miesto švietimo departamente direktorius Mirosław Jarosiński pristatė, jog jie vykdo darželių, mokyklų tinklo, valstybinių pradinių mokyklų, valstybinių psichologinių ir pedagoginių konsultacijų centrų, vidurinio ugdymo mokyklų, meno mokyklų, ir kitų valstybinių įstaigų steigimo, teritorijos nustatymo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus. Taip pat inicijuoja ir koordinuoja darbus, susijusius su Liublino miesto švietimo politikos prioritetinių klausimų sprendimų rengimu, tvirtina įstaigų organizacinius sąrašus mokslo metams, atsako už privalomojo švietimo vykdymą, prižiūri veiklą organizaciniais, personalo, finansiniais, administraciniais ir ūkiniais klausimais, išduoda įvairaus tipo leidimus. Direktorius taip pat pasakojo apie Liublino mokyklų tinklą, mokyklų perspektyvas, mokinių ugdymo ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo aktualijas. Stažuotės dalyviai su švietimo departamento atstovais diskutavo apie dviejų kaimyninių valstybių švietimo sistemų stiprybes, problemas, ateities perspektyvas.

 

Intensyvios stažuotės programos metu dalyvės susipažino ir su Lenkijos kultūriniu gyvenimu. Buvo apsilankyta Kultūrų susitikimo centre Liubline, kuris orientuojasi į Europos ir pasaulio vertybių sklaidą. Jis siekia panaikinti išankstines nuostatas, susijusias su kitomis kultūromis, skatinti abipusę toleranciją ir pagarbą, rūpinasi lenkiškos tapatybės, pagrįstos krikščionybės idėjomis, išsaugojimu, nuolat kuria naujas erdves susitikimams su menu. Čia mokytojos sužinojo apie centro įkūrimą, pastato istoriją, interjero stilistiką bei grafinio dizaino sprendimus. Stažuotės dalyvės apžiūrėjo kino, teatro, baleto, repeticijų ir konferencijų sales, stebėjosi pastato industriniais elementais. Mokytojos taip pat skyrė šiek tiek laiko pažinčiai su istoriniu Liublino senamiesčiu.

 

Ši stažuotė pagilino bendrąsias, profesines, dalykines kompetencijas, buvo susipažinta su kitos šalies švietimo sistema, iššūkiais, problemų sprendimais, palyginti Lietuvos ir Lenkijos pasiekimai. Iš lenkų galėtume pasiimti nemokamų meno, muzikos mokyklų idėją – Lenkijoje į jas gali stoti visi norintys, stropūs, smalsūs ir meniški mokiniai. Taip pat yra žymus skirtumas tarp mokinių gebėjimų lygio, tarp mokyklų, kurios yra privačios ir kuriose, yra sudaroma galimybė turėti daugiau savaitinių dalyko pamokų, (pvz. penkios anglų k. pamokos per savaitę) ir skirstyti mokinius pagal jų kalbos mokėjimo lygį (iki devynių lygių). Dalyvaudamos stažuotėje užsienio kalbos mokytojos turėjo galimybę dalintis patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su Lenkijos kolegomis. Tai buvo puiki patirtis patvirtinanti, jog einame teisingu keliu, siekiai yra aukšti, ir įkvepiantys ir toliau siekti geriausių rezultatų.

 

Projekto Nr. 09.4.2-esfa-v-715-02-0001

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.