Šiaulių „Saulės“ pradinei mokyklai – 30. Auginti ir augti

Eralda Piktūrnienė
,
Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja
Erika Masiliauskienė
,
Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos direktorė

2023-ieji metai Šiaulių „Saulės“ pradinei mokyklai kitokie. Šiais metais įdomu vartyti mokyklos istorijos puslapius, prisiminti tuos, kurie čia mokėsi, dirbo, augino mokyklą ir kartu su ja augo. Dažnai pasvarstoma, kokia mokykla buvo pirmaisiais – 1993 – jos veiklos metais ir kokia ji yra šiandiena.

Auginti ir augti „tada“

 

Mokykla kūrėsi permainų šalyje metais – Nepriklausomos Lietuvos prezidento rinkimai, jachta „Lietuva“ pirmą kartą Lietuvos buriavimo sporto istorijoje apiplaukė apie pasaulį, atkurta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga, keitėsi nacionalinė valiuta, vyko kiti istoriškai svarbūs įvykiai. Pokyčiai švietimo srityje pažymėti intensyviomis diskusijomis, naujais susitarimais, rengiamomis gairėmis švietimo vystymui. 1993-ių metų pabaigoje pateikta išsami reformuotos mokyklos vadovėlio samprata, mokymo plane jau nurodomas privalomas dorinis ugdymas, parengti Bendrųjų programų principai bei struktūra, o švietimo pertvarkos tam tikrų sričių teorinį pagrindimą galima rasti tais pačiais metais išleistoje knygoje „Lietuvos švietimo reformos gairės“.

 

Kelionėje mokyklos istorijos puslapiais randame, jog esminis mokyklos prioritetas buvo – sukurti mokyklą, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis, demokratijos principais. Tikslai ir uždaviniai – mokinių savarankiškumo, iniciatyvumo, kūrybingumo, atsakomybės ugdymas. Pirmoji ilgametė mokyklos direktorė Regina Miežienė kartu su mokyklos bendruomene kūrė ir puoselėjo mokyklą, kurioje vertybiniai prioritetai – demokratiški, humaniški tarpusavio santykiai, pagarba, nuoširdumas, atvirumas ir bendradarbiavimas – tapo mokyklos veiklos pamatu.

 

Mokyklos veiklos pradžia ir vėlesniųjų jos veiklos metų rezultatai leidžia apčiuopti labai aiškų įdirbį ekologinio ugdymo srityje. Sukurta ir įgyvendinta ekologinio ugdymo programa, plėtojant aplinkosauginę, gamtosauginę mokinių ir mokytojų veiklą. Vystytos projektinės veiklos, ypač daug dėmesio skiriant ekologinių projektų ir kitų ekologinio švietimo iniciatyvų įgyvendinimui. Veikė etnografijos muziejus, ekologinis, „Lego Didacta“ kambariai, suburtas ir įgalintas veikti gamtosauginis komitetas. Mokykla ne kartą buvo apdovanota Žaliąja vėliava, tarptautiniais sertifikatais už įdirbį ekologinio švietimo srityje. Kiekvienais metais mokykla stiprino tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis užsienio mokyklomis, įgyvendindama „Erasmus”, „Comenius“ ir kitus tarptautinius projektus.

 

Pirmosios neformaliojo ugdymo veiklos aiškiai atliepė poreikį pažinti šalies etnografiją, puoselėti šalies kultūros tradicijas. Plėtotos prailgintos dienos grupės, vasaros poilsio stovyklų paslaugos. Mokyklos mokiniai, mokytojai buvo aktyvūs įvairių respublikinių renginių dalyviai.

Auginti ir augti „dabar“

 

2023-iuosius, jubiliejinius, metus mokykla pasitinka intensyvių permainų laikotarpiu: diegiamas atnaujintas ugdymo turinys, vyksta diskusijos dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“, aktyviai rengiamasi įtraukties principo įgyvendinimui mokyklose, diegiamos kokybės vadybos sistemos, vyksta daugelis kitų švietimui, mokyklos veiklai reikšmingų procesų. O kokie šiandieną esame mes?

 

Šiuo metu „Saulės“ pradinėje mokykloje ugdosi daugiau nei du šimtai septyniasdešimt vaikų, dirba įvairių sričių specialistai, vykdomos pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, išplėtotos Visos dienos mokyklos grupių, neformaliojo ugdymo paslaugos, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, įgyvendinamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo programos, išskirtinis dėmesys skiriamas pagalbos vaikui teikimui, tėvų ir mokyklos sąveikos kūrimui. Mokykla yra atvira pokyčiams, nuolat atsinaujinanti, pripažinta Aktyvia ir Sveikatą stiprinančia mokykla. Ypatingas dėmesys skiriamas tarptautinei projektinei veiklai, įgyvendinant „Erasmus+” projektus. STEAM, robotikos, „Lego“ veiklų plėtojimui, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis mokyklos vardą garsina šokių studija „Saulutės“ ir vokalinis ansamblis „Sunny Kids“. Paskutiniuosius metus vyko intensyvios diskusijos dėl mokyklos veiklos krypties. Sutarta, jog mokyklos misija – kartu siekiame prasmės, atradimų, mokymosi sėkmės ir tvarios ateities – tampa reikšminga ugdymo procese, diegiant netradicinio ugdymo krypties ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo krypties elementus.

 

 

Pasitikdami mokyklos jubiliejinius metus puikiai suvokiame, kad mokyklą kuria žmonės. Mokyklos pažanga įmanoma tada, kai jos kūrime dalyvaujame visi – vaikai, mokytojai, tėvai, darbuotojai, socialiniai partneriai ir kt. Tradicijos ir naujos iniciatyvos tampa pagrindine varomąja bendruomenės gyvenimo jėga, kuri suteikia prasmės jausmą. Mokyklą suprantame, kaip vietą, kurioje ugdomas vaikų kūrybingumas, smalsumas, atsakingumas, gebėjimas imtis lyderystės, veikti drauge su kitais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.