Pagalba bet kada

D. Gudynienė, L. Guobienė

Prieš beveik trejus metus, 2019 m. gegužę, įveikę atranką patekome tarp kitų prie projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ prisijungti pakviestų Lietuvos mokyklų. Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Projektas remiasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi.  Projekto „Renkuosi mokyti” komandą sudarė direktorius R. Remeika, jo pavaduotoja R. Kriaučionienė, mokytojos D. Gudynienė, E. Margytė, E. Sandienė, V. Kuzmickytė, L. Guobienė

 

Į projektą, kurio pavadinimą „Pagalba bet kada!“ sugalvojo pokyčių komandos nariai, įsitraukė visa Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Centro skyriaus bendruomenė: mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai. Informavome klasių vadovus apie projektą, keliamus tikslus – jie supažindino su projektu mokinius, skatino aktyviai teikti vieni kitiems pagalbą. Tėveliai buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs pagalbininkai.

Kurdami pagalbos mokiniams ir mokytojams sistemą, mokinius įtraukėme į klasės mokslo draugo ir vyresniojo draugo veiklas. Kiekvienos klasės vadovas auklėtiniams paaiškino, kad mokiniai gali vieni kitiems padėti suprasti pamokos temas ar kartu atlikti namų darbus. Ugdytiniai siūlė savo klasės draugams mokymosi pagalbą: per pertraukas, prieš ar po pamokų padėjo vieni kitiems, mokėsi iš draugų dirbdami kartu klasėse, bibliotekoje, mokinių poilsio erdvėje koridoriuje, lauko klasėje. Taip mokiniai laiku gavo akademinę, socialinę pagalbą, padėdami užsidirbo reikalingų socialinių valandų. „Pagalbos draugui“ projektas pagerino tarpusavio santykius, mokiniai susirado naujų draugų.

 

Mokytojus kvietėme aktyviau dalytis įvairia metodine ir kita ugdymui aktualia medžiaga virtualioje aplinkoje, kad reikiama informacija visada būtų prieinama. Norėdami padėti naujai atėjusiems į mokyklą dirbti mokytojams, sukūrėme mentorystės aprašą, kuriame aiškiau nurodyta, kokios pagalbos gali tikėtis naujai atėjęs į mokyklą dirbti mokytojas, o siekdami pagerinti tarpusavio komunikaciją ir informacijos sklaidą, įvedėme naują komunikavimo elektroninėje erdvėje tvarką.

 

Metodinių grupių ir klasių vadovų pirmininkai sukūrė virtualią erdvę, kurioje mokytojai dalijosi ir iki šiol dalijasi įvairia metodine medžiaga ar kita su ugdymu susijusia informacija.

 

Vyko dalijimasis grįžtamuoju ryšiu mokytojams grįžus iš seminarų, mokymų, konferencijų vedant mokymus kolegoms, pasakojant apie tai, ką išmoko, sužinojo. Geroji patirtis buvo skleidžiama ne tik mokyklos, bet ir šalies mokytojams. 2021 m. rugpjūtį mūsų mokyklos mokytojos L. Guobienė ir A. Michailinaitė dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamame forume „2021–2022 mokslo metų aktualijos ir perspektyvos“ Klaipėdoje, kur vedė hibridinę lietuvių kalbos ir istorijos pamoką „Kaip tampama patriotu? (Ne)žinomi faktai apie Lietuvą ir mes“.

 

Dirbdami per karantiną nuotoliniu būdu mokiniai, mokytojai geranoriškai padėjo vieni kitiems mokytis ir dirbti iš pradžių „Zoom“, vėliau „Teams“ platformose.

Kiekvieną savaitę vykdavo mokytojų kolektyvo „penkiaminutės“ ir atskirai klasių vadovų „penkiaminutės“, per kurias nuolat dalytasi gerąja patirtimi dirbant nuotoliniu būdu, aptartos sėkmės, sprendžiamos iškilusios problemos.

Tėveliai kartu su mokiniais, mokytojais aktyviai dalyvavo popamokinėse veiklose, šventėse, projektuose.

Visų suplanuotų veiklų nepavyko įgyvendinti dėl karantino, bet be galo džiaugiamės esminiu sėkmės veiksniu – stipriu mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimu, aukšta mokytojų motyvacija ir lyderyste, įtraukiančiu ugdymu ir dėmesiu kiekvienam mokiniui. O labiausiai didžiuojamės, kad į programą „Renkuosi mokyti!“ prisijungusi mokytoja Vaiva Kuzmickytė ir toliau sėkmingai dirba matematikos mokytoja – ji atnešė daug naujų idėjų ir kito požiūrio į pamokas, mokinius, mokymą ir mokymąsi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.