Menas priimti, išgirsti ir suprasti…

Dalia Bakaitienė
,
Dabikinės Vladimiro Zubovo m-klos specialioji pedagogė metodininkė

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla siekia socialinio jautrumo, šiuolaikiškumo, saugumo ir atvirumo visiems intelekto sutrikimų turintiems vaikams su dideliais ar labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Tokių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai Lietuvoje mokosi skirtingose ugdymo įstaigose, tačiau ši ugdymo sritis stokoja visapusiškos paramos. Tokiems vaikams pagalba ypatinga – tai specialusis ugdymas, kuris maksimaliai būtų pritaikytas tenkinti jų poreikius.

 

Mūsų mokykloje mokosi 104 mokiniai. Čia vieta, kur nėra konkurencijos. Nei tarp mokinių, nei tarp pedagogų. Kiekvienas mokinys priimamas toks, koks yra, o pedagogai vertinami pagal požiūrį į darbą, pozityvų mąstymą, gebėjimą įkvėpti ne tik save, bet ir kitus. Patirtis rodo, kad jiems iškyla sunkus uždavinys – pažinti ir įvertinti kiekvieno mokinio individualias galimybes ir poreikius. O tai reikalauja specifinių žinių ir geležinės kantrybės. Jie kasdien turi siekti, kad mokinio kompleksinės negalios ir intelekto sutrikimų nulemti ypatumai nesukeltų konflikto tarp vaiko galimybių ir ugdymo reikalavimų.

 

Socialiniai partneriai „Švietimo edukatoriai.lt“, susipažinę su mokyklos direktore Birute Elena Jakaitiene ir pedagogais, motyvavo kolektyvą organizuoti konferenciją, skirtą švietimo įstaigų vadovams, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams, kurie dirba su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Taip kilo idėja sukviesti juos į mokykloje organizuojamą konferenciją „Menas priimti, išgirsti, suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“.

Konferencijos tikslas – sukurti erdvę, kurioje būtų sudaryta galimybė pasimokyti iš švietimo srities specialistų, įsigilinusių į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, ir pasidalyti patirtimi. Joje dalyvavo per 90 klausytojų iš įvairių šalies kampelių. Konferencijos programoje – teorinė dalis, diskusijos grupėse, praktiniai patyrimai, refleksija. Buvo galimybė įsigyti ir metodinės literatūros.

 

Specialioji pedagogė metodininkė, mokyklinės psichologijos magistrė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Dalia Kasperavičienė kalbėjo apie dažniausiai ugdymo įstaigose pasitaikančias vaikų ir paauglių ugdymosi bei elgesio ir emocijų problemas, jų priežastis ir korekcijos galimybes bei būdus. Lektorė teigė, kad šie vaikai savo elgesiu suaugusiesiems siunčia žinią. Mokytojo pirmasis uždavinys – surasti nepageidaujamo vaiko elgesio priežastis, padėti išvengti situacijų, kuriose gali patirti frustraciją, mokyti elgesio kontrolės ir socialinių įgūdžių. Siekti viso to naudojant pagrindinius pagalbos vaikui būdus: individualią psichoterapiją, saugią ir stabilią aplinką, tėvų / globėjų švietimą ir mokymą. Ji atkreipė dėmesį, kad elgesio keitimas yra ne metodas, o procesas: geras kontaktas su vaiku, korektiška ir pozityvi reakcija į netinkamą elgesį, empatijos ugdymas, autoriteto paieškos, taisyklės ir susitarimai.

 

Joniškio švietimo centro logopedė ekspertė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiojo ugdymo konsultantė Laima Paulauskienė atkreipė dėmesį į komandinį darbą ir bendradarbiavimą tenkinant specialiuosius mokinių poreikius. Ji teigė, kad produktyvus darbas vyksta bendradarbiaujant ir konsultuojantis visiems ugdymo proceso dalyviams – vaikams, tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, kad individualūs žmonių skirtumai turi būti vertinami ir gerbiami. Lektorė patarė mokytojams siekti pagarbaus požiūrio, tobulinti klausymosi įgūdžius, naudoti kūno kalbą ir pan. Ji taip pat supažindino su projektu „Lietaus vaikai“.

 

Psichologė Rima Mokusienė, metodinės priemonės „Vabaliuk, kaip jautiesi?“ autorė, mokė kurti motyvuotą kasdienybę. Ji teigė, kad mūsų visų gyvenime egzistuoja trys pamatiniai dalykai: darbas, pomėgiai, šeima.

VšĮ „Verslas ir menas“ vadovė Eglė Jokužytė aptarė empatiją, dalijosi patirtimi, kaip išgirsti ir suprasti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, įtraukiant juos į ugdymo procesą, padedant atsiskleisti jų gabumams, sudarant sąlygas patirti sėkmę ir pripažinimą. Pranešėja išskyrė tris būdus: užmegzti nuoširdžius vaiko ir mokytojo santykius, stiprinti saugumo jausmą ir kurti teigiamas emocijas. Ji teigė, kad tokio mokinio asmenybės ugdymas turėtų būti svarbiau nei dėstomas dalykas. Ji minėjo neformalųjį vaikų ugdymą, kur kuriama saugi erdvė, kurioje vaikas gali jaustis savimi, nebijodamas suklysti, atrasti naujų draugų, įgyti bendravimo įgūdžių. E. Jokužytė supažindino su edukacine programa „Per knygas pažinkime neregimą pasaulį“, pateikė duomenų apie teigiamą skaitomų knygų poveikį skirtingų pojūčių vaikams.

 

Konferencijos vedėjai Šarūnas Dignaitis ir Rygaudas Guogis grupėse vedė diskusijas „Balansas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, kai reikia dirbti ir gyventi kitaip“. Pedagogai aktyviai reiškė savo nuomonę, diskutavo.

Šokių mokytoja ir trenerė Rita Žogelė, dirbanti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, mokė šokio ir supratimo apie jo galią ypatingiems vaikams. Praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo visi konferencijos klausytojai.

Konferencijos refleksija atsispindėjo „Jausmų sienoje“. Čia kiekvienas dalyvis kūrybiškai, naudodamas meninės raiškos priemones, atskleidė savo potyrius, emocijas ir išreiškė dėkingumą.

Tikimės, kad kiekvienas pedagogas suras naujų galimybių, būdų ir metodų, kurie keltų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių motyvaciją ugdytis.

 

Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos bendruomenė ieško šiuolaikiškų, inovatyvių ugdymo(si) būdų ir metodų, kuria saugią ir dinamišką ugdymosi aplinką, skatinančią mokinių motyvaciją ugdymo procese, turi savo vertybių piramidę:

Mes skirtingi, bet saviti

Mokykla – mūsų modernieji namai

Mes jaučiamės saugūs ir visaverčiai

Čia įgyjame žinių apie mus supantį pasaulį

Mokomi pakantumo, tolerancijos, bendravimo, tinkamo elgesio

Čia skatinami veikti pagal gebėjimus, patiriame sėkmę ir pripažinimą

Čia ieškoma naujų, unikalių mokymosi būdų, kuriama dinaminė ugdymosi aplinka

Čia vertinami ne tik mokinių pasiekimai, bet ir pedagogų požiūris į profesionalumą

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.