Mažasis kalbos tyrinėtojas

Lina Toločkienė
,
direktorė
Sandra Keršienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“ ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių kalbai ugdyti, tautiniam ir kultūriniam tapatumui puoselėti, todėl įstaigos direktorės Linos Toločkienės iniciatyva kovo mėnesį buvo organizuojamas lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimo projektas pasitelkiant STREAM veiklas „Mažasis kalbos tyrinėtojas“. Vyko įvairūs kalbos ugdymo projektai ir edukaciniai renginiai, įtraukiant ne tik visą įstaigos bendruomenę – ugdytinius, jų tėvelius, įstaigos pedagogus, bet ir šalies ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus.

 

Siekiant lavinti ugdytinių lietuvių kalbos įgūdžius, taisyklingą kalbos vartojimą, visose įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuoti lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimo projektai pasitelkiant STREAM veiklas „Vaiko kelias į taisyklingą kalbą“. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai pademonstravo puikias lietuvių kalbos žinias ir pasinėrė į STREAM veiklas: „Čiulbuonėlių“ grupės projekte „Lietuvos tūkstantmečio kalbininkai“ ugdytiniai dalyvavo žaidime, per kurį atliko įvairias sakytinės ir rašytinės kalbos užduotis. Čia ypač atsiskleidė pedagogių E. Navardauskienės ir E. Šatevičienės kūrybinės inovacijos, rengiant įtraukiančias edukacines kalbos ugdymo užduotis ir lavinamąsias priemones: „Šachmatinis raidžių žaidimas“, „Aš – kino filmo kūrėjas“, „Linksmieji raidžių varžtai“, „Kuriu reklamą“ ir kt. „Kodėlčiukų“ grupės projekte „Mažųjų lietuvaičių viktorina“ mokytojos D. Osipovič, M. Raudonienė, pasitelkusios interaktyviąją lentą, sukūrė viktoriną „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą“. Ugdytiniai atsakė ne tik į mokytojų, bet ir į tėvelių, kitų įstaigos bendruomenės narių vaizdo siužetuose užduodamus klausimus apie Lietuvą, atliko kitas komandines užduotis. Ypač daug džiugių emocijų ugdytiniams sukėlė išmaniųjų bitučių kelionė po Vilnių: ugdytiniai pasiskirstę į dvi komandas turėjo valdyti bitutes (viena jų valdoma ranka, kita – mobiliuoju telefonu), apskaičiuoti ir užprogramuoti išmaniojoje bitutėje žingsnius, kad pasiektų kelionės tikslą. „Gudručių“ grupės priešmokyklinukai kartu su mokytojomis Ž. Kučinskiene, D. Čaplinskiene, logopede J. Bartašiene keliavo į „Išminčiukų biblioteką“. Ugdytiniai, pasiskirstę į mokslinčių, pasakorių, kalbininkų ir žurnalistų komandas, atskleidė paslaptingą knygų pasaulį, susipažino su knygos atsiradimo istorija ir pasinėrė į užduočių kraiteles, atliko įvairias kalbos ugdymo užduotis.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdytiniai taip pat atrado lietuvių kalbos lobynus. „Spindulėlių“ grupės projekte „Mankštiname pirštelius – gražiai tariame žodelius“ mokytojos A. Armonienė, I. Polubenko panaudojo įvairius metodus ir priemones, skatinančias vaikus kurti, statyti, spręsti inžinerinius iššūkius ir tobulinti kalbos įgūdžius, meninius gabumus. Per veiklas ugdytiniai stebėjo įvairius statinius, aiškinosi, kas juose gyvena. Tiek namuose kartu su tėveliais, tiek per projektinę veiklą ugdytiniai pasinėrė į kūrybinę-inžinerinę veiklą ir pasitelkdami įvairias konstrukcines, kūrybines priemones projektavo ir konstravo savo namus. „Švyturėlių“ grupės projekte „Raideles aš suradau, į žodelį surinkau“ mokytojos I. Stankevičienė, R. Kučmienė ir ugdytiniai leidosi į kelionę ieškoti pasakos. Kelionės metu ugdytiniai įgarsino pasaką „Varna ir sūris“, išmaniojoje lentoje atliko vienaskaitos, daugiskaitos, prielinksnių (ant, už, po) vartojimo užduotis, pasinėrė į įvairias pedagogių paruoštas STREAM kūrybines užduotis su smėliu, žvake, segtukais ir kt.

 

„Vieversėlių“ grupės projekte „Pelėdžiukų mokyklėlė“ mokytojos J. Balčiūnienė, A. Abraškevičiūtė ir ugdytiniai atsidūrė raidžių pasaulyje. Interaktyvioje lentoje ugdytiniai vardijo raides ir atliko užduotį „Raidė – paveikslėlis“, žaidė kalbos ugdymo žaidimus „Raidžių pyragas“ ir sudėliojo žodelius „Kalba“, „Raidė“. Pasitelkę gamtinę medžiagą pasinėrė į kūrybinę STREAM veiklą ir dėliojo įvairias raides iš kriauklių, gilių kepurėlių. „Verpstelių“ grupės ugdytiniai ir mokytojos O. Gaižutienė, L. Sadauskienė burtininkų kalbos laboratorijoje „Šakar makar“ nusikėlė į magijos pasaulį. Mažieji burtininkai įvardinę pateiktų daiktų pavadinimus ir raides padėjo išvirti stebuklingą viralą burtažodžiui atstatyti, pasitelkę vaizdinę metodinę priemonę „Raidžių kepurėlės“ žibintuvėlių šviesoje atrado įvairias raides, atliko bandymus „Slaptas rašalas“ ir žvakės šviesoje įžvelgė įvairių raidžių kontūrus, atliko eksperimentą „Išsiveržęs ugnikalnis“ ir kitas STREAM užduotis. Knygelių mylėtojai, „Pasagėlių“ grupės ugdytiniai, projekte „Stebuklinga kelionė į knygelių šalį“ apžiūrėjo įvairias knygeles, jas suskirstė pagal žanrą, kartu su mokytoja N. Rusevičiūte, atlikusia Kakės Makės vaidmenį, atrado gyvūnus ir žaidė žaidimą „Kas gyvena vandenyje, sausumoje, ore“, įtvirtino raidžių pažinimą muzikiniame žaidime „Raidžių kilimas“ ir įvairiomis žaismingomis užduotimis skatino taisyklingą lietuvių kalbos vartojimą.

 

 

Pačių mažiausių įstaigos ugdytinių projektinės veiklos buvo ne mažiau spalvingos ir išradingos. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai ir mokytojos J. Šernienė, R. Milerienė atliko knygelės „Kapt, kapt, kapt“ inscenizaciją. Žaidė pirštukų žaidimus, skaičiavo lašelius, stengėsi įvardinti daiktavardžius, atsakydami, kur lašelis nukrito. „Čiauškučių“ grupės projekte „Su Pagranduku gražią kalbą atrandu“ ugdytiniai ir mokytojos R. Slaščiova, B. Bricun ieškojo pasimetusių pasakos herojų, juos atradę įvardijo gyvūnų pavadinimus, per planšetinį kompiuterį klausėsi gyvūnų balsų, žaidė pirštukų žaidimus ir pasitelkę pedagogių kūrybos lėlių teatro priemones stebėjo pasaką „Pagrandukas“. Per „Linksmučių“ grupės projektą „Aš linksmutis juk esu – žalią pasaką seku“ ugdytiniai, padedami mokytojai E. Pugžlytei, socialinei pedagogei A. Valkauskienei, patys pabandė kurti žaliąją pasaką: dėliojo pasakos priemones ir personažus, juos įvardijo, skaičiavo gėlytes, dainavo daineles, atrado daug spalvų, susipažino su pirmosiomis raidėmis A, B, C. „Pabiručių“ grupės ugdytiniai ir mokytojos J. Ramonaitė, E. Šulskienė nusikėlė į muzikinę pasaką „Tilidūda“. Klausydami dainelės „Aš turėjau gaidį“ ugdytiniai apžiūrėjo naminius gyvūnus, aiškinosi sąvokas „daug“, „mažai“, pabandė pamėgdžioti naminių gyvūnų skleidžiamus garsus, pūsdami spalvotas plunksnas lavino kalbinį kvėpavimą ir mankštino veido raumenis, įvardijo matomas spalvas.

 

 

Įgyvendinant projektą „Mažasis kalbos tyrinėtojas“ įstaigos ugdytiniai ir jų tėveliai bei kiti šeimos nariai prisijungė prie Lietuvių kalbos dienų iniciatyvos, siekiant populiarinti lietuvių kalbą tarp jaunimo. Įstaigoje buvo organizuojama kūrybinių darbų paroda „Atverkime kalbos turtus“. Pasitelkdami skirtingas piešimo technikas įstaigos ugdytiniai ir jų šeimos nariai piešė įvairius kūrybinius darbus ir kūrybiškai įkomponavo piešinį apibūdinančius būdvardžius. Ugdytinių ir jų šeimos kūrybinių darbų paroda buvo eksponuojama įstaigos vidiniame kiemelyje ir interneto svetainėje www.manokraštas.lt, todėl visi įstaigos bendruomenės nariai galėjo pasidžiaugti ugdytinių meninės veiklos rezultatais ir kūrybinių darbų įvairove.

 

 

Projekto organizacinė-kūrybinė komanda – direktorės pavaduotoja ugdymui S. Keršienė, mokytojos E. Navardauskienė, I. Stankevičienė – neapsiribojo lietuvių kalbos renginiais, kuriuose dalyvavo tik įstaigos bendruomenės nariai, įgyvendintas dar vienas projekto tikslas – skatinti įstaigos ir visos šalies pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą. Taigi, projekto metu taip pat organizuota Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) metodinių priemonių paroda, skirta Pranciškaus Skorinos metams paminėti „Mažais žingsneliais į gražią kalbą“. Parodoje devyni mūsų įstaigos pedagogai ir dvidešimt pedagogų iš visos šalies pristatė kūrybines inovacijas bei savo kurtas vaizdines metodines priemones, kurios gerina vaikų sakytinės / rašytinės kalbos įgūdžius. Parodos organizacinė-kūrybinė komanda parengė parodos metodinį leidinį, kuriuo pasidalijo su parodos dalyviais ir kitomis šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.