Mažais žingsneliais einame kartu įtraukiojo ugdymo link

Sandra Keršienė
,
Vilniaus l.-d. „Pasakaitė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Prasmės, atradimų ir ugdymosi sėkmės Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“ siekiame mokydamiesi vieni iš kitų ir dalindamiesi sukaupta praktine patirtimi. Nuo 2022 m. įstaigoje įgyvendindami ilgalaikį įtraukiojo ugdymo plėtros projektą „Trys žingsniai“ stiprinome mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas, kompleksinę pagalbą tėvams bei veiksmingą įstaigos ir tėvų bendravimą ir grįžtamąjį ryšį. Tęsiant projekto įgyvendinimą 2023 m. numatytos šios prioritetinės kryptys: švietimo pagalbos tobulinimas, Vaiko gerovės komisijos stiprinimas, universalaus dizaino ugdymuisi principų integravimas, įtraukios kultūros, grįstos pasitikėjimu, puoselėjimas, kolegialaus bendradarbiavimo didinimas. Įgyvendinami įtraukųjį ugdymą einame link geros mokyklos kūrimo. Tyrimai rodo, kad įtraukusis ugdymas yra naudingas visiems ugdytiniams, ne tik turintiems SUP, taip gerinant bendrą ugdymo kokybę, tačiau labai svarbu numatyti svarbiausias kryptis, prie kurių turi būti nuolatos dirbama ir stengiamasi rasti veiksmingiausias priemones bei veiklas, padėsiančias visiems vaikams patirti ugdymo(si) sėkmę. Šių tikslų galime siekti dalindamiesi gerosiomis ugdymo įstaigų įtraukties švietime praktikomis.

 

Koordinuojant Vilniaus Pašilaičių ir Justiniškių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Sutartinis“ veiklą kilo idėja sukurti erdvę ikimokyklinių ugdymo įstaigų partnerystėms, kurių metu kartu galėtume spręsti konkrečius ugdymo iššūkius, mokytis kūrybiškai ir šiuolaikiškai kurti bei įgyvendinti ugdymo turinį. Bendradarbiaudami siekiame darželių pažangos ir 2022–2023 m. m. įgyvendiname pažangos projektą „AUK kartu“. Ypač daug dėmesio skiriame A – atvirumui mokymuisi; U – ugdymui kiekvienam; K – kūrybai ir inovacijoms. Įgyvendindami pažangos projektą bendradarbiaujame su įvairiomis Vilniaus miesto švietimo įstaigomis ir institucijomis. 2023 m. kovo 28 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“ organizavome įtraukiojo ugdymo praktinės patirties sklaidos renginį „Šiuolaikinės ugdymo strategijos ir priemonės – kelias į kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę“, kurio tikslas – stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, vadovų kompetencijas įtraukiajam ugdymui. Renginyje praktinės patirties sėmėsi daugiau kaip 70 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų iš įvairių Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

 

Pirmoje renginio dalyje įžanginį žodį tarė mūsų įstaigos direktorė Lina Toločkienė ir pakvietė įstaigos vaikučių ansamblį padovanoti sveikinimą, dainų pynę „Mano Vilnius“. Aš, darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, pasidalinau mūsų įstaigos gerąja patirtimi, kokiais žingsniais ir priemonėmis kuriame įtraukiojo ugdymo kultūrą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė pristatė pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą (PEPIS).

 

Antroje renginio dalyje gerąja praktine patirtimi dalinosi Justiniškių ir Pašilaičių metodinio būrelio „Sutartinis“ švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai. Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ mokytoja Edita Navardauskienė ir psichologė Raminta Gudelytė-Bagdonė pristatė įstaigos specialistų parengtą bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo programą „Mažieji jausmų tyrinėtojai“. Pedagogės atkreipė dėmesį į neuroedukaciją vaikams, pasidalino praktine patirtimi organizuojant įvairius dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) žaidimus. Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ logopedė Jevgenija Bolut ir psichologė Vilija Zubkauskienė pristatė gerąją švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo patirtį įgyvendinant edukacinį projektą „Vaikystės puslapiai“. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ specialioji pedagogė Kristina Budrytė, socialinė pedagogė Edita Jasiulė ir logopedė Žaneta Šadbaraitė-Grigienė išryškino vaikų dėmesio lavinimo ypatumus. Specialistės dalinosi praktine „kibiro“ metodo taikymo pagal Giną Davies „Attention autism“ patirtimi. Vilniaus darželio-mokyklos „Vilija“ logopedės Janina Orševska ir Ana Zaidfudim akcentavo įvairių logopedinių priemonių ir metodų taikymo naudą, ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ psichologė ir specialioji pedagogė Joana Vetočkina pristatė darželyje sukurtą ramybės kampelį „Ramybės oazė vaikams“ ir aptarė šios erdvės naudą, pateikė praktinių patarimų, kokiomis priemonėmis papildyti ramybės kampelį. Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ logopedė Liudmila Karklelienė atskleidė, kaip naujai perskaityti senas pasakas. Logopedė, žaismingai pasakodama pasaką „Trys paršiukai“, įtraukė visus renginio dalyvius į pasakos siužetą, pristatė įvairias lavinamąsias užduotis, kurias galima įtraukti sekant pasaką.

 

Trečioje renginio dalyje praktine patirtimi dalinosi kitų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų vadovai ir specialistai. Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva  supažindino dalyvius su S. Kneipo sveikatinimo filosofija ir pasidalino praktine patirtimi, kaip S. Kneipo metodiką pritaikyti darželyje ir sužaisminti ugdymo procesą. Renginio metu dalyviai taip pat pasisėmė patirties, kaip Vilniaus Šilo mokyklos specialistai organizuoja pradinių klasių mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą(si) už mokyklos ribų. Mokyklos specialioji pedagogė Rūta Mikalauskienė pristatė alternatyviosios komunikacijos panaudojimo galimybes. Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ psichologė Ignė Latvienė ir meninio ugdymo pedagogė Reda Vainorė atkreipė dėmesį į terapinių pasakų pasitelkiant penkis pojūčius reikšmę. Pedagogės pakvietė visus dalyvius dalyvauti praktiniame socialinio emocinio ugdymo užsiėmime ir išgirsti muziką kitaip, sekant terapinę pasaką „Pelėda Drūlija“. Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio logopedė Indrė Stravinskienė pristatė inovatyvias kalbos ugdymo priemones, skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių rinkinio „EduSensus“ žodžių žaidimus ir informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą logopedo darbe. Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ logopedė Giedrė Malčienė ir psichologė Beata Pučinskaitė akcentavo struktūruoto ugdymo galimybes ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro bei aktyvumo ir dėmesio sutrikimų. Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“ logopedė Asta Miškinienė ir mokytoja Olga Preikšienė dalinosi praktine patirtimi, kaip pritaikyti kūrybines priemones judant įtraukiojo ugdymo link. Pedagogės pademonstravo savo kūrybos priemones „Prakalbinti akmenukai“ ir „Spalvota gėlė“, kurios ne tik ugdo dialoginę kalbą, plėtoja žodyną, bet ir lavina dėmesį, fantaziją, suteikia vaikams daug teigiamų emocijų.

 

Įtraukiojo ugdymo renginio pabaigoje visiems pranešėjams buvo įteikti Vilniaus miesto savivaldybės padėkos raštai, visi dalyviai turėjo galimybę pasivaikščioti po įstaigos edukacines vidaus ir išorės erdves bei apžiūrėti sukurtus kūrybinio mąstymo ugdymo kontekstus netradicinėse darželio erdvėse – koridoriuose. Džiaugiamės, kad renginio metu pavyko suburti didelę dalį Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, specialistų, viliamės, kad pedagogai pastiprino įtraukiojo ugdymo kompetencijas, išsinešė gerų įžvalgų ir patirties.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.