Matematikos pamokos kitaip

Audronė Buzienė
,
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus g-jos direktorė, projekto vadovė

Kaip sudominti dabartinius paauglius mokytis matematikos, kad jiems tai būtų įdomu ir patrauklu, kaip motyvuoti mokytojus keisti požiūrį į pamokose taikomus metodus ir priemones? Tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieško Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų bendruomenės. Jau antrus metus šiose ugdymo įstaigose įgyvendinamas projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ (2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“). Projekte dalyvauja mūsų ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų 9–10 (I–II gimnazijos) klasių mokiniai ir jų matematikos mokytojai. Kaip konsultuojantį partnerį pasirinkome Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, kurios 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis.

Šiuolaikinei mokymo(si) aplinkai sukurti įrengtos išmaniosios klasės, kuriose pamokas galima vesti interaktyviai. Moderni mokymo(si) aplinka padeda lengviau sudominti mokinius ir įtraukti į matematikos mokymosi procesą, padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdyti savarankiškumą, skatinti ieškoti, įgytas žinias pritaikyti praktikoje, diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant.

 

Iššūkis matematikos mokytojams – kompetencijos, kurių reikia, norint savo pamokose taikyti interaktyvias mokymo(si) priemones. Pedagogai dalyvavo tam skirtuose mokymuose, stebėjo vieni kitų pamokas visose trijose projekte dalyvaujančiose gimnazijose. Ko gero, pats sudėtingiausias uždavinys projekte – suaugusio žmogaus apsisprendimas greitai ir intensyviai mokytis ir dirbti pamokose kitaip, nei esame įpratę. Labai svarbu, kad mokytojas turėtų profesinių ambicijų tai daryti, o jo aplinka padėtų, skatintų, palaikytų ir kartu keltų aukštus lūkesčius. Projektui įpusėjus, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje tapo aišku, kad viena išmanioji klasė netenkina mokinių ir mokytojų poreikių dirbti interaktyvioje aplinkoje. 2019 m. pradžioje įrengta dar viena tokia klasė. Šiandien jau matyti akivaizdus abiejų Širvintų rajono gimnazijų matematikos mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencijos augimas. Didžiuojuosi kolegomis matematikos mokytojais, džiaugiuosi, kad gimnazistai turi galimybę matematikos mokytis interaktyviai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.