Leidinys, kuris moko mus į ugdymo procesą įtraukti skirtingų poreikių turinčius vaikus

Šių metų lapkričio 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytas elgesio ir emocinių problemų ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais. Priedo paskirtis – įtraukti SUP turinčius vaikus į bendrą sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymosi procesą grupėje. SUP turintiems vaikams ypač aktualu ugdytis emocinių ir elgesio sunkumų įveikimo gebėjimus, bet neretai dėl pedagogų kompetencijos ir gerai parengtų ugdymo priemonių stokos šie vaikai nedalyvaudavo bendravimo valandėlėse. Pedagogams stigo patirties organizuoti bendravimo valandėles taip, kad jose pagal savo galimybes galėtų dalyvauti skirtingų gebėjimų vaikai. Programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su SUP turinčiais vaikais, iš esmės keičia situaciją.

 

Priedas parengtas remiantis įtraukiojo ugdymo filosofija. Remiantis šia filosofija vaikų skirtybės suprantamos kaip natūrali įvairovė, kaip naujos galimybės, o ne kaip trūkumas. Būtinas visos ugdymo įstaigos persitvarkymas (tiek turinio, tiek ugdymo organizavimo, tiek santykių ir aplinkos), prisitaikant prie kiekvieno vaiko skirtybių ir poreikių, siekiant, kad kiekvienas taptų lygiaverčiu ugdymo įstaigos bendruomenės nariu ir sėkmingai ugdytųsi. Ieškant skirtingų ugdymo modelių, formų, strategijų, būdų, aplinkų, sąveikų, siekiama pašalinti barjerus, kurie trukdo vaikams ugdytis bendrame sraute.

 

Priede pateikta ugdymo medžiaga remiasi universalaus ugdymo strategija. Remiantis šia strategija vaikai neskirstomi į atskiras grupes pagal specialiuosius poreikius ar pasiekimus, siekiama visus įtraukti į bendrą ugdymo procesą. Tuo tikslu kiekvienai programos „Zipio draugai“ užduočiai pateikiamos įvairaus sudėtingumo alternatyvios veiklos ir priemonės, nenurodant, kokių SUP turinčiam vaikui skirta viena ar kita veikla. Alternatyvias veiklas ir priemones vaikams pedagogas pasiūlo atsižvelgdamas į kiekvieno asmeninius gebėjimus bei bendravimo galimybes. Parama vaikui teikiama čia pat, per bendrą veiklą. Priede pasiūlyti tokie ugdymosi būdai, kurie naudingi SUP turintiems vaikams, drauge jie padidina kiekvieno vaiko ugdymosi veiksmingumą (pvz., vaizdumas, skirtingi komunikavimo būdai).

 

Vesdamas originalias „Zipio draugų“ valandėles ir naudodamasis priedu, pedagogas gali suplanuoti kelių lygių veiklas, kai grupėje yra keletas skirtingo lygio gebėjimus ir skirtingas bendravimo galimybes turinčių vaikų, nes priede išmaniai pateikta tam reikalinga medžiaga. Įgyvendinant šias veiklas gali prireikti auklėtojo padėjėjo ar specialisto pagalbos, tačiau visi vaikai gali sėkmingai dalyvauti toje pačioje valandėlėje. Priede siūlomi ugdymo būdai ir priemonės parengti taip, kad skatintų priimti skirtybes, ugdytų vienas kitą paremiantį vaikų elgesį.

 

Priedą gali naudoti programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją jau turintys pedagogai. Jį gali taikyti tiek su SUP turinčių vaikų grupėmis dirbantys pedagogai, tiek pedagogai, į kurių grupes integruoti keli SUP turintys vaikai. Pedagogams, ketinantiems taikyti programos „Zipio draugai“ priedą, VšĮ „Vaiko labui“ nuo 2018–2019 m. m. organizuos mokymus.

Programos „Zipio draugai“ priedą pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais, parengė programos „Zipio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (Jungtinė Karalystė), Lietuvos ugdymo sistemai pritaikė programos „Zipio draugai“ vykdytojai Lietuvoje VšĮ „Vaiko labui“. Priedo pritaikymo ir leidybos darbus parėmė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija „British Chamber of Commerce“.

 

Ona MONKEVIČIENĖ, Aurelija OKUNAUSKIENĖ

 

Daugiau informacijos:

VšĮ „Vaiko labui“,

Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius,

tel. +370 699 20 223 arba (8 5) 212 1407,

aurelija.ok@vaikolabui.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.