Jei nori rasti gyvenimo kelią…

Alfonsas Kairys
,
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Paprastai esti taip, kad stenduose atsispindi ugdymo įstaigų gyvenimas. Užeini į mokyklą, žvilgteli į sienas ir pamatai, kuo alsuoja ši Žmogaus Žmogumi paruošimo gyventi įstaiga. Taip yra ir Trakų r. Lentvario pradinėje, vienoje skaitlingiausių tokio tipo šalies mokyklų. Mokyklos direktorės Onos Ramanauskienės (o ir visos administracijos) paskatinti mokytojai atsiliepia į Gyvenimo naujienas.

 

Į tave žvelgia „Mokyklos geriausieji“: tai mokinių ir mokytojų įvairiuose renginiuose – olimpiadose, konkursuose, varžybose – gauti apdovanojimai: diplomai, padėkos raštai. Juos net suskaičiuoti būtų sunkoka. Kitame stende vaikučiai vienas kitam tiesia ranką, lyg sakydami: „Būkime tolerantiški vieni kitiems“, stende „Apie mus rašo“ (o rašo ne tik rajono, bet ir šalies spauda: „Lietuvos aidas“, „Reitingai“, „Švietimo naujienos“, „Voruta“, „Trakų žemė“ ir kt.) pateikiama medžiaga apie mokyklos gyvenimą, primenami 2017 m., kai mokiniai kartu su pedagogais padirbdino neįprasto dydžio atviruką, skirtą Lietuvai (jo aukštis ir plotis – 2,50 m): jame surašyti dar neįgudusio pirmokėlio ranka ir aukštesniųjų klasių mokinių linkėjimai savo šaliai, mėlyno Nemuno vingiui… Mokyklos fotografai ir dailininkai įamžina savo gimtinę Lentvarį, Lietuvos širdį – Vilnių, neužmirštamos ir svarbiausios Lietuvos šventės – Vasario 16-oji, Kovo 11-oji…

 

Na, o mokykloje jau dvyliktus metus veikiantis Jaunųjų žurnalistų būrelis, atsiliepdamas į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos ugdymo įstaigose ir analoginį Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raginimą, nutarė įrengti stendą pirmosioms knygoms ir savo laikraščio „Smalsutis“ daugiau nei dešimtmečiui paminėti.

 

Stende, pavadintame „Jei nori rasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose“ (Juozas Tumas-Vaižgantas) eksponuojamos pirmųjų knygų viršelių nuotraukos ir trumpi turinių aprašai: be abejo, pirmasis į mus žvelgia 1547 m. Martyno Mažvydo „Katekizmas“, toliau Jono Bretkūno „Postilė“ („Postilla, tatai esti trumpas ir prastas išguldimas euangeliu“) (1591 m., Karaliaučius) ir 1620 m. Konstantino Sirvydo išleistas pirmasis lietuvių kalbos žodynas „Dictionarium trium linguarum“, po 33-ejų metų Karaliaučiuje Danieliaus Kleino išleista pirmoji lietuvių kalbos gramatika „Grammatica Litvanica“, pirmoji pasaulietinės literatūros vertimo į lietuvių kalbą ir pirmoji grožinės literatūros knyga – Jono Šulco „Ezopo pasakėčios“ (1706 m.), pirmasis grožinės literatūros kūrinys – Kristijono Donelaičio „Metai“ (kūrinys pirmą kartą paskelbtas 1818 m.), 1845 m. Peterburge išleistas Simono Daukanto „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, Augusto Šleicherio pirmoji mokslinė lietuvių kalbos gramatika „Litauische Grammatik“ (1856 m., Praha), 1868 m Tilžėje išleista Motiejaus Valančiaus „Vaikų knygelė“, Jono Jablonskio pirmoji norminė lietuvių kalbos gramatika „Lietuviškos kalbos gramatika“ (1901 m., Tilžė).

 

Kadangi 2022-ieji yra paskelbti Pranciškaus Skorinos metais, tai aukščiau įvardintas nuotraukas puošia ir jo vardas: juk 1522 m. Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė, o joje išleista pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje knyga „Mažoji kelionių knygelė“, parašyta rusėnų kalba.

 

Stendo ekspozicija parengta iš Jaunųjų žurnalistų būreliui Valstybinės kalbos komisijos padovanoto kalendoriaus „Kalendorius, skirtas Pranciškaus Skorinos metams, „Pirmosios knygos“ medžiagos.

 

Stende galime pamatyti ir senąsias lietuviškas knygas, kurias sukaupė žurnalistai. Seniausia eksponuojama knyga (jai 163 metai) – tai Motiejaus Valančiaus „Giesmynas“, Motiejus Wolonczewsi, Žemajcziu Wiskupas (Religinės giesmės ir psalmės), 1859; M. Valančiaus „Palangos Juzė“, Vilnius, Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 1907; Antano Baranausko „Pasikalbėjimas Giesmininko su Lietuva“, Kaunas, spaustuvė M. Sokolovskio ir A. Estrino, 1908; Vinco Kudirkos „Raštai“, tomas V., Tilžė, 1909; Rygiškių Jono (Jono Jablonskio) „Mūsų Žodynėlis“, Lietuvių spaustuvė Voroneže, 1918; Keturakio „Amerika Pirtyje“, Kaunas, 1921; Liudo Giros „Lietuvių rašybos vadovėlis“, Kaunas, Ottov. Mauderodės spaustuvė Tilžėje, 1922; „Lietuvių kalbos rašybos vadovėlis su kirčiuotu žodynu“, sudarė A. Kalnius, Z. Kuzmickis, J. Talmantas, Kaunas, „Šviesos“ spaustuvė, 1938; „Kirčiuota lietuvių literatūros chrestomatija“, sudarė V. Kamantauskas, Kaunas, spausdino akcinė „Ryto“ bendrovė Klaipėdoje, 1929; P. Mašioto „Šiltieji ir karštieji kraštai“, Kaunas, „Spindulio“ b-vės spaustuvė, 1930; 1931 metų kalendorius, Kaunas, „Spindulio“ b-vės spaustuvė, 1931; K. Sideravičiaus „Nuo Durbės iki Žalgirio“, Maskva, Lietuvos TSR valstybinė leidykla, 1944. Atkreipi dėmesį ir į spaustuves, kuriose gyvastį rado šie leidiniai: Karaliaučius, Tilžė, Vilnius, Kaunas, Voronežas, Maskva…

 

Į stende esančias knygas galima ne tik pasižiūrėti, bet ir paliesti bei pasklaidyti, vadovui leidus, galima prisiliesti prie lietuviško žodžio ištakų…

 

Kitas čia pat esantis stendas „Smalsutis“ – smalsiems, smalsiems, smalsiems“ pasakoja jau dešimtmetį peržengusio mokykloje leidžiamo laikraščio istoriją. 2010 m. gruodį išleistas pirmasis šio laikraščio numeris. Jo redakciją sudarė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai. Laikraštis, pristatydamas save, pristatė ir savo mokyklą, rašydamas, kad „Trakų r. Lentvario pradinę mokyklą įsteigė Trakų rajono savivaldybė dviejuose Lentvaryje esančiuose pastatuose 1998 metais. Mokykloje dirba 25 mokytojai ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai, mokosi 310 mokinių. Mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, edukologijos (švietimo vadyba) magistrė (2005 m.)“.

Mokykloje vaikai leidžia laikraštį

Taip pat pranešama, kad laikraštyje bus pateikiama mokyklos mokinių kūryba, rūpinamasi taisyklingu lietuvių kalbos vartojimu, skaitytojai labiau pažins savo gimtinę Lentvarį, jo apylinkes, gražesnius Lietuvos, pasaulio kampelius, atsidurs įdomybių pasaulyje, spręs įdomius kryžiažodžius, o patys jauniausieji galės spalvinti piešinėlius, nes tik spalvoti jie yra gyvi…

Praėjo daugiau nei dešimt metų – pažadas tęsiamas…

Stende matomi tik keli šio mokinių mėgstamo ir internetinėje www.klevualeja.lt erdvėje esančio „Smalsučio“ numeriai. Visi laikraščio egzemplioriai saugomi mokyklos bibliotekoje.

 

P. S. Su stendų medžiaga gali susipažinti visų Trakų rajono (ir ne tik Trakų) ugdymo įstaigų mokiniai. Juos kviečia skelbimas: „Pirmame mokyklos aukšte veikia Jaunųjų žurnalistų būrelio parengta paroda, kuri supažindins Jus su pirmosiomis knygomis, primins laikraščio „Smalsutis“ atsiradimo istoriją. Paroda laukia Jūsų ŽVILGSNIO!“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.