Išeitis tėvams – ribas plečiantis visos dienos mokyklos modelis

Dažniems tėvams, turintiems mokyklinio amžiaus vaikų, tenka susidurti su problema – kur palikti viduryje dienos pamokas baigiančius pradinukus ar priešmokyklinio amžiaus vaikus. Galbūt šį galvos skausmą tėvams gali padėti išspręsti visos dienos mokykla?..

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, 2018 m. pradėjo kurti visos dienos mokyklos koncepciją ir jos įgyvendinimo modelį. Paminėtina tai, kad visos dienos mokyklos samprata ir jos įgyvendinimas priklauso nuo šalies kultūros, ugdymo tradicijų, bendro socialinio, ekonominio ir politinio konteksto. Bendri šio modelio lūkesčiai: geresni mokymosi rezultatai, individuali mokymosi pažanga, mokinių pasitenkinimas ir motyvacija, socialinė įtrauktis ir lygios galimybės, formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė, mokyklos atsivėrimas bendruomenei. Rengiant visos dienos mokyklos koncepciją domėtasi praktika užsienio šalyse.

unsplash.com nuotr.

Visos dienos mokyklos modelio lūkesčiai pasiteisino – tai veiksmingas būdas plėtoti teikiamų paslaugų vaikams ir šeimoms pasiūlą, spręsti vaikų ugdymo, socializacijos, taip pat tėvų darbo ir šeimos pareigų derinimo klausimus.

Bandomojo modelio rezultatai

 

Visos dienos mokyklos modelis praėjusiais mokslo metais pirmiausia išbandytas 38 Lietuvos mokyklose. Pradinukais iki 17 ar net iki 19 val. rūpinosi pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. Vaikai mokykloje ne tik buvo prižiūrimi ir galėjo paruošti pamokas, bet ir lankyti įvairius būrelius, sportuoti, pažaisti ir ramiai pailsėti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nusprendė plėsti visos dienos mokyklos modelį, kad jį galėtų taikyti ir kitos ugdymo įstaigos.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičiaus džiaugiasi pavykusia iniciatyva: „Visos dienos mokyklos modelis sėkmingai veikia – praėjusiais mokslo metais 38 Lietuvos mokyklose pradinukų tėvai galėjo ramiai dirbti žinodami, kad jų vaikai visą darbo dieną bus užimti ir saugūs, galės pasiruošti rytdienos pamokoms, atskleisti savo pomėgius ir smagiai praleisti laiką su bendraamžiais. Siekiame, kad tokios galimybės atsirastų ir kitose Lietuvos mokyklose.“

 

Visos dienos mokyklos modelio lūkesčiai pasiteisino – tai veiksmingas būdas plėtoti teikiamų paslaugų vaikams ir šeimoms pasiūlą, spręsti vaikų ugdymo, socializacijos, taip pat tėvų darbo ir šeimos pareigų derinimo klausimus. Pagal visos dienos mokyklos modelį dirbusioms mokykloms pavyko pasiekti tikrai gerų rezultatų: pagerėjo mokinių pasiekimai, ypač individuali pažanga. Mokiniams sudarytos sąlygos rinktis įvairesnius ugdymosi metodus, organizuojant ugdymą labiau atsižvelgta į mokinių individualius poreikius, padidėjo mokymosi ir švietimo pagalbos prieinamumas, daugiau laiko skirta mokinių fiziniam aktyvumui ir sveikatos įgūdžiams ugdyti. Taip pat pagerėjo mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas ugdymo procese, kokybiškiau ugdomos mokinių socialinės ir emocinės kompetencijos, pagerėjo mokinių savijauta ir mokyklos mikroklimatas. Visos dienos mokykla padėjo jautriausioms mokinių grupėms – socialinę riziką patiriantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, sugrįžtantiems iš užsienio vaikams: dauguma mokyklų įtraukė šių grupių vaikus į visos dienos mokyklos veiklas.

Išbandant visos dienos modelį mokykloms daugiausia sunkumų kilo dėl maitinimo organizavimo, transporto tvarkaraščių suderinimo, patalpų pritaikymo ugdymui visą dieną.

 

Išbandant visos dienos modelį mokykloms daugiausia sunkumų kilo dėl maitinimo organizavimo, transporto tvarkaraščių suderinimo, patalpų pritaikymo ugdymui visą dieną. Džiugu, kad spręsti šiuos iššūkius padėjo savivaldybės: dalis savivaldybių finansavo pavakarius visiems visos dienos mokyklą lankantiems mokiniams, padėjo suderinti mokinių vežiojimo grafikus, skyrė lėšų patalpoms pritaikyti. Visos dienos mokyklos veiklos planavimo, organizavimo, patalpų pritaikymo klausimais mokyklas konsultavo ekspertų grupė: edukologai, mokyklų veiklos tobulinimo, švietimo vadybos ekspertai, visuomenės sveikatos specialistas, architektas. ŠMSM finansavo 34 mokytojų padėjėjų etatus.

Žvilgsnis į mokyklas

 

2018 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) inžinerijos licėjuje gauta 414 pradinių klasių mokinių tėvų prašymų dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo. Atsižvelgus į prašymų gausą licėjuje suformuota 15 visos dienos mokyklos grupių, kurias lankė iš viso apie 360 mokinių. Daugiausia vaikai mokykloje laiką leido iki 16–17 val., dalis – iki 18 val.

Iš VGTU inžinerijos licėjaus interneto svetainėje pateiktų visos dienos mokyklos grupių veiklos tvarkaraščių matyti, kad šiuo laiku mokiniai gali atlikti namų darbus, vyksta ir įdomiųjų veiklų, pavyzdžiui, moksliniai bandymai, filmukų peržiūra, aptarimas, šokiai, mankšta. Taip galima žaisti stalo žaidimus, konstruoti, užsiimti aktyvia veikla lauke arba sporto salėje, žaisti, dėlioti dėliones, lipdyti, piešti, lankstyti, vyksta skaitymo pusvalandis (tyliai individuliai / balsu grupėje), mokytojos skaitymai, pokalbiai, skaitytų knygų aptarimas, diskusijos, „Gudručio“ klubas – darbas su gabiais mokiniais. Matyti, kad laikas šioje mokykloje išnaudojamas tikrai turiningai ir veiklos suteikia mokiniams nemažai naudos.

 

Štai Molėtų progimnazijoje per visos dienos mokyklos grupės veiklas ruošiami namų darbai, kompensuojamos mokymosi spragos (dalykų konsultacijos po pamokų), tenkinami individualūs neformaliojo ugdymo poreikiai, lavinami bendrieji gebėjimai, propaguojama sveika gyvensena, vykdoma socialinė priežiūra, organizuojamas laisvalaikis, mokoma prasmingai ir įdomiai leisti laisvą laiką, ugdomos pažinimo, kūrybingumo ir socialinės kompetencijos, formuojamos vertybinės ir pilietinės nuostatos, skatinama pasitikėti savimi. Per visos dienos mokyklos grupės veiklas organizuojamos sportinių žaidimų popietės, garsiniai knygų skaitymai, refleksijos „Arbatos klube“, interaktyvūs žaidimai, individualios veiklos / saviraiška (pavyzdžiui, kulinarijos kabinete). Šioje mokykloje skaičiai kuklesni – 2018 m. visos dienos mokyklos grupę lankė 18 mokinių, tai sudarė 5 proc. visų progimnazijos auklėtinių. Poreikis lankyti sudarė 11 proc. visų mokyklos mokinių. Įgyvendinant visos dienos mokyklos modelį progimnazijai teko susidurti su maitinimo ir mokinių, kurie gyvena toliau kaip 3 km iki mokyklos, pavėžėjimo problemomis.

 

Vilniaus Antakalnio progimnazijoje visos dienos mokyklos grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, organizuojama kryptinga mokomoji, pažintinė, kultūrinė, meninė, sportinė, socialinė veikla mokykloje ir už jos ribų. Grupės pedagogas teikia pagalbą mokiniui ruošiant namų darbus, skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą grupėje, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais, tėvais, organizuoja kokybišką mokinių laisvalaikį, vykdo grupės lankomumo apskaitą. Vaiko maitinimą per grupės veiklą apmoka tėvai pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius. Grupės socialiai remtinų vaikų maitinimas apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Organizuojant visos dienos mokyklos grupės darbą sudaromos sąlygos vaikui pailsėti (pertraukos, žaidimai lauke ir kt.), užtikrinti galimybę pabūti vienam ramybėje ir neformaliojo ugdymo veiklų įvairovę.

 

Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje visos dienos mokyklos grupės mokinius stengtasi įtraukti į įvairiausias veiklas. Vaikai lankėsi Šv. Elžbietos seserų kongregacijos vienuolyne, susipažino su vienuolių gyvenimo būdu ir išmoko naujų giesmių, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos muziejuje turėjo puikią galimybę susipažinti su Lietuvos paukščiais ir jų giesmėmis, vabzdžiais, gyvūnais ir net nuodingais bei valgomais grybais. Gydytoja odontologė Marija ir burnos higienistė Erika visos dienos mokyklos ugdytinius pakvietė pasižvalgyti po odontologijos kliniką. Mokiniai ne tik susipažino su pagrindinėmis dantukų priežiūros taisyklėmis, bet ir gavo dovanų knygutę „Dantuko Tuko nuotykiai“ ir dantų pastos. Laisvalaikiu vaikams puikiai padėjo atsipalaiduoti, lavinti mąstymą ir smulkiąją motoriką inovatyvi edukacinė dėlionė „LaQ“. Lietuvos šaulių sąjungos narys Edmundas Čečėta visos dienos mokyklos mokiniams pristatė, kas yra Šaulių sąjunga, kam ji reikalinga. Mokiniai susidomėjo racijomis, mokėsi, kaip įžiebti ugnį, mėgino veidus nudažyti karo spalvomis, o labiausiai jaunieji mokiniai susižavėjo šaudymu. Mažieji mokslininkai laiką leido gamtos mokslų laboratorijoje, atliko eksperimentus, tikrino, kokios medžiagos sunkesnės už vandenį, o kokios lengvesnės, matavo, per kiek laiko nuskęsta. Gimnazijos bibliotekoje vaikai skaitė knygeles per 5D televizorių, kuriame galima paliesti daiktus ir net užuosti rožių kvapą. Taip pat vaikai gali žaisti šaškėmis, po savaitės darbų nusiraminti ir atpalaiduoti baseine. Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį visos dienos mokyklos vaikučiai su džiaugsmu šoka „Jaunučių šokį“. Tai tik dalis visų visos dienos mokyklos vykdytų veiklų, bet galima susidaryti vaizdą, kad šioje gimnazijoje mokiniai tikrai nenuobodžiauja.

Visos dienos mokykla yra puiki priemonė sudaryti lygias galimybes visiems vaikams naudotis švietimo, socialinėmis, sveikatos priežiūros ir kultūros paslaugomis ir turi būti plečiama telkiant ir koordinuojant savivaldybėse skirtingų sričių paslaugas ir išteklius.

Modelis plečiasi

 

Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Kultūros ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, tėvų organizacijų atstovai, įvertinę visos dienos mokyklos modelio bandyme dalyvavusių mokyklų patirtį ir rezultatus, per liepos 11 d. ŠMSM organizuotą susitikimą sutarė, kad visos dienos mokykla yra puiki priemonė sudaryti lygias galimybes visiems vaikams naudotis švietimo, socialinėmis, sveikatos priežiūros ir kultūros paslaugomis ir turi būti plečiama telkiant ir koordinuojant savivaldybėse skirtingų sričių paslaugas ir išteklius.

Per susitikimą svarstytas svarbus klausimas – tai tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus savivaldybėse vaidmuo kuriant visos dienos mokyklą. Jis atlieka paslaugų vaikams ir jų tėvams, globėjams poreikio ir esamos pasiūlos savivaldybėje analizę, ja remdamasis gali inicijuoti visos dienos mokyklos kūrimą, taip užtikrinti koordinuotai teikiamų paslaugų poreikio patenkinimą sprendžiant vaikų ugdymo, socializacijos ir jų tėvų problemas.

Į pagalbą savivaldybėms ir mokykloms ŠMSM užsakymu yra sukurtos „Metodinės rekomendacijos visos dienos mokyklai kurti“, kuriose apibendrinta visos dienos mokyklos bandomajame projekte dalyvavusių mokyklų geroji patirtis, pateikti pasiūlymai, kaip kurti visos dienos mokyklą. Šias rekomendacijas galima rasti čia.

 

„Švietimo naujienos“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.