Gelgaudiškio „Šaltinis“ – ugdymo įstaiga ir jaukūs namai vaikams, kuriems reikia pagalbos

Dalia Kasperavičienė
,
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė

Jau penkeri metai, kaip Gelgaudiškyje ilgus metus buvusi specialioji mokykla tapo vienu iš keturių 2015 m. šalyje įsteigtų specialiojo ugdymo centrų ir pasivadino „Šaltiniu“. Norisi papasakoti apie tai, ką pavyko nuveikti per tuos penkerius metus ir kas pastaruoju metu vyksta ir/ ar pasikeitė Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre.

 

Centras, kaip ir anksčiau, ugdo intelekto negalią turinčius mokinius, o nuo 2016 m. – ir sulėtėjusios raidos vaikučius nuo 3 metų. Jiems centre yra formuojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės. Kaip ir visiems centro mokiniams, jiems teikiama visa reikalinga specialistų pagalba. Su vaikais nuolat dirba aukštą kvalifikacinę kategoriją ir patirtį turintys specialistai: specialieji pedagogai, logopedai, kineziterapeutė, gydomosios kūno kultūros specialistai, psichologai, socialinė pedagogė, medikė, masažo, hidroterapijos specialistė, mokytojo padėjėja. Vaikai lanko naujausia technika aprūpintus, puikiai įrengtus sensomotorikos lavinimo, hidroterapijos, dailės terapijos, relakso, žaidimų kabinetus. Pastarieji metai rodo, kad mažyliai dėl teikiamos pagalbos padaro didelę pažangą, pasiveja bendraamžius ir ne vienas iš centro sėkmingai išeina į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąją klasę.

 

Įsteigus Gelgaudiškyje respublikinį centrą nuo 2015 m. centras įgijo ir papildomą funkciją – tapo vienu iš keturių respublikinių metodinių centrų, kuriame parengta specialistų komanda teikia metodinę / konsultacinę pagalbą šalies ugdymo ir vaikų globos įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, socialiniams darbuotojams ir ugdytinių tėvams / globėjams intelekto bei elgesio ir / ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo(si) ir elgesio koregavimo klausimais. Komanda konsultuoja dėl individualizuotų bendrojo ugdymo programų rengimo ir ugdymo aplinkos pritaikymo, specialiųjų ugdymo ir mokymo metodų, būdų ir priemonių parinkimo sutrikimų turinčiam mokiniui, konsultuoja ir teikia pagalbą tėvams, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius.

 

Rengdama ir vesdama kvalifikacijos tobulinimo renginius centro specialistų komanda bendradarbiauja su šalies švietimo centrais, todėl seminarų dalyviai gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Registracija į renginius vyksta per „Semi+“.

Centras teikia dar vieną paslaugą – konsultuoja intelekto ir elgesio / emocijų sutrikimų turinčius mokinius iš visos Lietuvos. Mokinio konsultavimo sutartis pasirašoma nuo 1 iki 30 mokymosi dienų. Tuo laikotarpiu iš mokinio ugdymosi įstaigos mokinių registro mokinys neišbraukiamas. Jis centre lanko pamokas, mokosi, gauna visų reikalingų specialistų pagalbą, stebimos jo ugdymosi galimybės ir elgesys, siekiant atrasti paveikiausius, tinkamiausius būdus ir metodus, kad optimizuotų šių mokinių ugdymo(si) procesą, keltų jų motyvaciją keisti nepageidaujamo elgesio įpročius į pozityvius, padedančius tobulėti ir kontroliuoti savo elgesį bei emocijas. Konsultuojami mokiniai yra apgyvendinami centro bendrabutyje kartu su kitais vaikais.

Po konsultavimo mūsų centro specialistai mokinį ugdantiems pedagogams ir jo tėvams ar globėjams parengia išvadas ir rekomendacijas bei grąžina mokinį atgal į jo gyvenamąją ir ugdymosi vietą. Konsultavimas nemokamas. Konsultacijai mokiniai registruojami telefonu +370 671 84 265 arba el. paštu kasperada@gmail.com.

 

Po konsultavimo yra galimybė mokinį siuntusiai ugdymo ar globos įstaigai, taip pat tėveliams ar globėjams dalyvauti centre rengiamuose seminaruose-praktikumuose, kurių pirmoji dalis paprastai būna teorinė ir joje centro specialistai dalijasi savo gerąja darbo su sutrikimų turinčiais vaikais patirtimi, o antroji – konsultuoto mokinio atvejo analizė. Ši priemonė padeda geriau paaiškinti su problemišku mokiniu dirbantiems pedagogams, kas buvo pastebėta per konsultaciją, diskutuojama, kalbamasi ir aptariamos to mokinio tolesnio ugdymo(si) gairės ir elgesio korekcija. Tokiu būdu su mokiniu dirbantys specialistai ir jo tėvai / globėjai gali tiesiogiai konsultuotis su centro metodine komanda.

 

Visų centro rengiamų kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslas – suteikti informacijos ir praplėsti bendrojo bei specialiojo ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų turimas žinias intelekto bei elgesio ir / ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo(si) bei elgesio keitimo klausimais, taip pat pasidalyti praktiškai Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre taikomais šių mokinių elgesio korekcijos metodais ir būdais. Programos uždaviniai: pristatyti ugdymo(si) programų individualizavimo ir mokinių motyvavimo darbui per pamokas praktiką, praplėsti teorines ir praktines žinias apie elgesio ir / ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių psichologiją ir jų ugdymo(si) galimybes, metodus, supažindinti su mokinių pozityvaus elgesio skatinimo centre patirtimi, formuojant specialiųjų poreikių mokinių pozityvaus elgesio nuostatas, pasidalyti patirtimi, kaip centre siekiama elgesio problemų turinčius mokinius motyvuoti mokytis ir spręsti elgesio problemas per pamokas, parodyti, kaip laiku suteikta kompleksinė pagalba palengvina jų ugdymąsi ir pagerina šių vaikų gyvenimo kokybę.

 

Na, ir pabaigai šiek tiek statistikos: per penkerių metų veiklos laikotarpį centro specialistai jau surengė 79 kvalifikacijos kėlimo renginius, juose dalyvavo beveik 2 tūkst. šalies pedagogų ir / ar pagalbos mokiniui specialistų. Visi jie gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Seminaruose, paskaitose dalyvavo apie 200 mokinių tėvelių ar globėjų.

Dauguma seminarų dalyvių yra iš įvairių Lietuvos regionų: Radviliškio, Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Kauno, Jurbarko, Šilutės, Joniškio, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Panevėžio, Telšių, Ukmergės, Raseinių, Šilalės, Marijampolės, Klaipėdos ir kitų regionų ugdymo ar globos įstaigų. Visada malonu bendradarbiauti ir su savo, Šakių rajono mokyklų pedagogais, lankytis pas juos mokyklose, dalytis patirtimi ir konsultuoti. Seminarai ar seminarai-atvejo analizės vyko Plokščiuose, Sudarge, Gelgaudiškyje, Kriūkuose, Sintautuose, o Šakių „Varpo“ ir Kidulių mokyklose – net po du kartus.

Taigi su tokiu derliumi „Šaltinis“ pasitinka naujuosius 2020 metus ir švenčia savo gyvavimo penkmetį.

 

Visus žmones, kuriems rūpi sutrikimų turinčių vaikų ir jaunuolių problemos, kurie pasiklysta labirintuose norėdami jiems padėti, kuriems įdomu pamatyti, kaip gyvename ir dirbame, kviečiame bet kada apsilankyti mūsų centre. Visada būsite maloniai sutikti, pakonsultuoti, pavedžioti po centrą. Galėsite pamatyti mokymosi, pagalbos ir vaikų gyvenamąsias erdves, susipažinti su įvairiausiomis čia naudojamomis vaikų lavinimo priemonėmis ir mūsų kasdiena.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.