„Erasmus+“ KA1 mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai apie įtraukųjį ugdymą

A. Belskienė, O. Venckienė, A. Lengvenienė ir A. Mickevičius

Gruzdžių gimnazijos mokytojų komanda vykdo projektą „Įtraukusis ugdymas” („Inclusive Education“), kurio koordinatorė Gruzdžių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Aušra Belskienė. „Erasmus” KA1 projektas „Įtraukusis ugdymas“ yra skirtas susipažinti su įtraukiojo ugdymo organizavimu mokyklose ir kitų šalių pedagogų patirtimi bei taikomais metodais ir būdais, sudarant sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams sėkmingai įsitraukti į ugdymo procesą.

 

Balandžio 30–gegužės 4 dienomis Gruzdžių gimnazijos mokytojai A. Belskienė, O. Venckienė, A. Lengvenienė ir A. Mickevičius dalyvavo „Erasmus“ KA1 kvalifikacijos kėlimo kursuose „Special Needs and Inclusion in Education“ Splite, Kroatijoje. Penkių dienų kursuose mokytojai susipažino su Kroatijos švietimo sistema, specialių poreikių mokinių ugdymo galimybėmis, dalinosi turima patirtimi su kitose šalyse dirbančiais mokytojais. Kursuose dalyvavo mokytojos iš Lenkijos, Suomijos, Makedonijos, Latvijos.

 

Mokinių įtrauktis ugdymo procese – tai pastovus ir nesibaigiantis procesas, kuriuo siekiama, kad kiekvienas mokinys, nepriklausomai nuo turimų sutrikimų, būtų matomas ir jam teikiama pagalba būtų geriausia, ką gali pasiūlyti mokykloje dirbantis pedagogas ir specialistas. Labai svarbu turinčius vidutinių, didelių ar labai didelių poreikių mokinius įtraukti į kuo įvairesnes veiklas, kurios skatintų komunikaciją tarp bendraamžių, vienas kito supratimą, pagalbos silpnesniam suteikimą.

 

 

Mokymų metu daug buvo diskutuota apie įtraukiojo ugdymo galimybes ir esamą situaciją Lietuvos mokyklose ir kitose Europos šalyse. Mokymus vedė patyrę gimnazijų, profesinių mokyklų ir universitetų mokytojai ir lektoriai Dario Čaljkušić, Tamara Bošković, Vedrana Vučković, Nora Zaller, Ana Paradžik. Mokymų lektoriai pristatė informaciją apie įvairius sutrikimus: disleksiją, disgrafiją, diskalkuliją, autizmo spektro sutrikimą. Buvo pristatyti ir aptarti mokinių darbų pavyzdžiai, SUP mokinių, turinčių autizmo spektrą elgesį sukeliantys veiksniai. Visi mokymuose dalyvavę pedagogai ir lektoriai dalinosi darbo patirtimi, kurią įgijo dirbdami su mokiniais, turinčiais vidutinių ir didelių poreikių. Dirbant su „kitokiais“ mokiniais labai svarbus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas, individualiai taikomi metodai ir būdai kiekvienoje pamokoje.

 

Lankydamiesi Kroatijoje aplankėme dienos centrą ir specialią mokyklą bei iš arčiau susipažinome su mokytojų ir mokytojų pagalbininkų darbo specifika. Bendraujant su šiose įstaigose dirbančiais mokytojais ir prižiūrėtojais įdomu buvo išgirsti kiekvieno iš jų patirtį, taikomus mokymo(si) metodus. Dalyvaujant veiklose teko galimybė pamatyti jų darbą su mokiniais, turinčiais sunkias įgimtas negalias.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose Gruzdžių gimnazijos mokytojai susipažino su Kroatijos ir kitų Europos šalių švietimo sistema, pagilino savo žinias, analizuodami skirtingus poreikius turinčių mokinių elgesio atvejus, susipažino su mokymo(si) metodais ir būdais, kurie palengvina pedagogo darbą dirbant su mokiniais, turinčiais įvairias negalias.

 

Projekto Nr. Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078502

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.