Viceministras R. Skaudžius: patirti mokymosi sėkmę pagal savo galias turėtų visi mokiniai anksčiau

Švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžiaus komentaras

 

Geriausios galimybės kiekvienam vaikui. Toks yra visų švietimo pokyčių tikslas. Norime, kad kiekvienas turėtų pačias geriausias sąlygas augti ir tobulėti, pasiekti geriausią pagal savo galias. Tam reikia stiprinti individualią mokymosi pagalbą mokyklose, kad nė vienas vaikas nebūtų paliktas tiesiog mokyklos gyvenimo stebėtoju.

Įtrauktis ir visuotiniai patikrinimai neprieštarauja vienas kitam

 

Rudenį savivaldybes pasieks papildomos lėšos mokinių, turinčių mokymosi spragų, konsultacijoms. Jos bus skiriamos penktokams, devintokams, pirmos ir trečios klasės gimnazistams, kurie pasiekimų patikrinimų metu nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygmens.

Girdime abejonių, kad nuo 2024 m. įvedami visuotiniai nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) ir įtraukusis ugdymas, kai kartu su bendraamžiais mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintys vaikai, yra nesuderinama. Esą patikrinimuose visi mokiniai bus vertinami pagal vieną liniuotę, mokiniams, turintiems SUP, tie patikrinimai bus neįveikiami, tad jie ir neis į bendrojo ugdymo mokyklas.

 

Norėčiau nuraminti. Jau dabar SUP turintys mokiniai, kaip ir jų bendraamžiai, gali dalyvauti vykdomuose patikrinimuose, tačiau šie yra atitinkamai pritaikyti pagal jų galias, ypatumus, poreikius. Ir tikrai yra pavyzdžių, kai patikrinimuose SUP turintys vaikai pasirodo taip pat gerai ar net geriau už savo bendraklasius, neturinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie iš patikrinimų išeina patenkinti, kad juose dalyvavo, įveikė, laikė, kaip ir jų bendraamžiai. Juk vaikams, ypač nuolat išskiriamiems dėl kokių nors savo negalių, svarbu jaustis bendraamžių bendruomenės dalimi. Todėl privalome atsižvelgti į šių mokinių poreikius, sudaryti tinkamas sąlygas ir jie pagal savo galias taip pat patirs mokymosi sėkmę. Kaip tik to ir siekiama plečiant įtraukųjį ugdymą.

 

Svarbu pabrėžti, kad visuotinių mokinių pasiekimų patikrinimų tikslas yra ne konkurencija, o grįžtamasis ryšys ir pagalba – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai ar, jei reikia, nacionaliniu mastu tobulinamos mokymo priemonės ir mokymo programos. Todėl svarbu, kad dalyvautų visi mokiniai.

Patikrinimai, kaip ir ugdymas, organizuojami atsižvelgiant į mokinio ypatumus

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) ir brandos egzaminai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, yra pritaikomi jau ne vieną dešimtmetį, o Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) vaikams, turintiems SUP, pritaikomi nuo 2020-ųjų.

2021–2022 m. m. pagal specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius pritaikytus brandos egzaminus laikė 485 mokiniai, PUPP – 1203, NMPP – 3454.

Patikrinimai, egzaminai yra pritaikomi atsižvelgiant į mokinio galias, kurioms įtaką daro jo negalia ar tam tikras sutrikimas. Pavyzdžiui, teksto kūrimo užduotyse pateikiamos specialios įvestys, planai, nukreipiamieji klausimai tiems mokiniams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių gestų, taip pat nešiojantiems kochlearinius implantus, turintiems įvairiapusių raidos (pvz., autizmo spektro), bendrųjų mokymosi sutrikimų.

 

Mokiniams, turintiems regos, įvairiapusių raidos, mokymosi, elgesio ar emocijų sutrikimų, brandos egzaminų metu gali būti leidžiama neperkelti atsakymų į atsakymų lapus. Tokiu atveju vertinami užduočių sąsiuviniuose pateikti atsakymai.

Mokiniams leidžiama daryti fizinio aktyvumo ar sensorines pertraukas per patikrinimus, egzaminą, jeigu jie tokias pertraukėles praktikavo mokydamiesi kasdien mokyklose.

Atsižvelgiant į tai, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui gali prireikti daugiau laiko suvaldyti dėmesį ar nerimą, NMPP, PUPP, brandos egzaminų užduočių atlikimo laikas gali būti pratęsiamas iki 50 procentų nustatyto laiko.

 

Mokiniams, turintiems SUP, modifikuojamas ir patikrinimų, egzaminų vertinimas.

Apibendrinant per patikrinimus, egzaminus SUP turintys mokiniai iš esmės turėtų gauti visą tą pačią pagalbą – pateikiant tam tikru būdu užduotis, pritaikant patikrinimų organizavimo tvarką, atitinkamai vertinant, – kokią jie kasdien gaudavo mokykloje. Ypatingais atvejais, kaip ir iki šiol, mokiniai galės būti mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiami nuo patikrinimų.

Poreikių grupių spektras plėsis

 

Iki šiol patikrinimų ir egzaminų pritaikymą reglamentuojančios tvarkos neaprėpė visų SUP grupių ir tie vaikai, kurių poreikiui nėra nustatytas patikrinimų pritaikymas, yra tiesiog atleidžiami nuo patikrinimų.

Tačiau siekiame nuosekliai didinti patikrinimų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikiams įvairovę ir taip sudaryti galimybes dalyvauti patikrinimuose ir patirti mokymosi sėkmę pagal kiekvieno galias visų poreikių mokiniams.

 

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, NMPP gali būti pritaikyti mokiniams, turintiems SUP, taip, kaip mokykloje yra susitarta dėl ugdymo pritaikymo, atsižvelgus į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio ir pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir rekomendacijas.

PUPP ir brandos egzaminai (užduočių formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos) gali būti pritaikomi mokiniams, turintiems regos, klausos, judesio ir padėties bei neurologinių, įvairiapusių raidos, mokymosi, elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų.

Turime ir siekiame matyti kiekvieną vaiką, jo kelią ugdymo įstaigoje. Tik taip bus galima suteikti daugiau tikslinės pagalbos mokiniui, taip mūsų ugdymas bus kokybiškesnis visiems.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.