Ugdytinių STEAM įgūdžių plėtotė ir mokytojų įgalinimas per projektinį ugdymą(si)

Dr. Asta Tamušauskaitė
,
Kauno l.-d. „Linelis“ direktorė

Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ sistemingai siekia užtikrinti visuotiną STEAM įtraukųjį ugdymą(si) įvairių poreikių vaikams per projektines veiklas. Siekdami šio tikslo, nuo 2022 m. sausio 1 d. vaikams užtikrinome visuotiną STEAM ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymą(si) – 2022 m. buvo parengtas projektas „PATS – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“. Tai individualius kiekvieno vaiko poreikius ir išgales tenkinantis tarptautinis „eTwinning“ projektas su dviem pagrindiniais partneriais – Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbos katedros studentais ir Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija (koordinatorė pavaduotoja ugdymui dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė), įtraukiant ugdytinių šeimas, bendruomenę, socialinius partnerius, Lietuvos ir užsienio partnerius. Į projektą įtraukti daugiau kaip 107 nariai – Lietuvos partneriai iš 25 švietimo įstaigų ir 7 užsienio šalys. Projekte dalyvauja visi įstaigos vaikai, visi mokytojai ir įstaigos vadovai. Pagerėjo vaikų įsitraukimas, iniciatyvumas, kūrybiškumas ir problemų sprendimo gebėjimai. Sukurtos tikslinės turtingos ugdymosi ir mokymosi aplinkos.

 

 

Sukurtas projekto narių Lietuvoje tinklas naudojant įrankius https://coggle.it , https://linoit.com/ – projekto nariai dalijasi informacija, veiklomis, priemonėmis apie atliktas veiklas įstaigose ir tinklaveikoje, ieško sau partnerių bendroms tikslinėms veikloms. Sukurtas projekto narių dalijimosi žaidimais tinklas: nariai dalijasi tarpusavyje tiksliniais „Miesto žaidimais“ (angl. „Urban games“).

 

Kartu su bendruomene, projektų nariais ir partneriais 2022 m. gruodį buvo suorganizuota respublikinė konferencija „PATS – tyrinėju, atrandu, sukuriu“ bendradarbiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru. Skaitmenintus pranešimus apie įgyvendintas STEAM veiklas su ugdytiniais parengė ir pristatė nariai iš visos Lietuvos. Sukurta pranešimų elektroninė knyga.

 

 

Įstaigoje įvykdytos 42 integruotos veiklos, veikė kūrybinės dirbtuvės, plenerai, įgyvendinta 10 veiklų su parneriais (haloterapija „Druskų namai“ – su Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Kalniečių padaliniu, „Smalsučių“ grupės tėveliu – Lietuvos olimpinės rinktinės medicinos komandos kineziterapeutu, Raganėlės Pipirinos ankstyvojo ugdymo studija „Žaisdami mokomės“, biologu Gerardu Paškevičiumi, sveiko laisvalaikio studija visai šeimai „Sveiki sveiki“, Mariaus Paškevičiaus dziudo mokykla „Marius dojo“, Liaudies buities muziejumi, A. Žikevičiaus saugaus eismo mokykla). Buvo sukurtos edukacinės ir mokymosi aplinkos įstaigoje ir lauke, vaikai, mokytojai, vadovai ir bendruomenė mokėsi kurti ir veikti darniose aplinkose pagal darnaus vystymosi principus. Rengiant ugdymosi aplinkas vaikams bendradarbiauta su ugdytinių tėveliais ir, žinoma, karpinių ir raižinių autore-menininke Odeta Bražėnaite.

 

 

Projekto metu įstaigos vaikai sistemingai veikė tinklaveikoje su Lietuvos švietimo įstaigomis (darželiais, mokyklomis, gimnazijomis, progimnazijomis), Lietuvos švietimo, verslo ir neformaliomis organizacijomis. Įgyvendinant integruotas veiklas taikytos naujos ugdymo(si) ir mokymo(si) naudojant IKT veiklos formos – tiltai, plenerai, nuotolinės kūrybines dirbtuvės ir kt., taikyti šiuolaikiniai mokymo(si) būdai – mokymas(is) „čia ir dabar“, adaptyvus mokymas(is), ugdymasis menu, ugdymas mene, mokymasis stebint. Pagerėjusi ugdymo(si) formų ir metodų įvairovė skatino vaikus veikti aktyviai, spontaniškai ir savarankiškai.

 

 

Siekiant STEAM ugdymo(si) principų įgyvendinimo per projektinį ugdymą(si) 50 proc. mokytojų ir specialistų dalyvavo tiksliniuose mokymuose, mokėsi patys kurti, vizualizuoti ir dalytis su partneriais skaitmeniu ugdymo(si) turiniu naudodami IKT programas: https://www.canva.com/, https://www.qrcode-monkey.com/, https://www.designevo.com/, https://mergeedu.com, https://artsandculture.google.com/. Patobulinta mokytojų profesinė kompetencija: informacinių technologijų naudojimo, ugdymo(si) aplinkų kūrimo, vaikų motyvavimo ir paramos jiems; įgyti IT naudojimo mokėjimai ir sugebėjimai: naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo(si) procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę informaciją įvaldyti įrankiai ir programos („Google apps“, coogle.it, „Video editor“, „Movavi video editor“, „IceCream“, linoit.com, voki.com, Artsandculture.google.com, https://www.designevo.com). Patobulinta profesinė kompetencija – dalyko turinio planavimo ir tobulinimo gebėjimai: parengti teminį planą remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, formuluoti mokymo(si) tikslus ir uždavinius; atrinkti mokymo(si) metodus, tinkamus mokymo(si) tikslams pasiekti (pvz., doc. L. Navickienės emocinio imitavimo metodą, nuotolinio mokymosi, asinchroninio, savarankiško, individualaus, refleksijos, mokymo(si) poroje, mokymosi komandoje, situacinio ir spontaniško mokymosi), parengti ugdytiniams įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą (susijusią su STEAM, kalba, menu, kultūra), numatyti išteklius, būtinus mokymo(si) tikslams pasiekti (laiko, žmogiškuosius, materialius).

 

Pasiekti rezultatai organizacijai: ugdymo turinys prasiplėtė naujais veiklos būdais, patobulintas projektinio ugdymo turinio planavimas – jis vyksta sistemiškai „Mūsų darželis“ sistemoje, įstaigos mėnesio planuose; pagerėjo mokytojo ir vaiko sąveika, bendradarbiavimas su šeima tapo glaustesnis ir aktyvesnis, atrasti ugdymo(si) metodai – STEAM mokymasis, spontaniškas, savivaldus mokymasis, nuotolinis mokymasis asinchroniniu, hibridiniu būdu; vidaus ir lauko priemonės, erdvės panaudotos kryptingai – buvo orientuotos į projekto tikslus ir uždavinius; vyko ugdymas(is) be sienų (ugdymas(is) ne įstaigoje) – jis buvo vystomas intensyviai dirbant tinklaveikoje su bendruomene, partneriais. Pasiekti rezultatai organizacijai lyderystės ir vadybos srityse: planuojant ir organizuojant veiklą – buvo matoma ilgalaikė perspektyva, todėl planavimas ir veiklų organizavimas vyko sistemiškai ir nuosekliai, atsirado bendruomenės susitarimai – buvo puoselėjama susitarimų kultūra, skatinama atskirų projekto narių lyderystė, nariai teikė ir įgyvendino savo iniciatyvas; vyko mokymasis komandoje – veikimas komandoje tapo nuolatinis ir stabilus, vyko nuolatinis ir darnus mokymasis komandoje formaliai ir neformaliai; buvo vystoma projekto tinklaveika – padidėjo projekto narių skaičius. Lyderystės prasme vyko asmeninio meistriškumo siekimas / įgalinimas ir auginimas – kai vadovas buvo nuolatinis besimokantysis, asmeninio meistriškumo siekėjas ir įgalintojas, o nariai – įgalintieji asmeniniam meistriškumui, t. y. mokėsi nuolat ir sistemingai: visi įstaigos mokytojai ir specialistai mokėsi įstaigoje metodiniame renginyje „Inovacijų integravimas į tarptautinį eTwinning „PATS“ projektą“ 2022 m. spalį; visi įstaigos ir projekto nariai – mokytojai ir specialistai – dalyvavo koordinatorių metodinėje dienoje „Pasirengimas respublikinei projekto „PATS“ konferencijai 2022-12-12“; mokytojai ir specialistai, vadovai mokėsi savarankiškai ir savivaldžiai dirbti inovatyviomis IKT programomis, skaitmeninti ir vizualizuoti pasiektus įstaigos, vaikų rezultatus – atradimus.

 

Nuo 2023 m. įgalinti projekto kūrėjos ir koordinatorės dr. A. Tamušauskaitės 70 proc. mokytojų, du specialistai, vadovai ir dalis projekto narių jau pradėjo veikti naujoje Europos mokyklų švietimo platformoje https://school-education.ec.europa.eu/. Įstaigoje sukurtas IKT mentorystės tinklas, sistemingai vyksta individualios konsultacijos.

 

Daug dėmesio buvo skirta mokytojų ir specialistų įtraukiojo ugdymo(si) nuostatoms ir vertybėms formuoti, STEAM ugdymo(si) per projektinį ugdymą(si) gebėjimams įgyti. Pagrindinė vertybė įstaigoje – visų įstaigos narių mokymasis: probleminis mokymasis, situacinis mokymasis, mokymasis komandoje, mokymasis veikloje, reflektyvus ir informalus mokymasis bei veikimas pagal 3R principą: ramiai, reikliai, ryžtingai. Projekto esminė vertybė – sistemingas šiuolaikinis visų narių mokymas(is) visais lygmenimis (visur ir visada) – nuo 2022 m. sausio vyko projekto mokymai: Kauno švietimo inovacijų centre nuotoliniu būdu įgyvendinta 40 val. akredituota programa „Tarptautinis eTwinning projektas „Pats – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ (vadovams, pedagogams, specialistams). Programos rengėja dr. A. Tamušauskaitė.

 

Vaikų atradimų ir pasiekimų sklaida vyko:

  • Respublikinėje konferencijoje Kauno švietimo inovacijų centre „PATS – patiriu, atrandu, tyrinėju, sukuriu“ 2022 m. gruodį. Įstaigos ir narių parengti skaitmeninti pranešimai paskelbti čia.
  • Įstaigos interneto svetainėje https://www.kaunolinelis.lt/naujienos/, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, projekto „PATS – patyriau tyrinėjau sukūriau“ „Twinspace“ erdvėje, projekto „Facebook“ paskyroje, skelbimų lentoje.

 

2023 m. parengtas projekto tęsinys – sukurtas naujas tarptautinis projektas „All by myself“ („Pats 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“) https://ecas.ec.europa.eu/ platformoje (kūrėja dr. A. Tamušauskaitė). Pagrindinis užsienio partneris – Turkijos ikimokyklinė įstaiga. Sukurti projekto logotipai, socialiniai tinklai. Projektas vykdomas gyvai ir tinklaveikoje.

 

 

Projekte visi įstaigos ugdytiniai ir Lietuvos partneriai – darželiai, mokyklos, gimnazijos, meno mokyklos ir kitos švietimo įstaigos – tęsia savo ugdytinių STEAM ir probleminių įgūdžių plėtojimą, mokosi veikti tinklaveikoje su Turkijos, Graikijos, Portugalijos, Albanijos ir kitais užsienio partneriais. Partneriai Lietuvoje jau dalijasi žaidimais vaikams ir yra įsitraukę į miestų žaidimų „Urban games“ tinklo kūrimą naudodami interaktyvų įrankį Coogle.it.

Į šį projektą įsitraukti bet kada gali visų Lietuvos švietimo įstaigų bendruomenės ir jų ugdytiniai – projekto eiga ir kvalifikacijos mokymai vyksta sistemingai Kauno švietimo inovacijų centre.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.