Šiaulių Salduvės progimnazijos dalyvavimas Kokybės krepšelio projekte

Šiaulių Salduvės progimnazijoje baigiamas įgyvendinti Kokybės krepšelio projektas, kurio tikslas – ugdyti nuolat siekiančią individualios pažangos asmenybę kuriant ir plėtojant lanksčią ugdymosi aplinką. Vienas iš projekto uždavinių – stiprinti mokinių motyvaciją sudarant sąlygas kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos penkios veiklos priemonės. Viena iš priemonių – mokinių dalyvavimas „Ateities inžinerijos” programoje. Projekto metu į programos įgyvendinimą įsitraukė 41 mokinys, parengti 8 projektiniai darbai. Projektai parengti šiose kryptyse: „Ateities miestas: aplinkos apsauga”, „Ateities miestas: darni gyvenamoji aplinka”, „Ateities miestas: darnus pastatas”, „Verslo plano kūrimas Canvas metodu”. Mokykloje organizuotos dvi STEAM dienos, suaktyvintas STEAM veiklų įgyvendinimas, mokykla Europos STEM mokyklų tinkle įvertinta pažengusios STEM mokyklos ženkleliu.

 

Projekto metu organizuotas kryptingas socialinių, gamtos mokslų integruotų pamokų ciklas. Istorijos mokytojas Rimvydas Kojis kartu su biologijos mokytoja Neringa Jokubauskiene vedė istorijos pamoką apie mumifikacijos procesus, širdies reikšmę istorijos ir biologijos dalykų kontekstuose. Fizikos ir biologijos pamokų metu mokytojos Rasma Turauskienė ir Neringa Jokubauskienė skatino 7 kl. mokinius analizuoti akies sandarą, mokiniai susipažino su dažniausiomis akių ligomis ir aiškinosi akinių lęšių skirtumus. Matematikos ir biologijos integruotų pamokų metu analizuota oro sudėtis, sudedamųjų dalių vaizdavimas diagramomis. Matematikos mokytoja Ingrida Žurauskė ir istorijos mokytojas Rimvydas Kojis integruotose pamokose mokė mokinius prisiminti romėniškus skaičius. Mokiniai, atlikdami projektinį darbą „Gimtadienių datos“, mokėsi įprastus skaičius užrašyti romėniškais skaitmenimis ir įtvirtino žinias viktorinoje „Blooket“. Matematikos ir geografijos integruotų pamokų metu mokiniai aptarė JAV gyventojų skaičiaus raidą, nagrinėjo indėnų skaičiaus raidos priežastis, skaičiavo tautinę JAV sudėtį procentais, aiškinosi pagrindines migracijos kryptis ir mastus. Matematikos ir fizikos integruotose pamokose mokiniai atliko praktikos darbą „Darau kabineto remontą“. Mokiniai, naudodami ruletes, matavo ir skaičiavo kabineto grindų, sienų ir lubų plotus, apskaičiavo remonto sąmatą.

Geografijos mokytojas Artūras Gedminas ir fizikos mokytoja Rasma Turauskienė vedė integruotą pamoką 7 kl. klasės mokiniams „Temperatūros matavimas ir vaizdavimas klimatogramoje“. Mokiniai aiškinosi, ar savo pojūčiais galima teisingai įvertinti temperatūrą, susipažino su Celsijaus ir Farenheito temperatūros skalėmis, išreiškė Celsijaus laipsniais pateiktą temperatūrą Farenheito laipsniais. Naudodamiesi klimato duomenų lentelėmis nubraižė vietovių klimatogramas. Integruotose istorijos ir fizikos pamokose, mokiniai svarstė, ar be laikrodžio galima teisingai įvertinti laiką, susipažino su senųjų civilizacijų laiko matavimo būdais. Mokėsi išreikšti laiko matavimo vienetus.

 

Dėl padidėjusios mokinių motyvacijos, fizikos, biologijos ir istorijos dalykų rezultatų pokyčio, išaugusio pasisekimo STEAM, biologijos olimpiadose, pasibaigus projektui veiklos progimnazijoje bus tęsiamos.

 

Šiaulių Salduvės progimnazija

Rasma Turauskienė, vyresnioji fizikos mokytoja

Neringa Jokubauskienė, biologijos mokytoja ekspertė

Ingrida Žurauskė, matematikos mokytoja metodininkė

Rimvydas Kojis, istorijos mokytojas

Artūras Gedminas, geografijos vyresnysis mokytojas

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.