Šeimos narių savanorystės įtaka vaikų socializacijai ir tautinės savimonės ugdymui

Teresė Šliavienė
,
Jonavos vaikų l.-d. „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ugdymo įstaigoje, pasitelkdami aktyvių edukacinių veiklų, mokytojai žadina ugdytinių norą atrasti ir pažinti protėvių kalendorines šventes, domėtis senolių tradicijomis, vertybėmis ir papročiais, ugdo vaikų meninius įgūdžius, skatina kūrybingumą, plėtoja meninės raiškos galimybes.

Stengdamiesi puoselėti ir saugoti gimtojo krašto tradicijas kasdienos mokymąsi praturtina integruodami veiklas, susijusias su etninio paveldo turtais, o dalyvauti ugdomosiose veiklose įsitraukia ne tik tėvai, bet ir močiutės, tada nuoširdiai dalinamasi prisiminimais, bei sukaupta ir išsaugota patirtimi.

Vaikams įdomu išgirsti bei pamatyti, kaip buvo dirbami darbai, ką senovėje dėvėjo lietuviai, kaip švęsdavo šventes, kokius dirbinius gamino, kokie amatai klestėjo, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis vertybėmis buvo grįstas jų gyvenimas.

 

Mokytojai, siekdami tobulinti ugdymo turinį, įvertindami vaiko socializacijos proceso svarbą, kurio metu perimamos žinios, nuostatos, socialinis elgesys, santykiai, vaiko tautinės savimonės formavimas, kultūros vertybės ir jų daroma įtaka kasdieniam gyvenimui, taiko kuo veiksmingesnius ugdymo ir bendradarbiavimo būdus, padedančius atskleisti šeimos narių savanorystės galimybes ikimokyklinėje įstaigoje.

 

Lig šiol dar nebuvo tvirtos tradicijos ugdytinių šeimas įtraukti į savanorystę ugdymo įstaigose, įprastai, tėvai ateidavo į renginius ar šventes, neprisidėdami prie jų organizavimo, todėl išsikėlėme tikslą – atskleisti pedagoginio bendradarbiavimo ir savanorystės organizavimo galimybes.

Ar mums pavyko šį tikslą įgyvendinti? Manau, kad pavyko, nes ugdytinių, jų šeimų, pedagogų santykiai grindžiami ne tik bendravimu ir bendradarbiavimu, bet ir partneryste, abipuse pagarba. Pristatysiu keletą veiklų, padėjusių propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp įstaigos pedagogų, ugdytinių, jų šeimos narių, siekiant tęstinumo įstaigoje ir šeimoje.

 

Edukacinė-pažintinė dailės terapijos veikla įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams „Kalbuosi su moliu“.

„Nykštukų“ ir „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai, kūrė molinius dirbinius. Dailės terapijos specialistė, Simono mamytė Raimonda, vaikams padėjo susipažinti su moliu, lipdymo procesu. Juk ši veikla – minkyti, lipdyti, sugadinti ir vėl iš naujo kurti, suteikia daug gražių ir džiaugsmingų akimirkų. Be to, lipdymas iš molio labai veiksmingas vaikų kalbos ugdymuisi ir lavinimuisi.

 

Edukacinė-pažintinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams „Ir puošia, ir šildo“.

Luko mama, veltinio meistrė Jelena, pristatė savo darbų parodą ir supažindino su vėlimo technika. Vaikai sužinojo, iš ko veliamas veltinis, iš kur gauname vilnos, apžiūrėjo nuostabius Luko mamos nuveltus gyvūnėlius: antytę, šunelius, kačiukus, kiškį, paršelį, ir kt. Pabandė nuvelti kamuoliukus savarankiškai!

 

Edukacinė-pažintinė floristinė veikla vaikams „Puošiu Kalėdinį žibintą“.

Artėjant Kalėdoms, grupėje vyko pokalbiai prie uždegtos adventinės žvakutės, apie didįjį laukimą, pasirengimą Kalėdoms. Drauge nutarėme prasmingai pasitikti didžiąsias metų šventes: daryti gerus darbus, aktyviai dalyvauti renginiuose, atsiprašyti, atleisti, padėti puošti aplinką gražiais darbeliais ir t. t. Smagu, kad mūsų pasiruošimo veikloje sutiko pagelbėti Airono mama, floristė Erika, padėjusi pasigaminti Kalėdinius žibintus.

 

Pramoginis rytmetis „Velykų bobutės pasakos“ priešmokyklinių grupių vaikams. Etnokultūros aspektu pasaka – vienas iš daugelio etninės kultūros vertybių sistemos elementų: tai tautos sukurta sakytinė vertybė, kurioje sukauptas praeities kartų patyrimas, įgavęs savitą tautos tradicinės ir dvasinės kultūros raišką. Pasakų sekimas, skaitymas ar jų kūrimas su vaiku užtikrina gerą ir efektyvų laiką kartu. Padeda stiprinti atmintį, lavinti dėmesį ir pamažu parengia mažuosius suvokti sudėtingesnius kūrinius. Dažnai suteikdamos organizuotumo padrikiems vaikų žaidimams ir elgesiui, todėl labai apsidžiaugėme, kad Gabrieliaus močiutė sutiko ne tik paskaityti pasaką, bet ir papasakoti apie visus jai žinomus margučių marginimo būdus.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių meninė-edukacinė veikla „Pinu Kalėdinį vainiką“.

Neretai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių šeimos tradicijos, papročiai. Vis dažniau naujos kultūros reiškiniai (dažniausiai pasiskolinti iš kitų šalių), priimami kaip tikrieji vertės kriterijai. Manome, kad svarbu, jog vaikas kuo anksčiau pajustų Advento laikotarpio prasmę, artėjančių švenčių svarbą, augtų dvasingas ir jaustųsi svarbus visuomenės narys, siektų vidinės ir išorinės ramybės. Tad, artėjant didžiausioms bei laukiamiausioms šventėms – Kalėdoms, nutarėme plėtoti ugdytinių socialinę ir kultūrinę patirtį, supratimą apie Adventą, šeimą, gimtinę. Malonu, kad prie pramoginės-edukacinės veiklos „Įžiebsim laukimo žvakelę“ įgyvendinimo sutiko prisidėti ugdytinio mama – floristė Stasė.

 

Šeimos narių dalyvavimas ugdančioje veikloje teikia naudos ir jiems, ugdymo įstaigai, vaikams, visai bendruomenei. Tuo pat metu išryškindama ir atskleisdama savanoriškos veiklos ypatumus. Šeimų dalyvavimas įstaigos veikloje, suteikia galimybę tėvams daugiau laiko praleisti su vaiku, jie gali padėti savo vaikams lavintis ir geriau suvokti įgytas žinias, ugdytis tautiškumą – ištikimybę savo kalbai, papročiams, amatams, meilę tėvams, protėviams, savo aplinkai.

 

Džiugu, kad savanoriškas šeimų bendradarbiavimas skatina etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą, padeda vaikams geriau pažinti tautos, krašto tradicijas.

Aktyvi kūrybinė edukacinė veikla skatina pažinti tautinį ir etninį paveldą, žadina vaiko norą atrasti ir domėtis senaisiais protėvių amatais. Šeimoje, bendruomenėje ir tautoje puoselėti etninės kultūros vertybes ir tradicijas.

 

Džiaugiamės, kad etnokultūrinę veiklą pavyko integruoti į ugdymosi procesą, įtraukiant šeimos, bendruomenės narius. Juk ir pažintiniai, ir meniniai įspūdžiai bei išgyvenimai drauge su šeimos nariais, aktyvina kūrybinę-edukacinę veiklą, žadina vaiko norą pačiam atrasti ir pažinti etninės kultūros vertybes, ugdytis tautinę savimonę, išaiškėja jo interesai ir polinkiai, kiekvieno vaiko individualybė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.