Nuo pokyčių pamokos vadyboje link mokinio asmenybės brandos

Vincas Tamašauskas
,
seminarų lektorius, laisvasis mokytojas ekspertas

„Kalbėjimas apie problemas sukuria problemas, kalbėjimas apie sprendimus sukuria sprendimus.“ Steve de Shazer

Šiuolaikiškai pamokai reikia gražių proveržių ir tikrų mokytojų patirties sklaidos. Daug metų teko imtis lyderystės, inicijuoti kokybinius pokyčius mokykloje, todėl nutariau parengti patirties sklaidos leidinį, nes „Lyderystė yra menas nurodyti kitiems atlikti tai, ko reikia Tau, kai jie patys to nori.“ – pasakytų JAV kariškis, politikas, prezidentas Dvaitas Eizenhaueris (Dwight Eisenhower).

 

Leidinyje „Mokytojo praktikos įžvalgos ir patirtis“ sudėta medžiaga apie modernios pamokos vadybos praktiką ir mokinių pasiekimų gerinimą, todėl šių seminarų dalyviai ras naudingų idėjų ir minčių apie kitokį, patrauklesnį mokiniams, pamokos organizavimą, tai yra: patrauklių aktyviųjų veiklų taikymą, tyrėjo veiklos projektinių darbų, prasmingų namų darbų, motyvavimo tyrinėti pavyzdžių; atrasti, pritaikyti, kurti ir… svajoti.

 

Veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius: skirtybių suvokimo, atpažinimo bei jų panaudojimo siekiant individualios pažangos. Ugdydami skirtingų gebėjimų mokinius, dar kartą išbandykime jau patikrintus būdus ir taikykime naujai kuriamų metodų įvairovę. Aktyviomis veiklomis pamokose, įgyvendindami įtraukties principą, lavinkime bendradarbiavimo gebėjimus, nes jų prireikia kiekvienam mokiniui, teikime reikalingą pagalbą bei paslaugas.

 

Mokytojų atsinaujinimas neatsiejamas nuo profesinės veiklos, o ją lemia didelė atsakomybė. Mokytojo veikla paremta individualia, motyvuota iniciatyva, aktyvumu. Ar mokytojai dalijasi lyderystės įdirbiu ir atsakomybe su kolegomis? Ar tariasi dėl skirtingų poreikių mokinių mokymo, veiksmingų praktikų integravimo, tiriamosios projektinės veiklos organizavimo?

Šioje seminarų dalyvio medžiagoje pateikiau ilgametės patirties fragmentų bei sudėjau asmeninio požiūrio ir minčių, kad tikslingai būtų siekiama brandaus šiuolaikiškos pamokos proveržio. Atėjo metas keistis, todėl naudokite šį leidinuką kvalifikacijai tobulinti. Darykite tai išmintingai, įvertindami individualią kiekvieno mokinio pažangą bei atrasdami tinkamiausių metodų ir aktyviųjų veiklų, siekdami pamokoje „įdarbinti“ kiekvieną mokinį.

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (po 40 val.) „Modernios pamokos vadyba ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai“ ir „Šiuolaikiška (brandaus proveržio) pamoka ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis“ – plačios, todėl leidinukas padės savarankiškai gilintis į seminaruose pateiktas įžvalgas, idėjas, jas adaptuoti bei išbandyti su mokiniais.

 

Nesu monopolininkas pamokos vadybos praktikoje bei visos pasiekimų vertinimo ir mokinių įsivertinimo informacijos turėtojas, tačiau patirtis, kitokie žinių bei gebėjimų perdavimo būdai, leidžia kreiptis į kolegas mokytojus, kurie nori keistis ir vertinimą keisti taip, kad mokiniams būtų lengviau siekti geresnių mokymo(si) rezultatų.

 

Daugiau nei 40 metų dirbau mokytoju, tad atsigręžiau į pastarąjį dešimtmetį ir dar kartą padariau išvadą, kad reikia pagalbos ir paramos kolegoms, nes kai kurie mokiniai nemoka mokytis, negeba įsivertinti indivi­dualios pažangos pamokoje. Juk šiandien itin aktualu tobulinti pasiekimų vertinimo gebėjimus, t. y. vertinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Tikiu, kad šie seminarai bus naujas impulsas pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimui bei puiki pagalba mokytojams, kuriantiems savitą, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią, mokymo(si) sistemą.

 

„Labai lengva sėdėti ir stebėti. Sunku atsistoti ir imtis veiksmų.“ (Al Batt)

Ti­kiu, kad išklausiusių seminarus ir pasinaudojusių leidinio medžiaga mokytojų pamokose mokiniai nebijos bandyti, klysti, klausti, mo­ky­tis iš savo klaidų; gebės bendrauti bei bendradarbiauti, vertinti ir įsi­vertinti asmeninę pažangą, suvokdami, jog tai – jų mokymosi variklis, būtina mo­kymosi proceso dalis.

Mokytojams linkiu kurti savitą, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią mokymo(si) sistemą, vykdyti pokyčius, rasti geriausiai tinkančią pamokos vadybos praktiką, kuri pagerintų mokinių mokymosi pasiekimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.