Mes verti sveikatą stiprinančios mokyklos vardo!

Šalies sveikatą stiprinančios mokyklos mini savo veiklos 25-metį. Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ bendruomenei svarbi kiekvieno sveikata, todėl norime pasidalyti savo įstaigos gerąja patirtimi, kaip mes, pedagogai, skatiname, palaikome ir prisidedame prie sveikos Lietuvos kūrimo.

Sveikata – turtas, kurios nenusipirksi, todėl turime nuo mažų dienų gebėti ją tausoti, kaupti gerąją patirtį ir siekti kuo ilgau išlikti stiprūs, sveiki, kupini geros patirties.

 

Įstaigoje sveikatinimo kompetencijos ugdymas – prioritetinė sritis. Strategijoje teigiama: „Darželis – demokratiška ugdymo įstaiga, praktikoje sukūrusi ikimokyklinės pedagogikos modelį, teikianti kokybiškas paslaugas Kauno miesto šeimoms, auginančioms ikimokyklinio (3–5 m.) ir priešmokyklinio (6–7 m.) amžiaus vaikus. Įgyvendinus strateginio plano kryptis, darželis taps modernia įstaiga, sukūrusia vaikų ir pedagogų sveikatai palankią fizinę ir saugią ugdymo(si) aplinką.“

 

Siekdami vykdyti kryptingą, kompleksinę, integruotą veiklą sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo, traumų prevencijos ir psichikos sveikatos stiprinimo srityse, skiriame ypatingą dėmesį visų bendruomenės narių sveikatai, sveikai gyvensenai. Akcentuojame fizinės ir psichosocialinės aplinkos kontekstą. Padedame ugdytiniams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurdami sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Atlikti tyrimai: stebėjimai, pokalbiai, apklausos, įstaigos platusis įsivertinimas. Išryškėjo stipriausios ir silpniausios kompetencijos.

 

Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pedagogai, norėdami išlaikyti sveikatą stiprinančios įstaigos vardą, siekia kuo prasmingiau savo sveikos gyvensenos patirtį perteikti ugdytiniams ir jų šeimoms. Vaikai, pradėję lankyti darželį, jau nuo pirmos dienos yra motyvuojami dieną pradėti nuo mankštos, kurią kasryt salėje ar esant palankiam orui lauke veda neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogas Gediminas Mažeika. Pasportavus, išsibudinus puikios nuotaikos ir pusryčių košė tampa gardesnė, noras įgyti žinių ir gebėjimų – didesnis.

 

Mūsų įstaigoje nė viena diena nepraeina be judraus žaidimo, nuotaikingos pasakos skaitymo ar linksmo nuotykio aptarimo, be sveikų užkandžių, vaisių ir daržovių. Ugdomoji veikla organizuojama taip, kad vaikas nesijaustų mokomas, o pats išbandytų ir suvoktų, kad sveikai maitintis, judėti ir būti gryname ore yra naudinga jo augančiam organizmui, pozityviai nuotaikai.

Mokykloje formuojami dantų priežiūros, higienos įpročiai (dantų skalavimas, valymas), dalyvaujame Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro programoje „Kauno vaikai šypsosi“, kuri skirta 3–7 metų amžiaus vaikams. Siekiama, kad dantų valymas taptų įpročiu.

 

Jau tradicija tapo rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną – organizuoti renginį „Susipažinkime, Vaivorykštės sveikuoliai!“. Per jį vyksta įvairūs sporto žaidimai, estafetės, rungtys. Šio renginio vienas iš tikslų – artimiau susipažinti, didžiausią dėmesį skiriant įstaigos naujokams, tik rugsėjo 1 d. prisijungusiems prie vaikų darželio bendruomenės. Svarbiausia – turiningai praleisti laiką žaidžiant judriuosius komandinius žaidimus, piešiant, tapant darželio fasadą, dėliojant vaisių ir daržovių mandalą, taip pat perduoti ir jausti šilumą, artumą, supratimą, pagalbą, palaikymą tiek iš bendruomenės narių, tiek ir iš ugdytinių šeimų. Renginio pabaigoje po atvirtu dangumi vyksta visų bendruomenės narių vaišės, kurias dovanoja socialiniai partneriai!

 

Psichologinis, emocinis nusiteikimas – viena svarbiausių vaiko vystymosi ir ugdymo(si) dalių. Todėl darželio pedagogai nuolat mokosi, kelia kvalifikaciją, turimas žinias perduoda kolegoms, taiko savo pedagoginėje darbo praktikoje, prisideda prie pozityvios tėvystės ugdymo. Dalyvauja ir vykdo tarptautines prevencines programas. Įstaigoje vykdomi palankios psichosocialinės aplinkos projektai. Tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui labas“ tikslas – skatinti vaikus būti draugiškus, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl kitų socialinės aplinkos, skatinti pagarbą kitoms tautoms, kultūroms ir jų tradicijoms, toleruoti skirtumus. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės emocinės savijautos. Organizuojama Tarptautinė tolerancijos diena, bendradarbiaujant su „Paparčio“ pradine mokykla, miesto prevencinė akcija „Angelas sargas mano draugas“. „Kimochis“ – tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios 3–5 metų vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir mokytis spręsti keblias socialines bei emocines situacijas. Pedagogai dalyvavo tarptautinėje programoje „Modernus požiūris į sveikatos ugdymą“, inicijuotoje „Erasmus+“ projekto partnerės Kauno kolegijos; dalyvavo seminare „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje“. Ugdant pozityvią tėvystę, tėvams darželyje organizuotas seminaras „Laimingi vaikai – iššūkis tėvams“, taip pat per darželio tėvų bendruomenės susirinkimą Kauno visuomenės sveikatos centro ir visuomenės biuro specialistai skaitė pranešimus apie vaikų sveikatą ir ligų prevenciją. Organizuotos atviros veiklos tėvams „Sveikos pėdutės, tiesi nugara – sveikas Aš“, skirtos plokščiapėdystės, taisyklingos laikysenos profilaktikai ir prevencijai. Jas vedė įstaigos neformalaus ugdymo (kūno kultūros) mokytojas Gediminas Mažeika.

Dalyvaujame Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (psichologinės pagalbos prieinamumui didinti 2018 m.) ir tikimės įstaigoje turėti psichologą.

 

Įstaigos darbuotojai, pastebėję ugdytinių tėvų netinkamą požiūrį ir vaikų per didelį susidomėjimą nesveiku maistu (pvz., spalvotais saldainiais – guminukais, ledinukais, pyragaičiais, gazuotais gėrimais ir kita), taip pat kompiuteriniais žaidimais ir žaidimais mobiliaisiais telefonais, nutarė ieškoti įvairesnių, vaikams suprantamų, sveiką gyvenseną propaguojančių būdų ir priemonių, patrauklių, motyvuojančių keisti dažnai netinkamus pasirinkimus į palankesnius fizinei ir psichosocialinei sveikatai. 2012 m. įstaigoje susibūrė pedagogų komanda, siekianti kurti sveikatai palanką aplinką, ugdančią sveiką vaiką. Šios iniciatyvos iniciatorės ir koordinatorės – mes, auklėtoja metodininkė Dalia Dambrauskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė. Nuo 2012–2017 m. rengėme ilgalaikį projektą „Būkime sveiki ir žvalūs“. Projektas – vienas priimtiniausių ir efektyviausių mūsų įstaigoje taikomų metodų, kuris padeda plačiau pažvelgti į problemą, skatina iškelti idėją, ieškoti problemos šalinimo būdų ir metodų. Šis metodas labai vertingas dar ir todėl, kad įgyvendindami sveikatos ugdymo(si) programą įtraukėme visą įstaigos bendruomenę. Projektui idėjas siūlė visi, įtrauktos įvairiausios veiklos, tai yra meno ir muzikos terapija (vedė menų pedagogė ekspertė Joana Tėvelytė ir muzikos mokytoja Lijana Neverauskienė). Parengta ir įgyvendinama „Bendroji muzikos ir dailės terapijos programa“. Meno terapijos užsiėmimai priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta 2 kartus per mėnesį, o penkerių metų vaikams – kartą per mėnesį. Programa nuolat atnaujinama. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų bendradarbiaujant su logopedu ir grupės pedagogais, parengta „Lipdymo iš molio programa vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų“, inicijuotas ir vykdytas respublikinis ugdymo turinio projektas „Žaidžiame meną“ ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Parengti 2 metodiniai dalykiniai straipsniai informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ ir www.didaktika.leu.lt/, parengtos ir įgyvendintos 3 sveikatinimo kvalifikacijos tobulinimo programos šalies pedagogams: „Dailės (keramikos) terapijos integravimas į ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, lavinant vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų“, „Lipdymo terapijos, dailės ir teatro elementų integravimas į ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, lavinant vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų“, „Kūryba kaip žaidimas. Molinės marionetės“.

 

Prisijungėme prie respublikinio aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“, iniciatorės ir koordinatorės – auklėtojos metodininkės Laima Motiejūnienė ir Audronė Rekašienė. Taip skatiname švarinti aplinką, o už surinktą nenaudojamą buitinę techniką įsigyjame vaikiškos ir pedagoginės literatūros.

Vien tik įstaigos projektu darželio bendruomenė neapsiriboja. Dalyvaujame ir tęstiniame respublikiniame projekte „Sveikatiada“, tarptautiniame socialinių įgūdžių lavinimo projekte „Pasakyk pasauliui labas“. Šie projektai padeda papildyti vaikų ugdymo(si) procesą vis naujesnėmis, įdomesnėmis veiklomis ir patirtimis, aktyviai įtraukti ir ugdytinių šeimas.

 

Siekdami vaikus supažindinti su ekologiško maisto verte augančiam organizmui ir galimybe patiems užsiauginti daržovių, prieskoninių žolelių, jau kelerius metus dalyvaujame respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. 2017 m. nutarėme tuo neapsiriboti ir žiemos pabaigoje dalyvauti „IKI“ prekybos tinklo organizuojamame šalies socialinės atsakomybės projekte-konkurse „Sodinčius“. Šios idėjos iniciatorės – auklėtoja metodininkė Virginija Šalčienė ir mes, Dalia Dambrauskienė ir Rasa Ratkevičienė. Buvo įtraukta visa įstaigos bendruomenė! Vaikai piešė savo svajonių šiltnamį, o draugai, giminės, pažįstami ir šeimos nariai balsavo už galimybę jį laimėti. Ir mums tai pavyko! Džiaugėmės galėdami įstaigos ilgalaikio projekto „Būkime sveiki ir žvalūs“ veiklas praplėsti ir į sveikatos skatinimo priemonių sąrašą įtraukti laimėtą „Vaivorykštės spalvos“ šiltnamį. Ankstyvą pavasarį veiklos šiltnamyje su dideliu entuziazmu ėmėsi visų dešimties grupių vaikai ir pedagogai, aktyviai prisijungė ugdytinių tėvai. Rudenį vyko „Sveiko maisto“ dienos, per kurias naudojome pačių šiltnamyje pasodintas, prižiūrėtas ir užaugintas daržoves, prieskonines ir vaistines žoleles.

 

Vadovaujantis VšĮ „Sveikatai palankus“ parengtu sveikatai palankių technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu (Raminta Bogušienė), pritaikyta ir Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ mityba, kurios vienas iš tikslų – ugdyti vaikų ir jų šeimų sveikatai palankios mitybos raštingumą, didinant sąmoningumą, kad rinktųsi sveikatai palankius maisto produktus. Dalyvaujame programose „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ ir „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Visose grupėse laisvai prieinamas geriamasis vanduo.

 

Nepamiršome ir vis mažėjančio vaikų noro judėti, ilgesnio laiko leidimo prie televizoriaus, kompiuterių, ilgo sėdėjimo ir kt. Suprasdami judėjimo reikšmę augančiam vaikui, stengiamės sudaryti visas sąlygas ir priemones, padedančias skatinti daugiau judėti ir tenkinti judėjimo poreikius. Mūsų įstaigos pedagogams, specialistams metų laikai ne kliūtis. Sportuojame ištisus metus įstaigos salėje, kieme, stadionuose. Taip pat noriai įsitraukiame ir į šalies bei miesto sporto renginius, projektus, organizuojame įstaigoje ir vykstame į edukacinius renginius: „Mažųjų olimpiada“, „Renkuosi, nes žinau“, „Trikrepšis“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „Mažųjų olimpiada“, „Augu su krepšiniu“, Lietuvos moterų sporto asociacijos festivalis „Aš, tėtis ir mama – kartu sportuojanti šeima“, futboliuko festivalis „UEFA Grassroots DAY“, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ nacionalinis projektas – solidarumo bėgimas. Kiekvienais metais vasarą ugdymo procesas perkeliamas į kiemą. Organizuojame „Vaivorykštės sveikuoliai“ stovyklą įstaigos vaikams, idėjos autorė ir koordinatorė – R. Ratkevičienė. Rengiamas stovyklos veiklos planas, kuriam idėjas siūlo visa bendruomenė. Per ją netrūksta įvairių veiklų, skatinančių judėti, tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti, bendrauti ir bendradarbiauti.

 

2016–2018 m. įstaigos strateginio tikslo „Modernizuoti vidaus patalpas ir kiemo aplinką, efektyviau naudojant resursus“ vienas iš uždavinių – modernizuoti edukacines erdves, reikalingas ugdytinių pasiekimų pažangai ir sveikatai užtikrinti. Tuo tikslu įsigytas dviračių stovas, įrengtas sveikatingumo refleksoterapinis takas, panaudojant 7 įvairių faktūrų gamtines medžiagas, 3 sveikatinimo kompleksai, futbopulas, 3 trikrepšiai, 6 krepšinio lentos, 3 spyruokliukai, stovas dviračiams, atnaujinta 4 sporto kompleksų aikštelių danga.

 

Įvykdyta įstaigos 2012–2017 m. sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“. Parengta ir patvirtinta 2018–2022 m. sveikatos stiprinimo programa „Būkime sveiki ir žvalūs“. Darželis pripažintas „Sveikatą stiprinančia įstaiga“ (pažymėjimas galioja iki 2022 m.). Manome, kad toks dėmesys sveikatos stiprinimui ir gausus edukacinių renginių organizavimas, dalyvavimas juose ne tik padeda motyvuoti vaikus, bendruomenę gyventi sveikai, bet ir suartina bendram tikslui – užauginti sveiką, bendraujančią ir bendradarbiaujančią, savimi pasitikinčią jaunąją kartą.

 

Rasa Ratkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dalia Dambrauskienė

Auklėtoja metodininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.