Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“

Daiva Ivanovienė
,
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birželio 3 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame metodiniame renginyje „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“, pasidalijo gerąja patirtimi nuotolinio mokymo(si) iššūkių kontekste. Renginyje dalyvavo per šimtą Kauno miesto bei šalies mokytojų, mokyklų vadovų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo centrų specialistų.

 

Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė pateikė įžvalgas apie šiuolaikinio ugdymo iššūkius, nuotolinio mokymo(si) patirčių universalumo reikšmę skirtingų mokomųjų dalykų kontekstuose. Ji akcentavo, kad šiuolaikinio ugdymo esmė – svarbiausią dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, suteikiant tinkamos paramos, kuri padėtų ruoštis aktyviam ir profesine prasme produktyviam gyvenimui.

 

Įvairių mokomųjų dalykų (biologijos, chemijos, istorijos, verslumo ugdymo, anglų kalbos, vokiečių kalbos, lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų) gimnazijos mokytojai, pristatydami skirtingas nuotolinio mokymo(si) patirtis, pademonstravo, kaip organizuoti šiuolaikinę nuotolinę pamoką, naudojantis įvairiais skaitmeniniais įrankiais, išmaniosiomis, virtualiomis programėlėmis bei inovatyviomis žaidybinėmis aplinkomis, kaip sukurti mokymąsi skatinančią aplinką, įtraukti mokinius į aktyvų, sąmoningą mokymą(si), jį individualizuoti ir diferencijuoti, derinti individualų ir mokymą(si) grupėmis, taikyti mokytis padedantį vertinimą.

 

Rasa Pranevičienė, istorijos mokytoja metodininkė, pristatė pranešimą „Nuotolinio istorijos mokymo(si) instrumentai“, Laima Lapinskaitė, biologijos mokytoja ekspertė ir Ramutė Žemaitienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, – „Integruotas biologijos – anglų kalbos ugdymas: pamoka–projektas, vykdant nuotolinį mokymą(si)“, Daiva Brukienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, – „Patrauklūs mokytojo „asistentai–padėjėjai“ bei išmanus jų taikymas mokymo(si) procese“.

Deimantė Jankūnaitė, integruoto modulio „Menas, komunikacija ir verslumas“ mokytoja, pasidalijo patirtimi, kaip sekasi pritaikyti pamokoms ir ugdymo turinio kūrimui maketavimo ir grafinio dizaino kūrimo programą canva.com.

Birutė Pukelienė, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė ir Aušra Rajaskaitė, istorijos mokytoja metodininkė, aptarė, kokiu būdu istorijos pamokose galima kalbų sintezė. Jūratė Slavinienė, Edita Baltuškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės ir Gintarė Bersėnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, referavo, kurie skaitmeniniai įrankiai geriausi pagalbininkai mokant ir mokantis lietuvių kalbos.

Apie inovatyvias ir žaidybines aplinkas – aktyvaus mokinių dalyvavimo pamokoje veiksnį kalbėjo Snieguolė Revuckaitė, chemijos vyresnioji mokytoja. Internetinio mokytojo komplekto 9–12 kl. (IMK. Matematika 4 viename), mažojo egzaminatoriaus (9–10 kl.) – RINGYS (mokinių testavimo priemonės), išmaniosios programėlės – desmos.com naudojimą nuotoliniame mokyme(si) pristatė Vida Meškauskaitė, matematikos mokytoja ekspertė, Giedrius Vaitekėnas, matematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

 

Metodinio renginio pranešimai padėjo atskleisti nuotolinio mokymo(si) lankstumą, įvairiapusiškumą, naujas galimybes, kurios įprastomis sąlygomis, tiesiog nepastebimos. Virtualios, nuotolinės ugdymo(si) aplinkos leido inovatyviai ir produktyviai įgyvendinti ugdymo programas, suteikė visiškai naujų galimybių bei priemonių. Pastarosios gali būti naudojamos bei toliau plėtojamos ir ateityje, kadangi išryškėjo jų efektyvumas ir patrauklumas šiuolaikiniam mokiniui.

 

Pasak Oliverio Vendelio Holmso, „Šiame pasaulyje svarbu ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame…“ Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojai nuotolinio mokymo(si) iššūkį įveikė, tad į ateitį žengia sėkmingai priėmę inovatyvumo paskatą, įgiję naujų progresyvių kompetencijų ir patirčių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.