Etikos pamokos „Moodle“ platformoje ir konferenciniai vaizdo pokalbiai „Zoom“ aplinkoje

Onutė Gervienė
,
Šlienavos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė

Dorinio ugdymo (etikos) pamokų sėkmė – mokyklos pasirinkta bendrojo lavinimo mokykloms skirta virtuali mokymosi aplinka „Moodle“. Šioje virtualioje mokymosi aplinkoje yra mokyklos biblioteka, metodikos centras, o bibliotekininkė, visi mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai turi savo virtualiąsias klases su svarbiausiais įrankiais, kad kokybiškai organizuotų nuotolinio ugdymo procesą.

 

Mokykloje priimtas sprendimas visą mokymo(si) procesą vykdyti naudojantis „Moodle“ platforma ir rengiant konferencinius „Zoom.us“ vaizdo pokalbius, o užtikrinant abipusį grįžtamąjį ryšį, pamokų temas, užduotis, lankomumą, įvertinimus, pagyrimus bei pastabas ir toliau pildyti „Tamo“ elektroniniame dienyne, kad informaciją matytų mokinių tėvai. Toks mokyklos pasirinkimas sudarė puikias galimybes sėkmingam etikos mokymui(si), todėl, nepaisant to, jog mokymasis persikėlė į virtualią „Moodle“ aplinką, tikrai nepasikeitė esminis etikos principas – žmogiškumo, empatijos ir pasitikėjimo diegimas bei etikos pamokų kokybė.

 

Kaip visa tai vyksta? Pamokos pradedamo 9 val. laikantis įprasto tvarkaraščio, mokiniai sinchroniniu arba asinchroniniu laiku turi būti „savo pamokoje“, kurios veiklas randa vidiniame dalyko skyriuje.

 

Atvėrus etikos pamoką, vaikai mato temos pavadinimą, užduotis, papildomą medžiagą bei internetinę nuorodą į konferencinį vaizdo pokalbį „Zoom.us“ aplinkoje. Sistema leidžia palaikyti kokybišką tiesioginį vaizdo ir garso pokalbį su visais klasės mokiniais. Pamoka trunka iki 40 min., o dalyvauti joje galima prisijungus mobiliaisiais telefonais, planšetėmis ir kompiuteriais.

 

Toks nuotolinės pamokos vedimo būdas man asmeniškai labai patinka, nes su mokiniais galiu ne tik bendrauti, klausti, diskutuoti realiuoju laiku, tačiau ir dalintis savo kompiuterio ekrano vaizdu. Ekrane rodau skaidres, vaizdo įrašus, situacijas ir kitą reikalingą medžiagą. Tačiau siekdama ugdyti mokinių savarankiškumą ir asmeninę atsakomybę bei trumpinti laiką praleidžiamą prie ekrano, į konferencinę vaizdo pamoką „Zoom.us“ sistemoje jungiamės pagal mokinių pageidavimą arba įvertinę poreikį.

 

Taigi etikos pamokas vedu mišriuoju būdu. Jeigu dirbu sinchroniniu laiku, po vaizdo konferencijos, kuriai skiriu maždaug 10–15 min., mokiniai sugrįžta į „Moodle“ platformą; jei dirbame asinchroniniu laiku, mokiniai iš karto jungiasi prie „Moodle“ platformos, ten jų jau laukia paruošta visa pamokos medžiaga ir užduotys.

Puiku, kad sistema leidžia pasirinkti tinkamiausią formą pateikti pamokos medžiagą ir užduotis, ar nuorodą į kitus informacijos šaltinius bei mokymosi erdves (skaitmeninė mokymo priemonė (SMP) ugdome, muziejai, kino centrai, „YouTube“ ir kt.).

 

Žinoma, atsirenkant tinkamiausias priemones, reikia gerai išstudijuoti veiklų galimybes ir pritaikyti pagal esamą temos turinį, mokinių amžių jų galimybes. Sistemoje vaikai mato, kurios užduotys, kiek laiko bus aktyvios, tad stengiasi jas atlikti per nurodytą laiką (pusvalandį, valandą, dieną ar savaitę).

 

Reguliariai galiu stebėti besimokančiųjų mokymosi progresą, prisijungimus prie kurso ir darbo trukmę. Atliktas užduotis galiu patogiai peržiūrėti, įvertinti bei parašyti grįžtamojo ryšio komentarą mokiniui.

Taikau kaupiamąjį vertinimą, kai keturių pamokų užduočių įverčiai virsta įskaityta elektroniniame dienyne.

 

Mokydama etikos virtualiose pamokose, vaikams ir toliau diegiu esmines moralines normas, siekiu išugdyti ne apatiškas įvairioms socialinėms problemoms asmenybes, kurias visą gyvenimą lydėtų holistinis mąstymas.

 

Noriu nuoširdžiai padėkoti mokyklos matematikos mokytojai metodininkei Jurgitai Norvilienei, kuri man padėjo įvaldyti virtualią mokymosi aplinką (VMA) „Moodle“.

Drąsinu – VMA įvaldyti reikia šiek tiek įgūdžių, tačiau jie nėra tokie sudėtingi, kol nepabandai, kaip galbūt daugeliui gali atrodyti. Mano mokyklos pavyzdys rodo, kad bendras tikslas dar labiau suvienija ir sustiprina mokyklos bendruomenę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.