Dėmesys silpniausiems – visuomenės brandumo požymis

Edita Ruckienė
,
Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė

„Tai, kaip rūpinamės silpniausiais visuomenės nariais <…>, rodo, kiek esame brandūs ir psichologiškai sveiki“, – sako psichologė Regna Morkūnienė.

Viena visuomenės ląstelių – mokykla, kurioje tarsi veidrodyje atsispindi daugelis socialinio gyvenimo tendencijų. Didėjantis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kiekis ir įvairovė – viena iš jų. Mokyklai kyla uždavinys atsižvelgti ir tenkinti individualius mokinių ugdymosi poreikius. Siekiant teikti kokybišką švietimo pagalbą, nuolat ieškoma naujų, inovatyvių ugdymosi būdų ir priemonių.

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pedagogų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra) vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandyme. Mūsų mokykla – viena iš keturių šalies švietimo įstaigų, laimėjusių atranką specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Subūrėme komandą: specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė, pradinio ugdymo mokytojos Irena Šmorgūnienė ir Jūratė Smailienė bei šių eilučių autorė – logopedė Edita Ruckienė. Visą veiklą koordinavo progimnazijos direktorė Olga Mediekšė.

 

Į ugdymosi procesą integruojamas ir taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai skaitmeninė įtraukiojo ugdymo programa, padedanti užkirsti kelią kalbos sutrikimams ir mokymosi sunkumams bei įveikti jau esančius. Ją galima vadinti pirmąja rinkoje tokio pobūdžio programa, skirta labiausiai pažeidžiamoms grupėms – ankstyvojo amžiaus ir turintiems sutrikimų vaikams. Inovacijos išbandymui parengta tinkama materialinė bazė – programos instaliuotos nešiojamuosiuose ir stacionariuose kompiuteriuose, naudojama interaktyvi lenta.

 

Švietimo pagalbos specialistai ir pradinių klasių mokytojos EDUSENSUS programų rinkinį išbandė 2019 m. spalio–2020 m. vasario mėnesiais. Visi komandos nariai – ir švietimo pagalbos specialistai, ir mokytojai – pažymėjo didelę naudą. EDUSENSUS užduotys pritaikytos sutrikusioms mokinių funkcijoms lavinti; logopedinėse pratybose ir specialiosiose pamokose; ugdymosi procese bendrojo lavinimo klasėje: muzikos, kūno kultūros, lietuvių kalbos pamokose; organizuojant pedagogines pertraukėles; ugdant vaikus, patiriančius sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba gyvenančius kitoje kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje.

 

Galimybė pasitelkus EDUSENSUS atlikti mokinio gebėjimų vertinimą padėjo individualizuoti pagalbos kryptis, tikslus ir uždavinius, parinkti tinkamas mokymo strategijas. Visi pedagogai teigia, kad didėjo vaikų mokymosi motyvacija. Mokiniai, turintys dėmesio sukaupimo, savireguliacijos, elgesio sunkumų, įvairiapusį raidos sutrikimą, labiau stengėsi laikytis susitarimų, koreguoti savo elgesį, siekdami patinkančios veiklos.

 

Teigiamai apie užduotis atsiliepė ir mokiniai. Pateikėme klausimą, ar patinka šios užduotys ir kodėl. Atsakymai apie EDUSENSUS užduotis: „linksma“, „įdomūs pratimai“, „išmoksti atidžiai klausytis“, „patiko tarti garsus ir žodžius“, „tarti garsą įdomu“, „ten yra spalvos, linksmiau, negu paprastai klasėje“, „patinka, kad yra ir muzika“, „reikia pasukti galvą“.

Mokiniai lavino gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis – kompiuterio pele ir klaviatūra, interaktyviąja lenta. Dėl vaizdumo, aiškios struktūros užduotys suprantamos ir prieinamos įvairių sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat ir turintiems įvairiapusį raidos bei intelekto sutrikimą. Daugelis vaikų gebėjo ir savarankiškai pasirinkti bei atlikti užduotis, net pamokyti naudotis programa klasės draugus. Tai leido atskleisti stipriąsias jų savybes, sudarė galimybę būti pastebėtais, mažinti atskirtį, didino pasitikėjimą savimi.

 

Panaudodama programą EDUSENSUS ir interaktyviąją lentą šių eilučių autorė vedė lavinantį užsiėmimą Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“ nariams. Jie – vieni pirmųjų šalyje, susipažino su skaitmeninių programų rinkinio galimybėmis. Atliekant užduotis, lavinta programos dalyvių kalba, atmintis, dėmesys, motorinė koordinacija, įvairus suvokimas. „Jonavos vilties“ nariai parodė puikius gebėjimus naudodamiesi interaktyviąja lenta.

 

Pasibaigus inovacijos išbandymo laikui, parengta išsami ataskaita. Ypač džiugu skaityti Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjos Gintarės Šatės atsiliepimą. Laiške ji rašo: „Aiškiai matyti, kad programai skyrėte daug laiko ir tikrai įžvelgėte ne tik pagrindinius jos privalumus, bet ir radote būdų, kaip savaip pritaikyti veiklas bei žaidimus. Jūs, tikriausiai vienintelė mokykla, paminėjusi, jog programą taikė ir įprastų pamokų (muzikos, fizinio lavinimo) ar pedagoginių pertraukėlių metu <…>. Labai džiaugiamės, kaip sugebėjote programą panaudoti socialiniams įgūdžiams ugdyti ir atskirčiai tarp vaikų mažinti <…>. Smagu matyti, kai pedagogai, dirbantys su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, naudoja struktūruotą tvarkaraštį, todėl įsitikinome, kad nuolat dirbate tikslingai ir efektyviai“.

 

Galime daryti išvadą, kad mus įkvepia ir motyvuoja kiekvieno, o labiausiai, ypatingo mokinio sėkmė. Džiaugiamės, kad specialiųjų poreikių mokinių gerove mūsų progimnazijoje rūpinasi ir administracija, ir švietimo pagalbos specialistai, ir klasių mokytojai. Būdami atviri naujovėms, priimdami iššūkius, darniai bendradarbiaudami, kuriame mokyklą visiems ir kiekvienam.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.