Virtualaus ugdymo(si) organizavimo ypatumai ikimokyklinėje įstaigoje

Erika Rynkevičienė
,
Vilniaus l.-d. „Berželis“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Jevgenija Bolut
,
Vilniaus l.-d. „Berželis“ logopedė

Pandemijos metu daugelis ugdymo įstaigų dirba nuotoliniu būdu. Darbas organizuojamas naudojantis informacinėmis komunikavimo technologijomis (IKT). IKT naudojimo problemos, dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais – įvardintos ir aprašytos moksliniuose tyrimuose. Psichologiniai, pedagoginiai, didaktiniai ir metodiniai požiūriai, susiję su kompiuterio ir technologijų naudojimu mokantis, atskleidžiami A. Krisūnienės, N. Antipovo, A. Jeršovos ir kituose moksliniuose darbuose. IKT diegimas ugdymo procese svarstomas D. Rutkauskienės, A. Lauraičio, D. Gudonienės, A. Lukosijaus, G. Alšausko darbuose, taip pat daugelyje užsienio mokslininkų darbų Š. Akhrarovo, B. Geršunskio, V. Gorbenko, L. Dolinerio, V. Žuravliovo, E. Mašbitso, A. Borko, M. Lesperance-Labelle, T. Sakamoto ir kt. Tačiau svarbiausias ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumas – ugdymo(si) įgyvendinimas, kai nėra tiesioginio mokytojo ir vaiko kontakto.

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Berželis“ naudojamos skirtingos nuotolinio bendravimo su vaikais ir tėvais priemonės. Nuotolinio mokymo priemonių pasirinkimą lemia vaikų amžiaus grupės specifika, darbo su vaikais turinio ypatybės: dirbdama su jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikais ir organizuodama nuotolinio ugdymo procesą, mokytoja Kristina Nikitinienė naudoja kompiuterinę pateikčių rengyklę „PowerPoint“. Šia programa galima vizualiai pristatyti ugdomąją medžiagą grupės ugdytiniams ir dalintis ja su tėvais. Platus programos techninių galimybių spektras leidžia mokytojui demonstruoti mokomuosius vaizdo įrašus, įvairias kūrybines užduotis, didaktinius žaidimus, loginio mąstymo užduotis, kalbos ugdymo užduotis, pavyzdžiui pasakas ir eilėraščius. Ugdomoji medžiaga parenkama pagal tos savaitės plano idėjas (temas), tad leidžia nuolat kurti originalų ir įtraukų ugdymo procesą.

 

Mokytojos Andžela Mongialo ir Barbara Novoslavskaja, organizuodamos nuotolinio ugdymo(si) veiklas su vyresnio amžiaus ikimokyklinės grupės vaikais, renkasi mainų ir publikavimo priemonę „Padlet“, nes ja lengva naudotis ir efektyvu bendradarbiauti. Šia elektronine platforma mokytojos gali rengti bendrą dviejų ar daugiau dalyvių veiklą, kurioje vyksta ugdymasis ir gaunamas grįžtamasis ryšys, kad būtų pasiekta bendrų tikslų ir uždavinių. Mokytojų manymu, mainų ir publikavimo priemonės „Padlet“ privalumai tie, kad konkreti veiklos idėja (tema) ir su ja susijusi medžiaga pateikiama vienoje vietoje, pavyzdžiui, naudojantis pasirinktomis raštinės programų paketo „Microsoft Office“ programomis (tekstų rengykle „Word“, atviro standarto formatu PDF, pateikčių rengykle „PowerPoint“, vaizdo ir garso priemonėmis) galima įterpti paruoštą ugdomąją medžiagą, taip pat gauti grįžtamąjį ryšį iš grupės ugdytinių tėvų: komentarus dėl vaikų veiklos pažangos ir rezultatų, kas vaikams patinka, o dėl ko reikėtų pagalvoti.

 

Vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“ suteikiamas tiesioginis vaizdo kontaktas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais ir tėvais. Mokytojų teigimu, norint organizuoti veiklą vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“ – būtina sudaryti patogų tvarkaraštį, kuris vienu metu leidžia suburti vaikus ir tėvus. Tėvai padeda vaikams prisijungti prie vaizdo konferencijos, vėliau vaikai tai daro savarankiškai. Ugdymo(si) procesas vaizdo konferencijos režimu suteikia galimybę gauti grįžtamąjį ryšį ir pasiekti geresnių darbo rezultatų.

 

Logopedė, specialioji pedagogė, meninio ugdymo ir fizinio lavinimo mokytojai, darbą nuotoliniu būdu, organizuoja sinchroninėje (suderintu laiku) ir asinchroninėje (patogiu metu) mokymo(si) aplinkose. Švietimo pagalbos specialistai naudojasi pokalbių programėle „Viber“, socialinio tinklo „Facebook Messenger“ vaizdo platforma ir sąveikiąja žodžių siena „Wordwall“, mainų ir publikavimo priemone „Padlet“, taip pat ugdomąją medžiagą pedagogams ir tėvams siunčia elektroniniu paštu. Socialiniame tinkle „Facebook“ logopedė sukūrė skiltį „Logopedija „Smile“, ten skelbia įvairias kalbines užduotis tam tikro ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Meninio ugdymo ir fizinio lavinimo mokytojai dalijasi filmuota medžiaga socialinio tinklo „YouTube“ platformoje ir darželio svetainėje.

 

Mano, direktorės pavaduotojos ugdymui Erikos Rynkevičienės, nuomone, nuotolinio darbo proceso organizavimą lemia efektyvus, periodinis bendravimas, kuravimas, pedagogų telkimas, pagalbos ir darbo specifikos išmanymas. Sėkmingas administracijos, grupės mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo, kūno kultūros mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas suteikia galimybę pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų.

 

Šiame straipsnyje akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu, apibūdinami įvairūs paveikūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai bei nuotolinio ugdymo(si) priemonių įvairovė ir naudojimosi jomis specifika.

Literatūra

 

Каранина, И. Ю. Освоение новых информационных технологий в дошкольном учреждении // Техно Образ 2001 / И. Ю. Каранина. – Гродно, 2001. – Ч. 2. – С. 269–271.

Комарова, Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с.

Мультимедийная презентация – одна из форм использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе педагога ДОУ / авт.-сост. Т. В. Пекшева. – Рассказово: Инфор. Метод. центр, 2014. – 20 с.

Никитина, Т. А. Компьютерные занятия в детском саду / Т. А. Никитина // Информатика и образование. – 2003. – № 4. – С. 89–95.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams // Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pranešimai spaudai. 2020-03-19. Prieiga internete.

Nuotolinis ugdymas – išbandymai ir nauji iššūkiai // Elektroninis žurnalas „Švietimo naujienos“. Ikimokyklinis ugdymas. 2020-04-27. Prieiga internete.

Nuotolinis mokymas nėra mokymasis namuose. Kiek tėvams reikia įsitraukti į pamokas? // Naujienų portalas 15MIN. Aktualu. Švietimas. 2020-04-15. Prieiga internete.

Danguolė Rutkauskienė, Andrius Lauraitis, Daina Gudonienė. Pažangių mokymosi technologijų naudojimas ugdymo procese // Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 98–107. Prieiga internete.

Paslaugos „Tyrimo pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose atlikimas“. Ataskaita. // Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001). Prieiga internete: 92_d217f77a3a369db40169a78a7f6da426.pdf (esinvesticijos.lt).

Kompiuteriai (ir kt. technologijos) darželyje – apie pusiausvyros paieškas. | Vaikystės sodas – emocinis intelektas, XXI a. kompetencijos, pozityvi disciplina, kontekstinis ugdymas (vaikystes-sodas.lt).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.