Vilniaus miesto Pašilaičių ir Justiniškių ikimokyklinio ugdymo įstaigų partnerystė

Sandra Keršienė
,
Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vykstant atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio diegimui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos ruošiasi pokyčiams: atnaujinama priešmokyklinio ugdymo praktika, ugdymo procesą labiau orientuojant į patyriminį ugdymą, vaiko patirtį, ugdymąsi ir pažinimą per žaidimą, tyrinėjimą. Kryptingai kuriant ir plėtojant tinklaveiką, partnerystės ir mokymosi vieni iš kitų kultūrą, įnešamas svarus indėlis į ugdytinių asmeninių, kūrybinių kompetencijų ugdymą, mokytojų profesinį tobulėjimą. Siekiant tobulinti priešmokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijas, būtinas šiuolaikinio vaiko poreikius atliepiančio ugdymo(si) proceso organizavimui bei sėkmingam atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui, aš, Vilniaus miesto Pašilaičių ir Justiniškių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Sutartinis“ pirmininkė Sandra Keršienė, inicijavau priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumą „Kaip kokybiškai ir kūrybiškai įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą?“. Suburta metodinio būrelio „Sutartinis“ metodinė grupė renginio dalyviams (vadovams, mokytojams) pristatė priešmokyklinio ugdymo kaitos kryptis, aptarė šiuolaikinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes, per praktinių pavyzdžių analizę ir ugdymo veiklos situacijų modeliavimą atskleidė praktines atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybes.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumas vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė įstaigos l. e. p. direktorė Lina Toločkienė. Direktorė padėkojo renginio organizatoriams ir pranešėjams, Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyr. specialistei Dovilei Žadeikienei bei visiems susirinkusiems už dalyvavimą renginyje. Artėjant Vilniaus 700 metų jubiliejui įstaigos ugdytiniai taip pat pasveikino susirinkusiuosius ir atliko lietuvių liaudies ratelį „Aviža prašė“ bei džiazinį baleto šokį „Snaigės Vilniui“ (meninio ugdymo mokytoja D. Čaplinksienė).

 

Renginio metu aš, Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė, pristačiau pranešimą „Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys: nuo pirmųjų žingsnių iki meistrystės“. Renginio dalyviai plačiau susipažino su šiuolaikiniais didaktikos principais, atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis ir galimybėmis, kaitos tendencijomis, aptarė šiuolaikines ugdymo teorijas, inovacijas (personalizuoto ugdymo, aplinkos teikiamų išgalių, antropoceno epochos teorijas, šnekamosios dialoginės kalbos ugdymą, proaktyvaus ugdymo pedagogikos principus ir kt.). Didelis dėmesys buvo skiriamas ugdymo turinio modeliavimui ir planavimui aptarti. Taip pat supažindinau pedagogus su priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo nuostatomis, pedagogai pagilino žinias, kaip auginti priešmokyklinuko pasiekimus bei kaip atlikti vaikų pasiekimų vertinimą aprašomuoju būdu, pasitelkiant formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo formas. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Tomkevičienė pasidalino gerąja darbo patirtimi įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį. Forumo dalyviai turėjo galimybę per praktinius pavyzdžius susipažinti, kaip kompetencijos ugdomos integraliai visose ugdymosi srityse ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę.

 

VDU švietimo akademijos dėstytoja, Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ direktorė Monika Kelpšienė plačiai supažindino pedagogus su pilietiškumo ir skaitmeninės kompetencijos ugdymo galimybėmis sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimui. Pedagogai įgijo daug žinių apie virtualios ugdymosi aplinkos privalumus ir technologijų poveikį vaikų mokymuisi. Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Kirdeikienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ieva Pašvenskaitė dalinosi praktine patirtimi, kaip ugdyti pilietinę ir skaitmeninę kompetencijas, pristatė projekto metodo ypatumus ir supažindino su įstaigoje atliekamu ugdomosios veiklos planavimu, organizuojant projektinę veiklą. Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Boikovienė pristatė pranešimą „Kokybiškas ir kūrybiškas priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“. Mokytoja atskleidė naratyvinio žaidimo metodikos vertę, ugdant įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikus bei pasidalino savo grupėje organizuotomis kūrybinių vaizduotės žaidimų veiklomis. Renginio pabaigoje Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Navardauskienė organizavo praktines pedagogų dirbtuves „Mąstome atvirkščiai“, kurių metu dalyviai atlikdami užduotis parengtas pagal skirtingas pasiekimų sritis mokėsi naudotis programa bei planuoti ugdymo turinį pagal programos nuostatas, numatyti vaikų pasiekimų vertinimą planavimo etape. Visiems renginio pranešėjams buvo įteiktos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėkos už dalyvavimą ir pranešimų skaitymą.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems žodinių pranešimų ir praktinių dirbtuvių rengėjams už nuoširdų darbą, skleidžiant gerąją patirtį bei skatinant atvirumą pokyčiams ir inovacijoms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.