Vienas lauke – ne karys

Margarita Pavilionienė, Viktorija Lipskienė
,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės

Aktyvi visuomenė, verslūs ir laimingi žmonės – tokia yra Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vizija. Žinoma, dėl vienareikšmės termino „laimingi žmonės“ sampratos būtų galima ilgai diskutuoti ar net ginčytis, tačiau Savivaldybės švietimo bendruomenė sutaria dėl vieno: gebėjimas būti, mokytis ir dirbti drauge su kitais bei kitokiais yra būtina laimės pojūčio sąlyga.

 

Tokio sutarimo vedama, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistų bei Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų komanda, nuo 2020 m. įgyvendindama „Erasmus+“ programos projektus „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas – profesinei ir asmeninei sėkmei“ ir „Įtraukusis ugdymas – nuo iššūkio link galimybės“, siekia kryptingai formuoti teigiamą rajono visuomenės nuostatą į kiekvieno asmens skirtybes ir skirtingų gebėjimų, pomėgių, skirtingų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymąsi kartu. Po dvejų aktyvios veiklos metų įsitikinta, kad vienas lauke – ne karys. Naujai įgyta patirtis – labai vertinga, skleisti patirtį ugdymo įstaigoms – labai naudinga, siekiant, kad naujos patirties grūdas sudygtų, išaugtų ir duotų derlių, būtiną ją (naują patirtį) įveiklinti kasdienėje mokyklų veikloje. Todėl 2022 m. Savivaldybėje suburtas 15-os švietimo įstaigų (įskaitant Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių bei Švietimo pagalbos tarnybą) „Erasmus+“ konsorciumas (toliau – konsorciumas), vienijamas bendro tikslo sėkmingai įgyvendinti esminę nūdienos nacionalinės švietimo politikos nuostatą „kokybiškas švietimas kiekvienam“.

 

Konsorciumą sudarančių įstaigų entuziazmas ir nuoširdi vidinė motyvacija veikti kartu apvainikuota sėkme – 2022 m. Švietimo mainų paramos fondas konsorciumo projektinei veiklai suteikė programos „Erasmus+“ akreditaciją iki 2027 m. (akreditacijos numeris 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098). Akreditacija reiškia, kad konsorciumo įstaigų atstovai (vadovai, mokytojai) penkerius metus turės galimybių susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių ugdymo organizavimo patirtimi, tobulinti profesines ir bendrakultūrines kompetencijas, panaudodami naujai įgytas žinias, kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą ugdymo įstaigose.

 

Lapkričio 6–12 d. konsorciumo įstaigų atstovai (įstaigų direktoriai ar jų pavaduotojai ugdymui, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė R. Piežienė, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės V. Lipskienė ir M. Pavilionienė) dalyvavo didelę patirtį turinčios suaugusiųjų mokymo įstaigos – CEKDEV International Education and Development Academy – organizuotuose mokymuose „Inclusive Education for School Administrators“ (Antalija, Turkijos respublika)[1]. Kursuose aptarti Turkijoje taikomi įtraukiojo ugdymo modeliai, analizuoti aktualūs įtraukiojo ugdymo aspektai, tokie kaip mokyklos pasirengimas įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, įtraukiajam ugdymui palankaus mikroklimato kūrimas ir puoselėjimas, pozityvių bendruomenės nuostatų dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo stiprinimas ir pan. Be to, išbandytos interaktyvios, mokinių įsitraukimą į aktyvų mokymąsi skatinančios, priemonės, tokios kaip „Renderforest“, „Quickdraw“, „Avachara“, „Voki“, „Canva“.

 

Išvykus į tolimą šalį yra suprantamas mokymų dalyvių siekis kiek įmanoma daugiau pamatyti, patirti ir išgirsti. Reaguojant į Savivaldybės komandos lūkesčius suorganizuoti vizitai į Antalijos Kepez Gulveren Ilkokulu pradinę mokyklą (toliau – Mokykla) ir Antalijos specialiojo ugdymo centrą (turk. Topcular Ozcag Rehabilitasyon Merkezi) (toliau – Specialiojo ugdymo centras).

Apsilankymas Mokykloje sukėlė projekto dalyvių nuostabą dėl labai paprastai vykstančių nepaprastų dalykų. Įstaigoje kartu mokosi, bendrauja ir žaidžia tūkstantis 1–6 kl. mokinių, įskaitant imigrantus iš Sirijos, Ukrainos ir Rusijos bei vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Nors pamokos Mokykloje vyksta tik turkų kalba, o klasėse mokosi po 30 vaikų, anot įstaigos psichologės, visi imigrantai ar į Mokyklą atvykę SUP turintys vaikai adaptuojasi lengvai ir greitai, nes Mokykloje vyrauja mokytojų ir mokinių tarpusavio pagarba, atjauta vienas kitam, o bene svarbiausia – aukšti mokytojų lūkesčiai. Visa tai mokymų dalyviai patyrė stebėdami anglų kalbos pamoką 4-oje klasėje ir girdėdami mokytojo papasakotą išskirtinę, kompleksinių sutrikimų (įskaitant judėjimo negalią) turinčio berniuko sėkmės istoriją. Vaikas, praėjusiais mokslo metais pradėjęs mokytis šioje Mokykloje, visą pusmetį elgėsi neadekvačiai: ignoravo bet kokią mokymosi veiklą, mėtė daiktus, plėšė sąsiuvinius, stengėsi atsiriboti nuo klasės draugų ir savo elgesį aiškino tuo, kad jis „nieko negali“… Berniuko šeima dvejojo, ar verta sūnui pirkti vadovėlius, nes buvo sunku patikėti, kad vaiko elgesys keisis ir jis bent kiek pramoks anglų kalbos. Tačiau, suvienijus bendraklasių ir visų šiai klasei dėstančių mokytojų jėgas, pasitelkus kantrybę ir neginčijamą tikėjimą vaiku, pasiekti širdį virpinantys rezultatai: berniukas aktyviai dalyvauja mokymosi procese, supranta nesudėtingos konstrukcijos sakinius anglų kalba, pradeda skaityti angliškai, per pertraukas, naudodamasis vaikštyne, skuba kartu su bendraamžiais į kiemą „pasiausti“ (cit. mokytojo kalba).

 

Vizito į Antaliją metu ne kartą akcentuotas tikėjimas kiekvienu vaiku ir kryptingas suaugusiųjų bendradarbiavimas dėl kiekvieno vaiko. Ką tai reiškia kasdieniame gyvenime, supratome apsilankę Specialiojo ugdymo centre. Tai įstaiga, teikianti švietimo pagalbą klausos, kalbėjimo, regos, įvairiapusių raidos sutrikimų (įskaitant autizmo spektro sutrikimus) turintiems vaikams. Šiuo metu pagalbą vaikams teikia 36 specialistai, o Centre teikiamos pagalbos gavėjai – 360 vaikų nuo 1 iki 21 metų, 40 proc. ugdomų vaikų turi didelių ir labai didelių SUP. Centro direktorius, savo dėmesiu pagerbęs mokymų dalyvius, pabrėžė, kad svarbiausias visų specialistų tikslas – kasdieniai vaikų įgūdžiai, padedantys jiems sėkmingai integruotis mokykloje ir visuomenėje, o didžiausią pasitenkinimą savo darbo rezultatais skatina žinia, kad suaugę Centro ugdytiniai susirado darbą. Pokalbiuose su Centro vadovu mobilumo dalyviai sužinojo, kad Centro veikla iš dalies finansuojama valstybės, t. y. visoms šeimoms, kurių vaikams rekomenduota švietimo pagalba, valstybė finansuoja 2, o turintiems autizmo sutrikimus – 4 užsiėmimų valandas per savaitę. Vizito metu pastebėjome, kad Centre sudarytos visos sąlygos įvairiapusiam vaikų lavinimui: ten vyksta individualūs logopedų, psichologų, tiflopedagogų, surdopedagogų, kineziterapeutų užsiėmimai, vaikai, padedami judesio korekcijos mokytojų, gali stiprinti fizinius įgūdžius sporto salėje ar specialiuose kabinetuose, jei nori, gali užsiimti menine ir kūrybine veikla.

 

Reflektuodami Turkijos patirtį įgyvendinant įtraukiojo ugdymo politiką, mobilumo dalyviai „pasvajojo“ apie analogišką praktiką Savivaldybėje: „įkūrė“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialiojo ugdymo centrą, „užmezgė“ svajonių centro bendradarbiavimo tinklus su Savivaldybės švietimo įstaigomis, „parengė“ svajonių centro veiklos planus ir pan. Laikas parodys, ar šioms svajonėms lemta išsipildyti, tačiau vykusių diskusijų turinys akivaizdžiai patvirtino, kad energingai Savivaldybės švietimo darbuotojų komandai nestinga atjautos ir vidinės motyvacijos kryptingai siekti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmės, nepriklausomai nuo jo gebėjimų, turimų specialiųjų ugdymosi poreikių, šeimos socialinio konteksto. Toks projekto dalyvių nusiteikimas tikrai padės pasiekti visų užsibrėžtų tikslų, nes vienas lauke – ne karys, tačiau darni komanda gali daug, o šis mobilumas, be jokios abejonės, sujungė projekto dalyvius į vieną didelę ir darnią komandą.

 

[1] Reprezentacines dovanas lankytoms įstaigoms skyrė Savivaldybė, Savivaldybės švietimo įstaigos ir organizacijos, atstovaujančios gamintojams ir importuotojams pagal švietimo priemonių programą.

 

[2] Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.