Vaiko individualios pažangos asocijuotų mokyklų tinklo stažuotės Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

Vijolyta Bivainienė, Vilma Kačiušė
,
Tauragės „Šaltinio“ prog-jos direktoriaus pavaduotojos ugdymui

„Asmenybės ūgtis – asmenybės branda, pasiekimai, pažanga… Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales ir ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu…“ (Geros mokyklos koncepcija, 2015)

 

VIP asocijuotų mokyklų tinklo tikslas – patobulinti mokinių pažinimo, motyvavimo ir paramos bei ugdymosi aplinkų kūrimo pedagogų kompetencijas dalyvaujant stažuotėse, organizuojant veiklas VIP asocijuotų mokyklų tinklo įstaigose.

 

Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo veiklų įgyvendinimo koordinatorė – Šiaulių Salduvės progimnazija. Šiam tinklui priklauso 11 šalies progimnazijų.

 

Šių metų kovo 22–23 ir gegužės 10–11 d. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko šalies bendrojo ugdymo mokytojų tarpmokyklinės stažuotės veiklos. Sulaukėme pedagogų iš Šiaulių Salduvės, Pakruojo „Žemynos“, Pasvalio Svalios, Panevėžio „Vyturio“ ir Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijų. Stažuotės dalyviai dalyvavo integruotose pamokose: IT, matematikos ir biologijos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos, anglų kalbos ir geografijos, technologijų (5–8 klasių ir pradinio ugdymo mokytojos), lietuvių kalbos ir geografijos pamokoje „ant ratų“ Bijotuose. Stebėjo fizikos pamokas miesto elektrobuse, istorijos pamoką miesto muziejuje, pradinio ugdymo matematikos, pasaulio pažinimo ir šachmatų pamokas. Stažuotės dalyvius sužavėjo mūsų progimnazijos bendruomenės aktyvi, kūrybiška gamtosauginė, STREAM, IT pradinėse klasėse, mokinių socialinė-pilietinė, neformalaus švietimo veikla. Susitikimo metu technologijų mokytoja pristatė senų skėčių panaudojimo galimybes – projektą „Neišmesk, antrą kartą panaudok“ ir padėjo pasisiūti stilingus pirkinių maišelius. Keramikos studijos vadovas papasakojo apie studijos veiklą, pakvietė nusilipdyti puodelį kavai.

 

 

Susitikimas su progimnazijos socialiniu pedagogu buvo visiems naudingas dalijantis gerąja patirtimi sprendžiant įvairias problemas mokykloje. Mokyklos socialinė pedagogė ir psichologė nudžiugino pedagogus netradicine šviesos, kvapų, garsų ir pojūčių terapija. Švietimo pagalbos specialistai supažindino su Vaiko gerovės komisijos veikla, su mokytojų padėjėjų darbu įgyvendinant įtraukųjį ugdymą progimnazijoje. Stažuočių metu mokyklos administracija pristatė edukacines mokyklos erdves, aptarė stebėtas atviras veiklas ir vaiko individualios pažangos stebėjimo / fiksavimo / vertinimo sistemą (VIP), analizavo įgytas patirtis, diskutavo įvairiomis ugdymo organizavimo temomis, atsakė į klausimus.

 

Ekskursija po Tauragę, pokalbis prie arbatos puodelio jaukioje miesto kavinukėje sustiprino profesinę draugystę tarp skirtingų šalies mokyklų pedagogų. Tai dar viena galimybė neformalioje aplinkoje apmąstyti ir apibendrinti stažuočių gerąją patirtį, pasikeisti idėjomis ir, pasibaigus stažuotės laikotarpiui, jas įgyvendinti savo mokyklų ugdymo organizavimo veiklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.