Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas mokykloje

Jovita Povilaitytė
,
mokytoja

Nuo 2022 metų gegužės mėnesio Šiaulių Saulės pradinėje mokykloje vyko aktyvūs paruošiamieji darbai ugdymo turinio atnaujinimo diegimui: susitikimai su lektoriais, švietimo bendruomenės nariais, suburtos darbo grupės, parengti susitarimai dėl atnaujinamo ugdymo turinio veiksmų ir veiklų, informavimo ir viešinimo priemonių.

 

2022–2023 m. m. mokykla vykdė numatytas UTA veiklas. Mokyklos administracija pedagogams pristatė  ugdymo turinio atnaujinimo gaires, švietimo politikos prioritetus, inicijavo ir įveiklino komandą parengti veiksmų planą, kurio tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

 

Buvo įgyvendintos šios veiklos:

 1. Atlikta vaiko raidos aprašo analizė, gautais duomenimis buvo pasidalinta su kolegomis;
 2. Atlikta ugdymo kompetencijų analizė, braižomi sąvokų žemėlapiai;
 3. Parengtas ugdymo proceso pokyčių žemėlapis, taikant lyginamąją analizę ir išryškinant esminius pokyčio taškus (lyginant ugdymo proceso organizavimą „iki UTA“ ir „po UTA“);
 4. PUG vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo lyginamoji analizė (prieš „UTA“ ir dirbant pagal atnaujintą ugdymo programą);
 5. Parengtas ugdomosios veiklos PUG planas ir pravestos atviros veiklos pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą (stiprinama bendradarbiavimo „kolega – kolegai” gerosios patirties sklaida);
 6. Parengtos ir pravestos atviros pamokos, integruojančios vieną/keletą pasirinktą(ų) kompetencijų pagal atnaujintą ugdymo turinį (AUT);
 7. Pristatyta svarbiausia AUT diegimo priešmokykliniame ugdyme patirtis;
 8. Parengti vaiko pasiekimo vertinimo pavyzdžiai pagal UTA;
 9. Atlikta lyginamoji analizė išryškinant esminius pokyčio taškus (lyginant ilgalaikių planų struktūrą „iki UTA“ ir „po UTA“);
 10. Parengti pristatymai apie mokinių įsivertinamo pokyčius, remiantis atnaujintu ugdymo turiniu;
 11. Renkama ir apibendrinama informacija apie pasirengimą diegti AUT pradiniame ugdyme.

 

Šiuo metu mokyklos pedagogai dalyvauja NŠA organizuojamoje mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų (2022) kontekste“. Šios programos tikslas – tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetencijas, reikalingas inovatyvaus, vaiko poreikius atliepiančio, į sėkmingą mokinio galių plėtotę orientuoto ugdymo procesui organizuoti bei kokybiškai įgyvendinti atnaujintą Pradinio ugdymo bendrąją programą (2022).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.