Ugdymo įstaigos žingsniai tvaraus ir nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo link

Raimonda Veličkienė
,
Mažeikių l.-d. „Linelis” socialinė pedagogė

Inovacijos švietime – rimtas iššūkis: nelengva nuspręsti, kada jas jau galima laikyti pakankamai parengtomis diegti, kada vertinti jų poveikį. Nėra paprastų ir pripažintų būdų, kaip kurti inovacijas, nėra vieno būdo įgyvendinti kilusią idėją ir įvertinti jos poveikio veiksmingumą. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“ inovacijos siejamos su nuolatiniu ieškojimu, poreikiu įgyvendinti kylančias idėjas, ypač su kūrybiškumu. Kuriant naujus modelius, neišvengiamai naudojamasi ir jau turimomis žiniomis, tačiau jos naujai komponuojamos, siejamos tarpusavyje arba ankstesnis patyrimas perkeliamas į naują situaciją. Bet kuriuo atveju siekiama naujo originalaus rezultato.

 

Vienas pagrindinių mūsų įstaigos veiklos prioritetų – ugdytinių sveikatos stiprinimas ir saugojimas, orientuotas į socialinio emocinio ugdymo plėtrą. Švietimo teoretikai, praktikai ir politikai vis labiau sutaria, kad socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti visais amžiaus tarpsniais, tačiau geriausia tą nuosekliai daryti vaikystėje.

 

Suvokdami, kad šiandien apie vaikų ankstyvąjį socialinį ugdymą būtina ne tik kalbėti, bet ir ieškoti kuo efektyvesnių ir įvairesnių priemonių, galimybių, nuo 2017 m. pradėjome tikslingai judėti nuoseklaus ir amžiaus tarpsnį atitinkančio socialinio emocinio ugdymo kūrimo link. Įstaigoje atlikome ugdytinių tėvų ir pedagogų apklausą „Vaiko fizinis ir emocinis saugumas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. 2019 m. įstaigoje sukūrėme prevencinio darbo kūrybinę grupę, kuri tais pačiais metais pradėjo įgyvendinti ir parengtą programą „Mokausi būti saugus“ 2020–2024 m. Programa siekiame padėti vaikams įgyti socialinių emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, formuoti suvokimą apie rizikingo elgesio ir kitų sveikatą žalojančių faktorių žalą. 2020 metus paskelbus Vaikų emocinės gerovės metais, dar labiau atkreipėme dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, bandydami sudaryti kuo palankesnes sąlygas jos kūrimui, vaikų psichikos sveikatos ir gerovės stiprinimui. COVID-19 pandemija paveikė ne tik vaikų ugdymosi sėkmę, ugdymo aplinką ir pobūdį, bet, tikėtina, turėjo įtakos ir vaikų emocinei savijautai. Suprasdami, su kokiais iššūkiais teko susidurti mūsų ugdytiniams, vasarą vaikams vėl grįžus į darželius, sugalvojome, kaip galime jiems padėti. Visus 3 vasaros mėnesius kiekvieną savaitę vaikams organizavome pramogas lauke. 2020 m. prisijungėme prie tarptautinio projekto „Socioemocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“, kurio tikslas – skatinti socialinių emocinių gebėjimų ugdymą pradinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų bendruomenėse. Projekto dalyviai: Lietuva, Italija, Bulgarija, Ispanija, Graikija.

 

Supratome, kad tik nuoseklios socialinio emocinio ugdymo veiklos ugdytiniams, tėvų švietimas, bendruomenės įtraukimas, pozityvios darželio aplinkos kūrimas, pagalbos bendruomenei veikla, profesinis mokytojų tobulėjimas sudaro sąlygas nuosekliam vaikų socialiniam emociniam ugdymui mūsų įstaigoje. Tad 2021 m. vasario mėn. organizavome ugdytinių tėvų ir mokytojų apklausą „Vaikų socialinis emocinis pažinimas“, kuria siekėme ištirti ugdytinių tėvų ir mokytojų vertinimus, susijusius su vaikų turimais socialiniais emociniais gebėjimais. Tai buvo įvadas į šiais metais sausio mėn. parengtą ir kovo mėn. organizuotą tęstinį ilgalaikį socialinį emocinį projektą „Mažo žmogaus didelės emocijos“.

 

Projekto įgyvendinimu siekiame, kad socialinis emocinis ugdymas taptų ugdymo turinio ir įstaigos gyvenimo dalimi. Organizuotomis veiklomis ugdytos penkios esminės kompetencijų grupės – tai savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, atsakingas sprendimų priėmimas ir tarpusavio santykiai. Kiekviena savaitės tema buvo skirta vienai iš kompetencijų: „Aš ir mano emocijos”, „Moku pykti ir nusiraminti”, „Suprantu kitą, todėl turiu draugų”, „Moku pasakyti NE”. Projekto turinys integruojamas visose ugdymo srityse ir veiklose. Grupių ugdomojoje veikloje kartą per mėnesį numatoma viena sveikatos valandėlė, skirta socialiniam emociniam ugdymui. Projektas vyko visą kovo mėnesį, tačiau tuo jis nesibaigė – mokytojai veiklas tęs ir toliau.

 

Kuriant saugią ir socialinių emocinių įgūdžių raišką skatinančią aplinką, įkurtos ramios veiklos ir poilsio erdvės grupėse. Darželyje įrengta poilsio zona – erdvė, kurioje vaikai gali nusiraminti, atsipalaiduoti. Darželio kieme įrengtas sporto aikštynas, krepšinio, lauko tinklinio aikštė, futbolo erdvė, lauko muzikos instrumentų, gamtosauginė erdvė „Sėklyčių paslaptys“, „Pėdučių takas“.

 

Sėkmingas socialinio emocinio ugdymo realizavimas – kelias, kupinas iššūkių, bet kurį verta nueiti, nes einant juo įstaiga tampa inovatyvia bendruomene.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.